Версия за печат

00276-2015-0015

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-36-5 от 06.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов, №1, бл. 31, За: Петър Боев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493251, E-mail: pboev@bgpost.bg, Факс: 02 9493264

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД”

II.3) Кратко описание на поръчката

„Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в „Български пощи“ ЕАД”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48812000

Описание:

Системи за информация във финансовата област

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-36-1 от 11.12.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-702095
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 243 - 442589 от 11.12.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 276-2015-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

702095

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.12.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие

Вместо:

05.01.2016 г. Час: 17:00

Да се чете:

22.01.2016 г. Час: 17:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
05/01/2016 17:00
Да се чете:
22/01/2016 17:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ
Длъжност: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР