Версия за печат

00085-2015-0033

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Кръстина Петрова Митова, България 1606, София, Тел.: 02 9225087, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ет. 2, ст. 35 - Централна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Виолета Тодорова Николчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ст. 26 - Явно деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на лекарствени продукти, по 60 (шестдесет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3 МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2; БДПЛР – „Калероя” - гр. Хисаря 4180, ул. „Илин Паунов” № 1; БДПЛР – Банкя - гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов” № 5. БДПЛР – „Св. Георги Победоносец” - гр. Поморие 8200, ул. „П. Стоянов” № 12 ВОЕННОМЕДИЦИНСКА БАЗА ЛОВЕЧ – ВФ 28080
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на лекарствени продукти, по 60 (шестдесет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочените количества на лекарствени продукти в Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60. са ориентировъчни за 1 (една) година и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договорите.

Стойност, без да се включва ДДС
11000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 1 % от прогнозната стойност на съответната обособена позиция, както следва: Позиция 1 - 576 лв. без ДДС; Позиция 2 - 831 лв. без ДДС; Позиция 3 - 33 291 лв. без ДДС; Позиция 4 - 235 лв. без ДДС; Позиция 5 - 650 лв. без ДДС; Позиция 6 - 27 лв. без ДДС; Позиция 7 - 3 лв. без ДДС ; Позиция 8 - 22 лв. без ДДС; Позиция 9 - 20 лв. без ДДС; Позиция 10 - 24 лв без ДДС; Позиция 11 - 611 лв. без ДДС; Позиция 12 - 1 791лв. без ДДС; Позиция 13 - 245 лв. без ДДС; Позиция 14 - 135 лв. без ДДС; Позиция 15 - 23 лв. без ДДС ; Позиция 16 - 137 лв. без ДДС; Позиция 17 - 5 лв. без ДДС; Позиция 18 - 70 лв. без ДДС; Позиция 19 - 109 лв. без ДДС; Позиция 20 - 145 лв без ДДС; Позиция 21 - 133 лв. без ДДС; Позиция 22 - 4 586 лв. без ДДС; Позиция 23 - 115 лв. без ДДС; Позиция 24 - 161 лв. без ДДС; Позиция 25 - 675 лв. без ДДС; Позиция 26 - 465 лв. без ДДС; Позиция 27 - 247 лв. без ДДС; Позиция 28 - 21 лв. без ДДС; Позиция 29 - 342 лв. без ДДС; Позиция 30 - 95 лв без ДДС; Позиция 31 - 48 лв. без ДДС; Позиция 32 - 12 лв. без ДДС; Позиция 33 - 45 лв. без ДДС; Позиция 34 - 187 лв. без ДДС; Позиция 35 - 265 лв. без ДДС; Позиция 36 - 190 лв. без ДДС; Позиция 37 - 580 лв. без ДДС; Позиция 38 - 438 лв. без ДДС; Позиция 39 - 15 лв. без ДДС; Позиция 40 - 748 лв без ДДС; Позиция 41 - 10 460 лв. без ДДС; Позиция 42 - 9 320 лв. без ДДС; Позиция 43- 1 257 лв. без ДДС; Позиция 44 - 6 880 лв. без ДДС; Позиция 45 - 732 лв. без ДДС; Позиция 46 - 541 лв. без ДДС; Позиция 47 - 1 650 лв. без ДДС; Позиция 48 - 2 125 лв. без ДДС; Позиция 49 - 575 лв. без ДДС; Позиция 50 - 2 757 лв без ДДС; Позиция 51 - 7 441 лв. без ДДС; Позиция 52 - 20 лв. без ДДС; Позиция 53 - 1 053 лв. без ДДС; Позиция 54 - 23 лв. без ДДС; Позиция 55 - 40 лв. без ДДС; Позиция 56 - 1 492 лв. без ДДС; Позиция 57 - 40 лв. без ДДС; Позиция 58 - 466 лв. без ДДС; Позиция 59 – 14 650 лв. без ДДС; Позиция 60 - 116 лв. без ДДС, със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Документът за внесена гаранция за участие - в оригинал, да е придружен със списък на позицията/позициите, за които е внесена гаранция за участие. В списъка се посочва обособената позиция, размер на внесена гаранция за участие по обособената позиция и обща сума, формирана като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по обособените позициите, за които участникът подава оферта. Гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на сключения договор без ДДС и да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срок на плащане: доставките по сключените договори ще се заплащат при условията на отложено плащане - от 60 (шестдесет) календарни дни, от датата на фактуриране на доставката. Начин на плащане: плащанията на доставките по сключените договори по обособените позиции, се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след доставка на стоките и представяне на следните документи: фактура и приемо-предавателен протокол за доставените лекарствени продукти.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т.1, т.2, 3 и 4 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 и чл. 47, ал. 2, т.1,4 и 5 от ЗОП. Пликът, в който се поставя офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни плика, както следва: Плик № 1, който съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника по образец. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС по образец. 7. Документ за гаранция за участие. Към документа за внесена гаранция, участникът представя опис на обособените позиции и стойността на гаранцията за участие, за които е внесъл гаранция. 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника посочени от възложителя в т. ІII. 2.2 на обявлението за обществена поръчка. 9. Доказателства за техническите възможности на участника посочени от възложителя в т. ІІI. 2.3 на обявлението за обществена поръчка. 10. Списък на копията на Разрешения за употреба на лекарствените продукти, съгласно ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвет. 11. Списък, подписан от участника с производителите на лекарствени продукти, с които участва в процедурата. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка по образец. 13. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по образец; 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - оригинал, по образец; 15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - по образец; 16. Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 17. Плик № 2 се представя за всяка позиция, за която се участва и съдържа: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. Декларация за срок на годност на доставяните лекарствени продукти (свободен текст).Декларация по чл. 33, ал. 4 - в случай, че част от подадената оферта има конфиденциален характер. 18. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника - не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Валидно разрешение или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти издадено по реда на ЗЛПХМ – заверено копие. 2. Списък на доставките - оригинал, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган – заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 3. Оторизационно писмо от производителя на лекарствени продукти, с което участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия – оригинал или заверено копие на оригинала, придружено с превод на български език. * Срокът на оторизация следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срокът на валидност на оторизацията е по-кратък, участникът представя декларация, че се задължава да поднови и поддържа оторизицията за срока на изпълнение на обществената поръчка. *При представянето на оторизационните писма/пълномощни, да се представи списък за кои точно предложени обособени позиции от Приложение № 1.1 до 1.60. се отнасят конкретните оторизационни писма. *При представяне на оторизации се прилага чл. 33а, ал. 2 от ЗОП. 4. Валидна лицензия съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/ - заверено копие. 5. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 6. Декларация (свободен текст) за складовите бази и транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ. 2. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки – да има изпълнени най-малко три доставки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под „доставки еднакви с предмета на поръчката” се разбира доставката на лекарствени продукти за лечебни заведения. * Под „доставки сходни с предмета на поръчката” се разбира доставката на лекарствени подукти за други юридически лица. 3. Участникът да е производител, вносител или търговец на едро, оторизиран от производителя или официалния вносител на лекарствени продукти. 4. Участниците да притежават лицензия издадена по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП. 5. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна. 6. Участникът следва да разполага със складова база и транспортни средства, които осигуряват възможност доставките на лекарствените продукти до ВМА и подчинените й структури в страната да се извършват в оферираните от участниците срокове, а при спешна необходимост – до 2 часа.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 075673 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.01.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 13 BGN
Условия и начин на плащане

Само когато кандидат или участник изиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща в размер на13 (тринадесет) лева, чрез превод по сметка на Възложителя BG43 BNBG 9661 3100 1506 01 BIC BNBGBGSD и след представяне на доказателство за извършено плащане. Телефон за справки – 02 9225195, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действия на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 , могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и наюридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ВАКСИНИ
1) Кратко описание

ВАКСИНИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
57667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ЦИТОСТАТИЦИ ПРИ МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
1) Кратко описание

ЦИТОСТАТИЦИ ПРИ МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ЦИТОСТАТИЦИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА
1) Кратко описание

ЦИТОСТАТИЦИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3329166 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ПАРЕНТЕРАЛНИ И ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ. ЛОКАЛНИ ОБЕЗБОЛЯВАЩИ.
1) Кратко описание

ПАРЕНТЕРАЛНИ И ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ. ЛОКАЛНИ ОБЕЗБОЛЯВАЩИ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ДРУГИ АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
1) Кратко описание

ДРУГИ АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
65083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция АНТИВИРУСНИ-АНТИХЕРПЕСНИ, АНТИДИАРОИКА, АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ, АНТИАРИТМИКА
1) Кратко описание

АНТИВИРУСНИ-АНТИХЕРПЕСНИ, АНТИДИАРОИКА, АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ, АНТИАРИТМИКА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ДЕРМАТИКА,ОФТАЛМОЛОГИЧНИ НСПВ.
1) Кратко описание

ДЕРМАТИКА,ОФТАЛМОЛОГИЧНИ НСПВ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ДИГИТАЛИСОВИ ГЛИКОЗИДИ
1) Кратко описание

ДИГИТАЛИСОВИ ГЛИКОЗИДИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ЛОКАЛНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И СИМПАТИКОМИМЕТИЦИ
1) Кратко описание

ЛОКАЛНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И СИМПАТИКОМИМЕТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АНЕСТЕЗИЯ
1) Кратко описание

ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АНЕСТЕЗИЯ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2533 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ
1) Кратко описание

ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОХЕПАТИТНИ ВАКСИНИ
1) Кратко описание

ПРОТИВОХЕПАТИТНИ ВАКСИНИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
179167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНА ОСТЕОДИСТРОФИЯ
1) Кратко описание

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНА ОСТЕОДИСТРОФИЯ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция АНТИХОЛИНЕРГИЧНИ. МИНЕРАЛНИ СОЛИ.
1) Кратко описание

АНТИХОЛИНЕРГИЧНИ. МИНЕРАЛНИ СОЛИ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция ЛЕКРАСТВЕНИ СТРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЖЛЪЧКА И ЧЕРЕН ДРОБ
1) Кратко описание

ЛЕКРАСТВЕНИ СТРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЖЛЪЧКА И ЧЕРЕН ДРОБ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция НИТРОГЛИЦЕРИНОВИ ПРЕПАРАТИ
1) Кратко описание

НИТРОГЛИЦЕРИНОВИ ПРЕПАРАТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция АНТИСЕПТИКА-УНГ.АНТИТУСИВА НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА
1) Кратко описание

АНТИСЕПТИКА-УНГ.АНТИТУСИВА НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
625 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция БЕТА-БЛОКЕРИ.АНТИМИКОТИКА. АНТИПИРЕТИКА.
1) Кратко описание

БЕТА-БЛОКЕРИ.АНТИМИКОТИКА. АНТИПИРЕТИКА.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция КАРДИОТОНИЧНИ АДРЕНОМИМЕТИЦИ
1) Кратко описание

КАРДИОТОНИЧНИ АДРЕНОМИМЕТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10950 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция ПУРИНОВИ АНТИМЕТАБОЛИТИ
1) Кратко описание

ПУРИНОВИ АНТИМЕТАБОЛИТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
1) Кратко описание

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция АТИПИЧНИ НЕВРОЛЕПТИЦИ.ЧОВЕШКИ ИНСУЛИНИ. АНТИМЕТАБОЛИТИ НА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА. МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 7Е3
1) Кратко описание

АТИПИЧНИ НЕВРОЛЕПТИЦИ.ЧОВЕШКИ ИНСУЛИНИ. АНТИМЕТАБОЛИТИ НА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА. МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 7Е3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
458667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция ЛЕК.ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОПИАТНА ЗАВИСИМОСТ. АНЕСТЕТИЦИ. БРОНХОДИЛАТАТОРИ
1) Кратко описание

ЛЕК.ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОПИАТНА ЗАВИСИМОСТ. АНЕСТЕТИЦИ. БРОНХОДИЛАТАТОРИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11625 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция АНТИХИПЕРТЕНЗИВА. ВАЗОДИЛАТАТОРИ. АНТИДИАБЕТИКА. ТИРЕОСТАТИКА. АНТИАНГИОГЕННИ СРЕДСТВА
1) Кратко описание

АНТИХИПЕРТЕНЗИВА. ВАЗОДИЛАТАТОРИ. АНТИДИАБЕТИКА. ТИРЕОСТАТИКА. АНТИАНГИОГЕННИ СРЕДСТВА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция ИМУНОГЛОБУЛИНИ
1) Кратко описание

ИМУНОГЛОБУЛИНИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
67500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ
1) Кратко описание

РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция ЛЕК. ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АКК
1) Кратко описание

ЛЕК. ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АКК

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24833 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция ДИАГНОСТИКА
1) Кратко описание

ДИАГНОСТИКА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция СПЕЦИФИЧНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ-АЛКИЛАТОРИ
1) Кратко описание

СПЕЦИФИЧНО ПРОТИВОТУМОРНО ЛЕЧЕНИЕ-АЛКИЛАТОРИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция АНТИДЕПРЕСАНТИ
1) Кратко описание

АНТИДЕПРЕСАНТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция СТОМАТОЛОГИЧНА ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ.
1) Кратко описание

СТОМАТОЛОГИЧНА ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4917 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция ДЕРМАТОАНТИСЕПТИКА
1) Кратко описание

ДЕРМАТОАНТИСЕПТИКА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1342 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция АНТИВИРУСНИ ПРОТИВОГРИПНИ ТИП А И В
1) Кратко описание

АНТИВИРУСНИ ПРОТИВОГРИПНИ ТИП А И В

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция АНТИХЕМОРАГИКА
1) Кратко описание

АНТИХЕМОРАГИКА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция РАСТИТЕЛНИ ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА
1) Кратко описание

РАСТИТЕЛНИ ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОТУМОРНИ-АЗОТИПРИТИ
1) Кратко описание

ПРОТИВОТУМОРНИ-АЗОТИПРИТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция АНТИТРОМБОТИЧНИ. АНТИХЕМОРАГИЧНИ. РАЗТВОРИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
1) Кратко описание

АНТИТРОМБОТИЧНИ. АНТИХЕМОРАГИЧНИ. РАЗТВОРИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция АНТИМИКОТИКА
1) Кратко описание

АНТИМИКОТИКА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43917 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция АНТИХИПЕРПАРАТИРОИДИЗЪМ
1) Кратко описание

АНТИХИПЕРПАРАТИРОИДИЗЪМ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция АНТИБИОТИЦИ. ГЛИКОКОРТИКОСТЕРОИДИ. М-ХОЛИНОЛИТИЦИ.
1) Кратко описание

АНТИБИОТИЦИ. ГЛИКОКОРТИКОСТЕРОИДИ. М-ХОЛИНОЛИТИЦИ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
74917 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ. ПРОТИВОТУМОРНИ АНТИХОРМОНАЛНИ. ПРОТИВОВИРУСНИ ГЕНОТИП 1 ХЕПАТИТ С
1) Кратко описание

ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ. ПРОТИВОТУМОРНИ АНТИХОРМОНАЛНИ. ПРОТИВОВИРУСНИ ГЕНОТИП 1 ХЕПАТИТ С

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1046083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция ХИПОТАЛАМИЧНИ И ХИПОФИЗНИ ХОРМОНИ. ПРОТИВОТУМОРНИ КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ
1) Кратко описание

ХИПОТАЛАМИЧНИ И ХИПОФИЗНИ ХОРМОНИ. ПРОТИВОТУМОРНИ КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
932083 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция ХОРМОНАЛНИ АНТАГОНИСТИ
1) Кратко описание

ХОРМОНАЛНИ АНТАГОНИСТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
125833 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОТУМОРНИ ТОПОИЗОМЕРАЗА 1 ИНХИБИТОРИ, BRAF V600,CLL, СТИМУЛАТОРИ НА ХЕМОПОЕЗА. ПРОТИВОВИРУСНИ-HIV
1) Кратко описание

ПРОТИВОТУМОРНИ ТОПОИЗОМЕРАЗА 1 ИНХИБИТОРИ, BRAF V600,CLL, СТИМУЛАТОРИ НА ХЕМОПОЕЗА. ПРОТИВОВИРУСНИ-HIV

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
688000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ
1) Кратко описание

ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
73333 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция КРЪВОСЪСИРВАЩИ ФАКТОРИ. INSULINI. ЛЕКАРСТВА,ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
1) Кратко описание

КРЪВОСЪСИРВАЩИ ФАКТОРИ. INSULINI. ЛЕКАРСТВА,ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОНИЖАВАЩИ СЕРУМНИТЕ ЛИПИДИ
1) Кратко описание

АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОНИЖАВАЩИ СЕРУМНИТЕ ЛИПИДИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
165000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция КОНТРАСТНИ ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕК.ПРОДУКТИ
1) Кратко описание

КОНТРАСТНИ ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕК.ПРОДУКТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
212500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОТУМОРНИ-HML. НЕВРОЛЕПТИЦИ. ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ
1) Кратко описание

ПРОТИВОТУМОРНИ-HML. НЕВРОЛЕПТИЦИ. ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
57500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция ХОРМОНИ. АНТИДОТИ. ГЛИКОПЕПТИДНИ АНТИБИОТИЦИ
1) Кратко описание

ХОРМОНИ. АНТИДОТИ. ГЛИКОПЕПТИДНИ АНТИБИОТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
275833 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОТУМОРНИ- .АНТИВИРУСНИ. АНТИБИОТИЦИ -GRAM+INF
1) Кратко описание

ПРОТИВОТУМОРНИ- .АНТИВИРУСНИ. АНТИБИОТИЦИ -GRAM+INF

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
744167 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция ДИУРЕТИКА.ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ
1) Кратко описание

ДИУРЕТИКА.ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2125 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция ПРОТИВОТУМОРНИ-(Ph+CML)
1) Кратко описание

ПРОТИВОТУМОРНИ-(Ph+CML)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
105417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция ОФТАЛМOЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
1) Кратко описание

ОФТАЛМOЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2417 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция ДИУРЕТИКА
1) Кратко описание

ДИУРЕТИКА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция АНТИХЕМОРАГИЧНИ. КРЪВНИ ПЛАЗМЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ
1) Кратко описание

АНТИХЕМОРАГИЧНИ. КРЪВНИ ПЛАЗМЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
149250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция СИНТЕТИЧНИ ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ
1) Кратко описание

СИНТЕТИЧНИ ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция НПВС, АНАЛГЕТИКА, АНТИБИОТИЦИ. PPI. АНТИПСИХОТИЦИ
1) Кратко описание

НПВС, АНАЛГЕТИКА, АНТИБИОТИЦИ. PPI. АНТИПСИХОТИЦИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция АНАЛГЕТИЧНИ, АНТИБИОТИЧНИ, АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИМИКОТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
1) Кратко описание

АНАЛГЕТИЧНИ, АНТИБИОТИЧНИ, АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИМИКОТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1465050 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция АНТИМЕТАБОЛИТИ НА ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА
1) Кратко описание

АНТИМЕТАБОЛИТИ НА ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническа спецификация – Приложения от 1.1. до 1.60.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11667 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12