Версия за печат

01650-2015-0004

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции”. Обособена позиция 1- Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група СрН; Обособена позиция 2- Доставка на електрическа енергия ниско напрежение.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Обекти собственост на "В и К в ликвидация" ЕООД гр.Пазарджик
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции”. Обособена позиция 1- Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група СрН; Обособена позиция 2- Доставка на електрическа енергия ниско напрежение.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
585561 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 585561, Най-висока оферта: 611478 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 687811 от 15.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 17 / Обособена позиция №: / Заглавие:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик СрН и НН
V.1.1) Дата на сключване договора История
01.12.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.11.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

5

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЧЕЗ Трейд България ЕАД, пл. Позитано №2 ет.7 оф.7, България 1000, София, Тел.: 02 8959146

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6300410 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 585561 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 585561, Най-висока цена 611478 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1 . Вх.№ 039 / 19.10.2015г. от 10.10ч. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕООД 2 . Вх.№ 040 / 19.10.2015г. от 10.25ч "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД 3 . Вх.№ 041 / 19.10.2015г. от 10.26ч „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД 4 . Вх.№ 041 / 19.10.2015г. от 11.10ч „МОСТ Енерджи” АД 5 . Вх.№ 043 / 19.10.2015г. от 14,45ч. "АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ" ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП