Версия за печат

00981-2015-0004

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална гвардейска част, булевард Асен Йорданов №2, За: подполковник Васил Стоянов Тенчев, Република България 1113, София, Тел.: 0889 314405;02 9228903, E-mail: nguard@abv.bg, Факс: 02 9228948

Място/места за контакт: подполковник Васил Стоянов Тенчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.guards-bg.com;.

Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Отбрана

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град София, Национална гвардейска част, булевард Асен Йорданов №2
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, обхващат следните части: Част „Архитектура”- игрището е разположено на свободно място на северозапад от рекреационната зона. Площта на заградения терен - игралното поле и обслужващите сервитутни зони около него, са приблизително 30,22 / 53,60 метра. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи с единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове. Върху металните колове на оградата от вътрешната страна на игрището ще бъде монтирана метална ограждаща мрежа. Над металната мрежа ще бъде монтирана спортна оградна мрежа. Главният достъп е осигурен от метална врата, разположена в южния край на игрището. Игралното поле е стандартно, с размери 24 / 48 м. Около игралното поле има сервитутна зона, която е задължителна за осигуряване на необходимия комфорт при игра. Цялото оградено пространство ще бъде застлано с настилка от изкуствена трева, която трябва да отговаря на определени технически изисквания/посочени в документацията/. Част „Вертикална планировка”. Проектът по вертикална планировка е разработен въз основа на виза за проектиране, архитектурна разработка и геодезично заснемане. В проекта се разглежда пригаждането на минифутболно игрище във височинно отношение спрямо съществуващия терен. Част „Конструктивна” Проектът третира начина на изграждането на минифутболно игрище и по точно изпълнението на оградата на игрището. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи – единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове раположени по осите, на които се опъва оградна мрежа. По късите страни на игрището се предвижда оградната мрежа да е с височина 200см и нагоре неметална оградна мрежа – 200см. Предвидено е изпълнението на два броя метални врати. Допълнението към проекта третира начина на изпълнението на фундаментите на осветителните стълбове и тяхното ситуиране на площадката. Част „ВК” Външното пожарогасене за района се обезпечава от съществуваща водопроводна мрежа с монтирани към нея противопожарни хидранти. При пожар ще се използват близките противопожарни хидранти /към строеви плац и към щаб на НГЧ/, както и другите съществуващи мероприятия по противопожарната служба във формированието. Отводняването на обекта ще бъде повърхностно. Подобект „ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ” Част „ЕЛЕКТРО”- Стълбовете да са със заключващи се лазерно изрязани вратички на панти. При изправяне на стълбовете отворите им да са ориентирани към шахтите. -Стълбове за осветление и осветителни тела /прожектори/ В участъка покрай игрището на 0,6м от оградата се изправят 6 бр. горещо поцинковани стоманотръбни стълбове (СТС) ф133/108/89мм – светла височина 8м (9,5м). - Захранващи кабели, тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти За захранване на осветителната инсталация на игрището се изгражда ново табло за прожекторно осветление /РТ-ПрО/, което се монтира върху бетонов фундамент долепен до оградата. Кабелите за захранване на осветлението ще бъдат разпределени в няколко захранващи клона. Към всеки захранващ клон да бъдат разпределени осветителните тела, така че в края им да се получават падове на напрежение, които са в рамките на допустимия - под 3%. Новата инсталирана мощност е Pинст=7,2kW. -Управление на осветлението За управление на осветлението на фасадата на таблото да се монтират бутони. Всеки стълб, с тройка прожектори на него ще се включва от отделен бутон. Подробно строително-монтажните работи са описани в инвестиционен проект за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище”, който е неразделна част от документацията за участие в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка и в електронен вид същият се намира на сайта на Националната гвардейска част – www.guards-bg.com

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
197904.22 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 70
Показател: срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: гаранционен срок на строително-монтажните работи; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 686021 от 04.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3-Т-306 / Обособена позиция №: / Заглавие:1013/Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част
V.1) Дата на сключване договора
24.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.09.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ейч ДиДоорматинг Солюшънс ООД ЕИК-131462536, ул. Кукуш №2, сграда Телеком,ет.3, РБългария 1309, София, Тел.: 02 4397911, E-mail: office@hddms.org, Факс: 02 4397912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 208333.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 197904.22 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.12.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Ейч Ди ДоорматингСолюшънс ООД, град София-1309, ул Кукуш №2, сграда Телеком,ет.3


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор