Версия за печат

02709-2016-0004

BG-Чипровци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ, ул.Васил Левски№19, За: Иванка Тодорова Георгиева, РБългария 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg

Място/места за контакт: Иванка Тодорова Георгиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160106scyj5887423.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие, създадено по силата на ЗГ

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Чипровци за срок от 3 години”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Чипровци,ул.Васил Левски №19
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Чипровци за срок от 3 години”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Чипровци за срок от 3 години”

Прогнозна стойност без ДДС
3600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 36,00 /тридесет и шест /лева, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума,която се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG43STSA93000019618730, BIC STSABGSF при БАНКА ДСК ЕАД КЛОН ЧИПРОВЦИ или в брой в касата или банкова гаранция /задължително оригинал/ –по избор на участника. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката в размер на 5 % от ценовото предложение. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат, съгласно разпоредбите на ЗОП и условията в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителя заплаща на Изпълнителя в края на всеки месец сумата за получените през месеца канцеларски материали.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в откритата процедура има всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; (Горепосочените изисквания се прилагат за: - при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; - при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; - при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; - при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; - във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; - в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.) 2. е обявен в несъстоятелност; 3.е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4.има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Всички участници се ползват с равни права. Съгласно конкурсната документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2015г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2015г; по чл. 50,ал1, т2 от ЗОП
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Техническо предложение - съгласно приложение № 9 от документацията на процедурата.
Минимални изисквания: Попълнено техническо предложение съгласно приложение №9 от документацията на процедурата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Чипровци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощно. Представители на средствата за масова информация.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ