Версия за печат

00267-2015-0021

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Н. Видолова - главен експерт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ”Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: доклади по обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорти, изготвяне на доклади за обследването за енергийна ефективност на следните видове сгради, отговарящи на изискванията за допустимост по националната програма: Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Консултантски инженерни услуги в строителството
Услуги, свързани с анализи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
907457.3 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 052 - 091088 от 14.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 15ДГ1226 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон“ №№ 46, 48, 50, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КОНТРОЛ ИНВЕСТ – ЙОДА” ДЗЗД, УЛ. „БУЛАИР” №26, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 653249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29685.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1256 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бул. “Никола Вапцаров“ № 133, 135, 137, 139, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ”, УЛ. „БЯЛ НАРЦИС” №5, ВХ. В, ЕТ. 2, Р. БЪЛГАРИЯ 1619, СОФИЯ, Тел.: 0878 987468

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 37656 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1276 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бул.“Александър Стамболийски“ №59, 61, 63, бл. 1112, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение ПЕОБД-Пловдив-ЕС, БУЛ. КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ №3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ, ЕТ. 2, ОФИС 210, БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 9788945

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 25066.74 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1277 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Петър Васков“ № 55, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ, УЛ. ДОНДУКОВ №1, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ГР. ПЛОВДИВ, Тел.: 032 627249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18636.8 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1242 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Пере Тошев“ № 97, вх.А, вх.Б, вх.В, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД, УЛ. БУЛАИР №26, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ГР. ПЛОВДИВ, Тел.: 032 628064

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23797.8 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1257 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бул. “Никола Вапцаров“ № 124, 126, 128, 130, 132, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ ООД:, УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №56, ЕТ. №5, ОФИС №6, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 275030

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24170.53 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15Дг1258 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Никола Карев“ № 9, 11, 13, 15, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ”, УЛ. „БЯЛ НАРЦИС” №5, ВХ. В, ЕТ. 2, Р. БЪЛГАРИЯ 1619, СОФИЯ, Тел.: 0878 987468

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14602.5 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1278 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Архимандрит Евлоги“ 20, 22, 24 и 26, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ТРАНСПОЛИС”, УЛ. „ДАМЯН ГРУЕВ” №15, ЕТ. 7, Р. БЪЛГАРИЯ 1606, СОФИЯ, Тел.: 02 8053960

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16256.8 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1228 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 45, 47, 49, 51, 53, 55, блок 1037, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АРХКОН ПРОЕКТ” ООД, УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” №9, БЛ. №2, ЕТ. №1, АТЕЛИЕ№6, Р. БЪЛГАРИЯ 1680, СОФИЯ, Тел.: 02 9630025

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 26028.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1259 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 64, 66, 68, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ ООД, УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №56, ЕТ. №5, ОФИС №6, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 275030

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23760.86 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1233 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 50, 52, 54, 56, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КОНТРОЛ ИНВЕСТ – ЙОДА” ДЗЗД, УЛ. „БУЛАИР” №26, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 653249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 45401.64 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1243 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Шкорпил“ №8, №10, бл.1103, район „Южен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ”, УЛ. „ГЕН. ПАРЕНСОВ” №49, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9871899

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 22518.88 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1260 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Босилек“ № 11-21, район „Източен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ”, УЛ. „ВЕСЛЕЦ” №2, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 4429992

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 44323.2 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1279 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Ракита“ №№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, ж.к. „Изгрев“ бл. 244, район „Източен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ТРАНСПОЛИС”, УЛ. „ДАМЯН ГРУЕВ” №15, ЕТ. 7, Р. БЪЛГАРИЯ 1606, СОФИЯ, Тел.: 02 8053960

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14028 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1244 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Стою Н. Шишков“, № 2 и 4, кв. Каменица 1, бл. 4704, вх. А и вх. Б, район „Източен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ”, УЛ. „ГЕН. ПАРЕНСОВ” №49, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9871899

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 15243.1 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1245 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба“ №2, вх.В; № 4, вх.Б и № 6, вх.А, район „Източен“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ”, УЛ. „ГЕН. ПАРЕНСОВ” №49, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9871899

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 26882.4 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1261 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кедър“ №№ 18, 20, ж.к. „Изгрев“, бл. 241, вх.А и Б, район „Източен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ”, УЛ. „ВЕСЛЕЦ” №2, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 4429992

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14329.8 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1262 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, кв. „Изгрев“, ул. „Дъбрава“ № 2, 4 и 6, бл.205, район „Източен“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ”, УЛ. „ВЕСЛЕЦ” №2, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 4429992

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21857.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1246 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Ружа” 15, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ „НИСИ – ЛЕСС”, БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ” №86, Р. БЪЛГАРИЯ 1618, СОФИЯ, Тел.: 02 8561082

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 32805.5 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1247 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 2, № 4, № 6, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ”, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” №88, ВХ. 4, ЕТ. 2, АП. 4, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 0885 239169

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 19730.55 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1263 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Вечерница“ № 14, 16, 18, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ ООД, УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №56, ЕТ. №5, ОФИС №6, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 275030

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 40591.95 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1280 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Звезда“ № 18-28, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ТРАНСПОЛИС”, УЛ. „ДАМЯН ГРУЕВ” №15, ЕТ. 7, Р. БЪЛГАРИЯ 1606, СОФИЯ, Тел.: 02 8053960

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24802.4 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1281 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Авлига“ № 1, 3, 5, 7, 9, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение ПЕОБД-Пловдив-ЕС, БУЛ. КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ №3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ, ЕТ. 2, ОФИС 210, БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 9788945

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 19526.04 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1229 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Гергана“ № 1, 3, 5, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОАРХ - ВИГОРА – СТЕП”, БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ” №132, ВХ. Б, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 269730

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29565.12 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1282 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Момина сълза“ № 9-27, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение ПЕОБД-Пловдив-ЕС, БУЛ. КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ №3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ, ЕТ. 2, ОФИС 210, БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 9788945

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 38263.68 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1248 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Колев“ №11, 11А, 13, 13А, 15, район „Западен”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ”, УЛ. „ГЕН. ПАРЕНСОВ” №49, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9871899

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 40158.02 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1249 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Юндола“ № 2, 4, 6, район „Западен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД, УЛ. БУЛАИР №26, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ГР. ПЛОВДИВ, Тел.: 032 628064

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27290.25 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1250 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бл. 178, район „Тракия“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ „НИСИ – ЛЕСС”, БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ” №86, Р. БЪЛГАРИЯ 1618, СОФИЯ, Тел.: 02 8561082

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16402.75 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1283 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бл. 251, район „Тракия“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение ПЕОБД-Пловдив-ЕС, БУЛ. КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ №3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ, ЕТ. 2, ОФИС 210, БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 9788945

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14410.2 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1251 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бл. 28, район „Тракия“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ”, ,,, Тел.:, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” №88, ВХ. 4, ЕТ. 2, АП. 4, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 0885 239169

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 33675.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1230 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бл. 206, вх. Б, район „Тракия“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КОНТРОЛ ИНВЕСТ – ЙОДА” ДЗЗД, УЛ. „БУЛАИР” №26, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 653249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11377.2 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1264 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, бл. 48, район „Тракия“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ ООД, УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №56, ЕТ. №5, ОФИС №6, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 275030

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24822.54 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1265 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Панагюрище”, № 19, 21, 23, 25, 27, 29, район „Северен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ”, УЛ. „ВЕСЛЕЦ” №2, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, Тел.: 02 4429992

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18523.1 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1252 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Борис Дякович“ № 2, 4, 6, район „Северен“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ „НИСИ – ЛЕСС”, БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ” №86, Р. БЪЛГАРИЯ 1618, СОФИЯ, Тел.: 02 8561082

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 27852.08 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1253 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Гонда вода“ № 18, 20, 22, 24, район „Северен”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПЛОВДИВ”, БУЛ. „РУСКИ” №15, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 658316

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14413.47 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 15ДГ1254 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изготвяне на обследвания на сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Леонардо Да Винчи“ № 59, район „Централен“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ, УЛ. ДОНДУКОВ №1, Р. БЪЛГАРИЯ 4000, ГР. ПЛОВДИВ, Тел.: 032 627249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 29000 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.ДЗЗД „ТРАНСПОЛИС” с членове „Трансконсулт - БГ” ООД, ЕИК: 121389659, „Полисструктор” ЕООД, ЕИК: 115863227; 2. КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ” с членове „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД, ЕИК: 175216595, „Ивалс - Дренски” ЕООД, ЕИК: 020658970, „Ди Ви Консулт БГ” ООД, ЕИК: 200308719; 3.„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” ДЗЗД с членове „Д - Консулт” ООД, ЕИК: 130025971, „Ефектива” ЕООД, ЕИК: 202514778, „Стройнорм” ЕООД, ЕИК: 200285252; 4.„КОНТРОЛ ИНВЕСТ – ЙОДА” ДЗЗД с членове „Контрол Инвест” ЕООД, ЕИК: 115516283, „Йода” ООД, ЕИК: 131378957; 5.ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕОБД - ПЛОВДИВ – ЕС” ДЗЗД с членове „Супервайзер” ЕООД, ЕИК: 113061239, „Енерджи Ефект” ЕАД, ЕИК: 175052275; 6.„АРХКОН ПРОЕКТ” ООД, ЕИК: 131460909; 7. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ” с членове „Енерджи Про ДМ” ЕООД, ЕИК: 202088175, „ЗС Консултпроект” ЕООД, ЕИК: 200556312; 8. ОБЕДИНЕНИЕ „ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ” с членове „Българо-австрийска консултантска компания” АД, ЕИК: 175129387, „Корект Консултинг” ООД, ЕИК: 130063712; 9. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ” с членове „ЕП Консулт” ЕООД, ЕИК: 175455625, „СМ Контрол” ООД, ЕИК: 175053345; 10. КОНСОРЦИУМ „НИСИ – ЛЕСС” с членове „Научноизследователски строителен институт - НИСИ” ЕООД, ЕИК: 121558493, „ЛЕСС” ЕООД, ЕИК: 131344267; 11. „МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД, ЕИК:200449564; 12. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО ПЛОВДИВ” с членове „Пловдивинвест” АД, ЕИК: 825240527, „Стройконтрол” ООД, ЕИК: 115345455; 13. ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОАРХ - ВИГОРА – СТЕП” с членове „Геоарх” ЕООД, ЕИК: 115801318, „Вигора” ЕООД, ЕИК: 115844741, „Степ” ЕООД, ЕИК: 825307933; 14. ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ” с членове „Инфра консулт груп” ООД, ЕИК: 203359423, „Графити” ООД, ЕИК: 114608558, „Енергийна ефективност” ООД, ЕИК: 114637595; 15. ДЗЗД „ТСБ ГАРАНТ” с членове „Тракия Гарант” АД, ЕИК: 115500069, ЕТ „Билдбой – Емил Бойчев”, ЕИК: 825044133, „Софена” ЕООД, ЕИК: 131426974.