Версия за печат

01650-2015-0008

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: област Пазарджик
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Закупуване на гориво за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09130000

Описание:

Нефт и негови дестилати


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
157125 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 2161 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Покупка на горива за нуждите на „В и К в ликвидация”-ЕООД гр.Пазарджик”
V.1.1) Дата на сключване договора
18.12.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.12.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Плама Ойл 2014 ЕООД, ул.Братя Миладинови №3 ет.1, Р България 4400, Пазарджик, Тел.: 0885 704710

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 157125 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 157125 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 157125, Най-висока цена 157126 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Плама Ойл чрез БСБ борсов посредник „БОНИМЕКС ТРЕЙД” ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса.

Поръчката е в съответствие на чл.103 ал.2 т.9 от ЗОП.