Версия за печат

00864-2014-0020

BG-Исперих:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Исперих, Ул. Дунав № 2, За: Айлин Шукриева, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Началник отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/obporachki/tekushti.html..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1017 от 22.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00864-2014-0020
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. Домашен социален патронаж и Обществена трапезария със следните дейности: 1.АС работи, 2. Електро работи, 3. Мълниезащитна инсталация, 4. ОВК отопление, 5. В и К работи


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 26 от 17.03.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

САВ- РАЗГРАД ООД; ЕИК: 200425074, Бул. Бели Лом № 30, ап.3, РБ 7200, Разград, Тел.: 0889 814331

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. Домашен социален патронаж и Обществена трапезария със следните дейности: 1.АС работи, 2. Електро работи, 3. Мълниезащитна инсталация, 4. ОВК отопление, 5. В и К работи

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

120

ІII.7) Стойност посочена в договора
360095.23 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
360094.76 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Непредвидени разходи по договора- 2350 лв. без ДДС. Допълнително споразумение № 1/ 28.08.2015 г. към договор № 26/17.03.2015 г за замяна на стойности.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Бейсим Руфад Расим
Длъжност: Кмет на Община Исперих