Версия за печат

02709-2016-0001

BG-Годеч: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

СЗДП - Враца, ТП Държавно горско стопанство - Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160105qFxN5858730.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Годеч, гр.Годеч
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на Пропан - бутан, Бензин А95, Дизел, Масло, Антифриз, Течност за чистачки, спирачна течност и други потребности, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09000000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Приблизителни количества: Пропан Бутан 45 000 Бензин А95 7 500 Дизел 13 500 Масло 600 Антифриз 300 Течност за чистачки и спирачна течност 150

Стойност, без да се включва ДДС
87000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно – 870.00 (осемстотин и седемдесет) лева.Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, вносима по сметка на ТП Държавно горско стопанство Годеч – BG62STSA93000021395719 BIG STSABGSF банка : Банка ДСК АД клон Годеч - банкова гаранция.Гаранцията за участие в процедурата е необходимо да бъде внесена (представена) в срок до 16,00 часа на 15.02.2016г. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на изразходваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива, масла и др. за съответния календарен месец ще се извършва до 20-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено зареждането на автомобила/потреблението на масла, течности и/или други, след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Плик № 1, с надпис "Документи за подбор" 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение №1; 1.2. Административни сведения за участника – Приложение №2; 1.3. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал..5 – Приложение №3; 1.4. Декларация – Приложение №4; 1.5. Декларация – Приложение №5; 1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №6; 1.7. Декларация за техническите възможности – Приложение №8; 1.8. Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8 – Приложение №11; 1.9. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката – Приложение №12; 1.10. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 – Приложение №13; 1.11. Декларация по чл.55, ал.5 – Приложение №14; 1.12. Други документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя. 2. Плик №2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” 2.1. Техническо предложение – Приложение №7. 3. Плик №3, с надпис „Предлагана цена” 3.1. Ценова оферта – Приложение №9; 3.2. Единични цени – Приложение №10.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Да притежават поне един собствен или нает обект за доставка на течни горива /Пропан – бутан, Дизел и Бензин/ на територията на Община Годеч. 2. Участниците следва да удостоверят произхода на горивата, които разпространяват като представят действащ договор с производител или разпространител или вносител за дистрибуция на горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията на страната. 3. Предлаганите от участниците горива да съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 и съгласно чл. 10, ал. 2 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 4. Да са извършвали доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Доказва се с: Декларация /Приложение №8/. 2. Доказва се с: Оторизационно/упълномощително писмо /заверено копие/ или заверено копие на договор от производителя, че участникът е официален представител или дистрибутор на производителя за територията на Република България за предлаганите горива. 3. Доказва се с: Декларация за съответствие на горивата, съгласно изискванията на чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи че предлаганите от него горива съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 и съгласно чл. 10, ал. 2 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 4. Доказва се със: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Годеч, гр.Годеч, пл. Свобода №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване установения режим за достъп до сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават по реда на глава единадесета от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ