00197-2016-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 05.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка чрез карти за безналично плащане на горива по обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез карти за безналично плащане на горива по обособени позиции А) Бензин А-95Н, бензин А96Н, бензин А-98Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след сключване на договор/и с Продавачите, считано от 23.01.2016 г.без значение от достигнатата стойност по договора/те. Зареждането на горива за автомобилите на „ВиК” ЕООД – Пловдив ще става чрез карти за безналично плащане, ежедневно, на бензиностанции на Продавача/чите на територията на експлоатационни райони на Възложителя, находящи се на територията на област Пловдив, а при необходимост и на бензиностанциите им на територията на Р България. Всеки продавач може да участва само ако притежава бензиностанции находящи се на територията на цялата област Пловдив. Бензиностанциите може да бъдат собствени, наети или по друг начин ползвани. Продавачът да представи списък на бензиностанциите, снабдени с терминални устройства за безналично плащане, разположени в област Пловдив, с посочен адрес и работно време. Всеки продавач може да участва за една обособена позиция или за цялата поръчка. Издаването на картите, месечното им обслужване, подмяната на загубени/повредени/нови карти е за сметка на Продавача. Движението по всяка карта се заплаща от Доверителя.Зареждането на автомобилите с горива да е съобразено с изискванията на действащите нормативни документи за извършване на такава дейност. Всеки продавач да представи Валиден сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 за търговия с горива или еквивалентен – ксерокопие и валиден документ, удостоверяващ, наличие на договорни отношения с производител или доставчик на едро на горива - ксерокопие. Количествата за покупка и зареждане на моторните превозни средства с горива са ориентировъчни, за период от 24 (двадесет и четири) месеца, както следва: Позиция А) Бензин А95Н – 405 500 л.+/- 15%; Бензин А96Н - 40 000 л +/-15%; Бензин А98Н – 10 500 л.+/- 15%; Позиция Б) Дизелово моторно гориво с 6% биодизел – 2 300 000 л.+/- 15%; Добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент – 12 600 л +/- 15%. Цената на заплащане на горивата и добавката е продажната цена на 1 литър без ДДС на колонка на бензиностанциите на Продавача/те в деня на зареждане намалена с договорената търговска отстъпка (не по-малко от 3%) на сесия на „НСБ” АД, след представяне отчет за зареденото гориво по автомобили и фактура, 1 /един/ път в месеца. Отстъпката е постоянна и остава непроменена през цялото време на действие на договора. Посочените количества не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем и вид. Възможно е отклонение от 15% за всяко едно от посочените количества. В срок до 10 /десет/ работни дни след подписването на всеки борсов договор „ВиК” ЕООД - Пловдив ще предостави на Продавача/чите информация за МПС, които ще зареждат горива. Продавачът се задължава да предостави на Купувача заявения брой карти, заедно с техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което страните подписват приемо-предавателен протокол. Продавачът/те внасят депозит в размер на 1% /един процент/ от стойността на всеки борсов договор с ДДС. При подписване на всеки борсов договор Продавача/те предоставя/т на Довереника документи по чл. 47, ал. 1, ал. 2 (т. 1, 2 и 5) и ал. 5 от ЗОП.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1 от 04.01.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОП-4-01

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-705237
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2016-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

705237

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.01.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.1 Описание на предмета на поръчката

Вместо:

Доставка чрез карти за безналично плащане на горива по обособени позиции А) Бензин А-95Н, бензин А96Н, бензин А-98Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент

Да се чете:

Доставка чрез карти за безналично плащане на горива по обособени позиции А) Бензин А-95Н, бензин А-98Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.1 Описание на предмета на поръчката

Вместо:

Количествата за покупка и зареждане на моторните превозни средства с горива са ориентировъчни, за период от 24 (двадесет и четири) месеца, както следва: Позиция А) Бензин А95Н – 405 500 л.+/- 15%; Бензин А96Н - 40 000 л +/-15%; Бензин А98Н – 10 500 л.+/- 15%

Да се чете:

Количествата за покупка и зареждане на моторните превозни средства с горива са ориентировъчни, за период от 24 (двадесет и четири) месеца, както следва: Позиция А) Бензин А95Н – 445 500 л.+/- 15%; Бензин А98Н – 10 500 л.+/- 15%

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Решението за промяна е взето във връзка с осигуряване законосъобразност на процедурата съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител