00738-2015-0004

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Патентно ведомство на Република България, бул. д-р г.М.Димитров № 52Б, За: Михаела Михайлова, Ирина николова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: mmihaylova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Михаела Михайлова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bpo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Друг: Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриалната собственостДруго (моля пояснете): Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриалната собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Надграждане на система за документооборот на Патентно ведомство на Република България – „Aкстър“ и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи, с гаранционен срок минимум 12 месеца за нуждите на Патентно ведомство

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Патентно ведомство на Република България
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договор за надграждане на системата за документооборот на Патентно ведомство на Република България – „Aкстър“ и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи за нуждите на Патентното ведомство на Република България.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48780000

Описание:

Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
60000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 90-00-27 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за Надграждане на системата за документооборот на Патентно ведомство на Република България- Акстър и по нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи
V.1) Дата на сключване договора
26.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Технически Университет- София -Технологии ЕООД, бул. Свети Климент Охридски № 8, България 1000, София, Тел.: 02 9652572, E-mail: teh-eood@tu-sofia.bg, Факс: 02 8686719

URL: http://techno-eood.tu-sofia.bg/.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 60000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 60000 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 50%
Кратко описание
Надграждане на модулите за регистратура и модулите за приемане на електронно подадени заявки и искания с функционалности за комуникация със системата за документооборот Акстър посредством WEB Service;Надграждане на модулите за регистратура с възможност за сканиране на хартиени документи към текущо приемания/въвеждан документ и автоматизираното им прехвърляне в системата за документооборот Акстър;Надграждане на модулите за приемане на електронно подадени заявки и искания с възможност за автоматизирано въвеждане на прикачените към тях документи, както и електронния оригинал на заяката (PDF разписката) в системата за документооборот Акстър.;Надграждане на системата IPAS с възможности за създаване и съхраняване на информационни връзки към заведените в системата за документооборот Акстър входящи и изходящи документи и визуализиране на прикачените към тях файлове, съхранени в системата за документооборот. Надграждане на системата IPAS с възможности за автоматизирано подаване на генерираните от нея документи като изходящи документи към системата за документооборот.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.12.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Технически Университет-София-Технологии ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

През 2012г. е сключен договор с Технически Университет – София – Технологии ЕООД., за внедряването на програмен продукт „Aкстър“, за администрирането на вътрешния документооборот в администрацията на Патентно ведомство. За продължаването на нормалната работа и успешна експлоатация на продукта е наложително деловодната система да бъде надградена, за да обхване процесите свързани с обектите на индустриална собственост определени в специалните разпоредби на законите в областта на индустриалната собственост. Документооборота, които се води при заявяването и поддържането на обектите на индустриалната собственост има строго определена последователност на действията и кореспонденцията свързана с тези действия е необходимо да бъде интегрирана през програмен продукт „Акстър“ към цялостната информационна структура на ведомството. Технически Университет – София – Технологии ЕООД са единствените носители на авторските права за програмния продукт „Aкстър ” и всяка конфигурация върху оригиналния софтуерен продукт би довела до нарушаване на авторското право съгласно разпоредбите сключения през 2012г. договор за използването на продукта.