Версия за печат

02709-2015-0074

BG-Троян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760048

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 20, За: инж.Румен Тановски - зам.директор, Р.България 5600, Троян, Тел.: 0888 693809, E-mail: dl_troyan@abv.bg, Факс: 0670 60729

Място/места за контакт: ТП ДГС Троян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151210ILOY5735084.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151210ILOY5735084.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Териториално поделение на държавно предприятие

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Покупка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Бензиностанция/и на участника в гр.Троян
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на следните прогнозни количества: 1/ горива – 30 000 литра дизелово гориво, 10 000 литра бензин А95, 1000 литра пропан – бутан; 2/ смазочни материали - 200 литра.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000, 09210000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан
Смазочни препарати

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества: 1/ горива – 30 000 литра дизелово гориво, 10 000 литра бензин А 95 Н, 1000 литра пропан – бутан; 2/ смазочни материали - 200 литра.

Стойност, без да се включва ДДС
75000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП е парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата и е в размер на 750 лв. Гаранцията за участие във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема, учредена в полза на възложителя, се представя в оригинал към плик № 1. Гаранцията за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП е парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата размер на 1 % /един процент/ от стойността на договора и се внася, респ. се представя след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранцията във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на възложителя: IBAN: BG75CECB979010E7547600, BIC: CECBBGSF, при ЦКБ АД - клон Ловеч Банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, със срок на валидност както следва: - за гаранция за участие – с 30 /тридесет/ дни по – дълъг от срока на валидност на офертата; - за гаранцията за изпълнение - с 30 /тридесет/ дни по – дълъг от срока на валидност на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие когато кандидатът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка в законоустановения срок; - в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие на участниците се освобождават: - на отстранените участници - в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; - на класираните на първо и второ място – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекто - договора към документацията.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 „Документи за подбор” 1. Оферта - изработва се по образец - Приложение № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Документ за внесена гарнция за участие. 4. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от лицата, посочени в документите по т. 3 или отразените на електронната страница на Търговски регистър при Агенция по вписванията. 6. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участниците: - годишен финансов отчет за предходната финансова година или някоя от съставните му части Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи всички или част от горепосочените документи, икономическото и финансовото състояние се доказва с друг подходящ документ, удостоверяващ тези обстоятелства. Възложителят си запазва правото на преценка на достоверността, относимостта и доказателствената стойност на представения документ. 7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника: - търговските обекти на участника да разполагат с необходимата система за безналично плащане – декларация –свободен текст, подписана от участника или еквивалентен документ; - списък с обектите /бензиностанциите/, разположени на територията на страната с техните адреси /следва да има съответствие с изискването от настоящите условия по т.III.2/ 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3, т.4 и ал. 2, т.1, т.2а от ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 5 от ЗОП-ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 11. Декларация за използване на подизпълнители, в случаите когато участникът предвижда участие на такива - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички условия, на които отговаря и основния участник. 12. Декларация за наличие/липса на свързаност по смисъла на чл.55, ал.7 от ЗОП – Приложение № 9 13. Декларация в оригинал от подизпълнителя/ите, съответно от управителния орган на подизпълнителите, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката – ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. 14. Декларация за запознаване и приемане на условия и предмета на настоящата поръчка и условията в проекта на договора; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката, списък с обектите – бензиностнации и срок за изпълнение на поръчката /съдържа се като текст в Приложение № 2/ Техническеското предложение се изготвя по образец - Приложение № 2. Техническото предложение се представя в оригинал, а приложенията към него - списък с обектите /бензиностанциите/, разположени на територията на страната с техните адреси /следва да има съответствие с изискването от настоящите условия по т.III.2/ - оригинал или заверено от кандидата копие. Плик № 3 „Предлагана цена” Предлаганата от участника цена за отделните артикули от техническото задание се поставя и запечатва в отделен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена” - плик № 3 и се поставя в плика с офертата. Предлаганата цена за всеки един артикул трябва да бъде в единна парична единица за всички участници: български лева Допълнителна информация в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

- търговските обекти на участника да предлагат всички видове горива, включени в поръчката и да разполагат с необходимата система за безналично плащане –декларация свободен текст, подписана от участника или еквивалентен документ; - списък с обектите /бензиностанциите/, разположени на територията на страната с техните адреси

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- търговските обекти на участника да разполагат с необходимата система за безналично плащане; - да разполага с поне една бензиностанция на територията на гр.Троян, предлагаща всички горива, включени в поръчката

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър бензин А 95 Н – максимален брой точки - ; тежест: 40
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър дизелово гориво - максимален брой точки - ; тежест: 50
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър пропан - бутан - максимален брой точки - ; тежест: 5
Показател: Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на литър смазочни материали – максимален брой точки - ; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.02.2016 г.  Час: 11:00
Място

Административна сграда на ТП ДГС Троян, гр.Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 20

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на други лица.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуването му в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата като посочва в обявлението Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в ч.64, ал.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията подлежи всяко решение на възложителите по процедурата за възлагане на обществената поръчка относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ