Версия за печат

00030-2014-0020

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт Обществени поръчки, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@dbv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-1443 от 04.09.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2014-0020
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2014 - 107 - у от 17.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Проджект планинг енд мениджмънт ООД, ЕИК 175216595, бул. Витоша №39, ет.3,ап.3, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9533567, E-mail: office@ppmanmagement.eu, Факс: 02 9533567

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

,,Изготвяне на Технически проект за ремонт на съществуваща детска площадка“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

10

ІII.7) Стойност посочена в договора
4320 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

11.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4320 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра