Версия за печат

00030-2015-0009

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: дирекция Правна, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-988 от 11.06.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2015-0009
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Ремонтни дейности на участъци по пътища в Община Силистра“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на участъци от улична настилка по улици в населените места на Община Силистра“ Обособена позиция №2: „Изграждане повдигнати пешеходни пътеки в гр. Силистра“ Обособена позиция №3: „Аварийни ремонти на повреди по настилката на улици и тротоари“ Обособена позиция №4: „Изграждане и ремонт на довеждаща пътна инфраструктура до складова база в Промишлена зона „Запад“ – гр. Силистра“ Обособена позиция №5: „Ремонтни дейности на участъци по пътища от общинската пътна мрежа“ при изпълнение на поръчката ще се изпълнят следните видове строително ремонтни работи: - Фрезоване на асфалтова настилка - Почистване преди асфалтиране; - Полагане битумен разлив за връзка; - Профилиране, осигуряване надлъжен и напречен наклон; - Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина min 5 см; - Повдигане или сваляне на улични отводнителни оттоци, решетки и шахти; - Извозване на строителните отпадъци;


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2015-017-С от 09.10.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Пътстроймонтаж ООД ЕИК 828013901, ул. Тутракан № 12, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 823213, Факс: 086 823871

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Ремонт на участъци от улична настилка по улици в насалените места на община Силистра

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност посочена в договора
1101175.26 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: определеният срок за изпълнение на договора; Преди промяната: срокът за изпълнение на строително- ремонтните и строително монтажните работи е 30 /тридесет/ календарни дни; След промяната: определеният срок за изпълнение е удължен с 4/четири/ календарни дни и от 30 /тридесет/ се променя на 34/тридесет и четири/ календарни дни ; Правно основание: чл.43, ал.2, т. 1 б а) от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1100954.99 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: кмет на община Силистра