Версия за печат

02709-2016-0003

BG-с. Говежда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Говежда

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.szdp.bg.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151116BvPL5619643.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии, съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Периодична доставка чрез покупка на горива и смазочни материали за моторните превозни средства /МПС/ собственост на СЗДП ТП Държавно горско стопанство "Говежда"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обекти на Изпълнителя, находящи се на територията на гр. Монтана, с действащи посттерминални устройства за безналично плащане
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществествената поръчка включва доставка в бензиностанцията/ите на Изпълнителя на горива /автомобилен бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан бутан и смазочни материали, необходими за функционирането и експлоатацията за моторните превозни средства, собственост на Възложителя, чрез покупка.Тези/тази бензиностанция/и следва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти, издадени по регистрационен номер на моторните превозни средства. Течните горива трябва да отговарят на нормативните стандарти, определени в Р България и на изискванията за качество, регламентирани с чл.6 от Наредбата за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Р България.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000, 09132000, 09134200, 09122000

Описание:

Горива
Бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество за срок от 36 месеца, считано от сключването на договора или до достигане на прогнозната стойност на поръчката:автомобилен бензин А 95 Н - 55 500 литра; дизелово гориво - 10 000 литра, газ пропан бутан - 7000 литра, смазочни материали - 700 литра.Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги закупи в пълен обем. В срока на договора Възложителя има право да промени количеството и съотношението между видовете горива и смазочни материали в зависимост от реалните му нужди.

Стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата на основание чл.59, ал.1 от ЗОП е в размер на 1500 /Хиляда и петстотин /лв.Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а/ парична сума, вносима по банкова сметка на ДГС "Говежда" - IBAN BG97СЕСВ 9790 10F7 4672 00 BIC: CECBBGSF, банка ЦКБ, клон Монтана.Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номера на решението за откриване на процедурата. б/ оригинал на банкова гаранция за участие , издадена в полза на Възложителя . Влиза в сила от крайния срок за получаване на оферти и има срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл.61, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Гаранцията за участие в процедурата се освобождава или задържа при условията и сроковете, предвидени в чл.61 и чл.62 от ЗОП. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойността на поръчката без ДДС и може да бъде представена в една от следните форми: а/ парична сума, вносима по горепосочената банкова сметка. В платежния документ трябва да се посочи, като основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б/ банкова гаранция,издадена в полза на Възложителя към момента на сключване на договора и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно.Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с един месец. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Участникът следва да предостави възможност на Възложителя да закупува стоки при условията на отложено плащане и чрез използване на карти за безналично плащане за регистрация и авторизация на покупките. Единичните цени по доставките не са фиксирани за продължителността на договора. Еденичните цени на горивата и смазочните материали в деня на доставката/продажбата се формират, като разлика от крайните цени на Изпълнителя с вкл. всички данъци, такси и др.налози на база данъчната му основа без ДДС намалена с търговската отстъпка предложена от Изпълнителя.Плащанията по договора ще се извършват след представяне на данъчни фактури, в български лева, с банков превод по банковата сметка на Изпълнителя и ако посочената във фактурата единична цена отговаря на начина на образуване на цената на предлаганите продукти. Договорената цена се заплаща в срок до 10 /десет/ дни от получаването на фактурата за извършена доставка и представяне на съпровождаща справка. Справката включва данни относно: датата на закупуване на горивото, вид, количество и единична цена на горивото, № на картата, регистрационен номер на автомобила, данни за Възложителя. Данъчната фактура и справката за извършените доставки за съответния отчетен период трябва да бъдат издадени и представени от Изпълнителя на Възложителя на по-късно от 3-то число на месеца, следващ месеца, през който доставките са осъществени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право да подават оферти имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. До участие ще бъдат допуснати участници, които отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. В съответствие с чл.56, ал.1. участниците трябва представят следните документи и информация: В плик № 1 с надпис "Документи за подбор" трябва да се поставят следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника и подпечатан; 2. Справка - Представяне на участника ( по образец), която включва: 2.1.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( по образец) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, при наличието на които участникът се отстранява от процедурата; 3. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на банкова гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума) 5. Декларация, подписана от лицето/лицата, представляващо/и участника, за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка ( по образец).Декларацията се представя и когато участникът не предвижда участие на подизпълнители. 7. В случаите, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се прилага декларация за тяхното съгласие за участие, подписана от подизпълнителите ( по образец); 8. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата / представя се, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документацията му за регистрация/ 10. Посочените в раздел ІІІ, т.2.3 декларации; Плик №2 с надпис:"Предложение за изпълнение на поръчката" трябва да има следното съдържание: 1. Техническо предложение на участника, съгласно приложения образец. 2. Подписана и подпечатана Техническата спецификация. 3. Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, ако е приложима; Участниците могат да представят и други документи, касаещи изпълнението, които не съдържат цени. Плик №3 с надпис " Предлагана цена" - Ценово предложение по образец. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или с куриерска служба.Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация за собствен и/или нает търговски обект/бензиностанция на територията гр. Монтана, от които ще се зареждат видовете горива. Списъкът следва да съдържа основание за ползване на бензиностанцията/те /собственост, наем, лизинг, друго основание, напр. възможности на трети лица/ за срока на действие на настоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с търговски обект/и в гр. Монтана, предлагаща/и всички видове горива и смазочни материали, предмет на настоящата поръчка. Възложителя не поставя ограничение на какво основание се ползват тези обекти-собствени, наети или по договор за ползване. 2. Горивата, предмет на доставката, трябва да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с ПМС № 156/15.07.2003 г.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя свободен и безплатен достъп до документацията за участие в "Профила на купувача" на официалната интернет страница. При поискване на заинтересованото лице възложителят предоставя документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената е в размер на 5.00 /Пет / лева без ДДС. В хипотезата на поискване на място, документацията може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 16.00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки на адрес: с. Говежда, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти /Плик №3/ и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в коята се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя Профил на купувача, посочен в раздел І.1. Чрез профила си на купувача Възложителя ще обяви дадените по него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти /Плик №3/, както и тегленето на жребий по чл. 71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основания за това). Разяснения по документацията могат да се искат до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП възложителят съкращава минималният 52 -дневен срок за подаване на оферти чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ