Версия за печат

02709-2015-0073

BG-Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151215TAaf5757481.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: териториално поделение на държ. предприятие

I.3) Основна дейност

Друг: дърводобив, лов и опазване на горски територии

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности по списък за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС “ Витиня

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ТП ДЛС Витиня и/или бензиностонция
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности по списък за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС “ Витиня

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000, 09211000

Описание:

Горива
Смазочни масла и препарати

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПРОДУКТ ЛИТРИ 1.Бензин А 95 23000 ;2.Евро дизел 110000; 3.Газ – пропан бутан 18000; 4.Дизел за отопление 5000; 5.Антифриз 460; 6.Спирачна течност 40; 7.Масло двигателно 4000; 8.Масло хидравлично 960; 9.Масло за двутактови двигатели 200; 10.ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 100;11.Масло диференциално 230; 12.Греси 180 кг.

Стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

14

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатите внасят гаранция за участие в процедурата както следва:Позиция 1-2800 лв; Позиция 2-500 лв.; Позиция 3 - 200 лв. , вносими в касата на ДЛС Витиня или по банковата сметка на ДЛС “Витиня”, СЖ ЕКСПРЕСБАНК, КЛОН ВРАЦА, ОФИС БОТЕВГРАД, IBAN: BG91CECB979010D1542700; BIC:CECBBGSF. Кандидатите, определени от възложителя за изпълнители на обществената поръчка, трябва да представят гаранция за изпълнение на договора в размери, посочени в таблицата по-горе. Гаранцията се внася по горепосочената сметка, преди подписване на договора и се освобождава до 3 /три/ работни дни от неговото приключване. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място. Кандидатите следва да представят документи за внесени гаранции за участие. Задържането и освобождаването на гаранционната сума става по реда на Закона за обществените поръчки; гаранционната сума на кандидата, с когото възложителят сключи договор за обществена поръчка се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

по банков път

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Списък на документите за участие с подпис и печат на участника ; 2. Административни сведения ; 3. Документ за внесена гаранция за участие; 4. Документ за закупена документация; 5. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; регистрация по ДДС; 6. Декларации по образец за липса на обстоятелства по чл. 47 ал.1, ал.2 и ал.5 7. Годишен финансов отчет за 2014 година; 8. Списък с притежаваните обекти за продажба на горива; 9. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е дистрибутор на горива и български моторни масла; 10. Препоръки/референции; 11. Ценова оферта ; 12. Декларация за участие на подизпълнители ; Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и приложените в документацията .13. Техническо предложение. 14. ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 15.ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участника представя последният годишния финансов отчет . Ако последният годишен финансов отчет е изцяло достъпен на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Възложителят ще приеме и препратка към тези документи вместо представянето им. Ако някой от изисканите документи не е достъпен на посочената интернет страница, той трябва да бъде представен заедно с офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участника представя последният годишния финансов отчет . Ако последният годишен финансов отчет е изцяло достъпен на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Възложителят ще приеме и препратка към тези документи вместо представянето им. Ако някой от изисканите документи не е достъпен на посочената интернет страница, той трябва да бъде представен заедно с офертата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.1. Изисквания към качеството на горивата - Горивата трябва да отговарят на качеството на течните горива и да съответстват на изискванията на чл.8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. и измененията и допълненията към нея, приети с Постановление №114 от 28 април 2011 г. – обн. – ДВ, бр.36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г. 1.2. Изисквания към останалите продукти – предмет на доставката - Останалите продукти трябва да отговарят според вида им (марката) на съответните действащи към момента на подаване на офертата български и/или международни стандарти в лицето на БДС и ISO. 1.3. Масло М 10 Г трябва да отговаря на изискванията на ГОСТ 17479.1 “Класификация на моторните масла по експлоатационни групи”. 1.4. Несъответствията в показателите за качеството на доставените продукти – предмет на поръчката, се установява с акт, издаден от акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” (ИА “БСА”) лаборатории. 2. Други изисквания за изпълнение на поръчката 2.1. Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат с бензиностанции и да имат надлежно обявен проверим стоков ценоразпис за номенклатурата продукти – предмет на поръчката. 2.2. Доставката на продуктите се извършва от Изпълнителя франко ДЛС “Витиня, в срок от 12 часа след подаване на заявката от Възложителя. 2.3. Предложената цена без ДДС за 1 л/килограм от продуктите – предмет на поръчката, не трябва да надвишава съответната цена на дребно по ценоразписа на доставчика в деня на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. Изисквания към качеството на горивата - Горивата трябва да отговарят на качеството на течните горива и да съответстват на изискванията на чл.8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. и измененията и допълненията към нея, приети с Постановление №114 от 28 април 2011 г. – обн. – ДВ, бр.36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г. 1.2. Изисквания към останалите продукти – предмет на доставката - Останалите продукти трябва да отговарят според вида им (марката) на съответните действащи към момента на подаване на офертата български и/или международни стандарти в лицето на БДС и ISO. 1.3. Масло М 10 Г трябва да отговаря на изискванията на ГОСТ 17479.1 “Класификация на моторните масла по експлоатационни групи”. 1.4. Несъответствията в показателите за качеството на доставените продукти – предмет на поръчката, се установява с акт, издаден от акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” (ИА “БСА”) лаборатории. 2. Други изисквания за изпълнение на поръчката 2.1. Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат с бензиностанции и да имат надлежно обявен проверим стоков ценоразпис за номенклатурата продукти – предмет на поръчката. 2.2. Доставката на продуктите се извършва от Изпълнителя франко ДЛС “Витиня, в срок от 12 часа след подаване на заявката от Възложителя. 2.3. Предложената цена без ДДС за 1 л/килограм от продуктите – предмет на поръчката, не трябва да надвишава съответната цена на дребно по ценоразписа на доставчика в деня на подаване на офертата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: коефициент на най-изгодна цена без ДДС на 1 л/килограм доставен продукт; тежест: 40
Показател: коефициент на търговска отстъпка; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.01.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

В касата на ДЛС Витиня или по банков път.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.02.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.02.2016 г.  Час: 12:00
Място

ДЛС Витиня

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Пълномощни представители на участника.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция дизел и смазочни материали
1) Кратко описание

Доставка на дизел за отопление, дизел и смазочни материали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000, 09211000

Описание:

Горива
Смазочни масла и препарати

3) Количество или обем

ПРОДУКТ ЛИТРИ 1.Евро дизел 110000; 2.Газ – пропан бутан 18000; 3.Дизел за отопление 5000;4.Антифриз 460;5.Спирачна течност 40;6.Масло двигателно 4000; 7.Масло хидравлично 960;8.Масло за двутактови двигатели 200; 9. 'ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ 100;10. Масло диференциално 230; 11.Греси 180 кг.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
280000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Бензин А 95
1) Кратко описание

доставка на Бензин А 95

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

23000 литра

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция газ-пропан бутан
1) Кратко описание

доставка газ-пропан бутан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

3) Количество или обем

18000 литра

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14