Версия за печат

02709-2016-0008

BG-Ботевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 08.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОТЕВГРАД, към Северозападно държавно предприятие /ДП СЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОТЕВГРАД, към Северозападно държавно предприятие /ДП СЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160108Duof5932146.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Управление на горски територии-държавна собственост, охрана на земи и гори от горските територии-държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на течни горива, смазочни и моторни масла, спирачни течности и антифриз, в приблизителни стойности, както следва: бензин А 95 Н- 50 000 л., дизелово гориво- 80 000 л., смазочни и моторни масла /моторни, хидравлични и трансмисионни масла/-400 л., спирачна течност- 100 л. антифриз-200 л., течност за чистачки- 300 л Общо прогнозно количество -горива приблизително 130 000 литра . -масла, антифриз, спирачна течност и течност за чистачки- 1000 л. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените количества. Срок за изпълнение на ОП: 36 месеца, считано от 01.03.2016 г. Доставките ще се извършват в бензиностанциите на продавача на територията на община Ботевград и община Правец, както и на бензиностанциите на продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне да се реализира чрез стоковата борса.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането и да се осъществят в най-кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП . Процедурата на договаряне без обявление, по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП чрез покупка на стоки обект на търгуване в стоковите борси гарантира ефективност при разходването на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Олегов Степанов
Длъжност: Директор на ТП ДГС Ботевград