Версия за печат

02711-2015-0175

BG-Балчик: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море № 9, За: инж. Ганчо Енев Ников - зам. Директор, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF%E2%84%967-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: ловно и горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП Шумен за 2016г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”.
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА „Извършване на транспортни услуги на товари във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП ДЛС Балчик" при "СИДП" ДП Шумен за 2016г." ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ на обекта на поръчката: 1. Извършване на транспортните услуги на селскостопанска продукция, дърва за огрев и конфискувани вещи във връзка с изпълнение на текущи стопански дейности на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Балчик” при „СИДП” ДП Шумен. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Всеки кандидат следва да разполага с необходимият технически и кадрови ресурс за изпълнение на услугите, съгласно предварително зададените технически изисквания от Възложителя, както следва: - Да разполага с техника за транспорт на земеделска продукция ( слънчоглед) – 1бр.; - Водач/и, правоспособен/ни да управлява/т техника за транспорт на земеделска продукция -1бр. 2. Услугите, предмет на поръчката ще се извършват след изрично възлагане от страна на Възложителя чрез заявка. Заявката за изпълнение на услугата ще се извършва по телефон или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата 3. Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Балчик”, в рамките на определеният максимален прогнозен финансов ресурс определен от Възложителя. 4. Транспортните услуги на товари ще се извършват през работните дни и по необходимост през почивните и празнични такива през седмицата, поради което, кандидата трябва да декларира готовност за извършване на услугата – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 3.1. Начален срок за изпълнение на услугата по конкретна заявка на Възложителя- не –повече от 5 (пет) астрономически часа 3.2. Краен срок на договора – 31.01.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс 3.4. Срок на валидност на предложението- 90(деветдесет дни) считано от крайната дата за депозиране на офертите. 3.5. Мястото на изпълнение на услугата- територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно стопанство Балчик”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

4. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 4.1. Прогнозна стойност за изпълнение на услугата е в размер на 3000.00лв. ( три хиляди лева) без вкл. ДДС, за която сума се сключва договор, но същата не е задължителна за усвояване, а зависи изцяло от нуждите на Възложителя, при следните максимални финансови показатели: 4.2. Предложената единична цена за транспорт на земеделска продукция за тон/километър не може да бъде повече от 0.22лв. на т./км. ( двадесет и две стотинки) без вкл. ДДС , която следва да е окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на договора. Забележка: участник посочил по-висока стойност се отстранява от участие в настоящата процедура. 4.3. Предложената единична цена за транспорт на дърва за огрев за пространствен куб.м. не може да бъде повече от 12.50лв. на пр.куб.м. ( дванадесет лева, 50ст.) без вкл. ДДС , която следва да е окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на договора. Забележка: участник посочил по-висока стойност се отстранява от участие в настоящата процедура. 4.4. Предложената единична цена за транспорт на конфискувани вещи за километър не може да бъде повече от 1.20лв. на км. ( един лев, 20ст.) без вкл. ДДС , която следва да е окончателна и не подлежи на промяна за целия срок на договора. Забележка: участник посочил по-висока стойност се отстранява от участие в настоящата процедура.

Прогнозна стойност без ДДС
3000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.01.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва: 1. Гаранция за участие - не се изисква 2. Гаранция за изпълнение - парична сума или банкова гаранция в размер на 90.00лв. ( деветдесет лева) представляващи 3 % (три процента) от стойността на договора, без ДДС. Ако гаранцията е под формата на банкова гаранция- в оригинал безусловна и неотменяема в полза на възложителя със срок на валидност, който надвишава срока на договора с 15 календарни дни. 2.1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат съгласно разпоредбите на ЗОП и условията в договора за възлагане на обществената поръчка.. 3. Когато Възложителят освобождава гаранциите, той не дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Паричната сума може да се внася в касата на ТП " ДЛС Балчик" гр. Балчик всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. или може да бъде преведена по банков път по сметка на "ТП ДЛС Балчик": УНИКРЕДИТ БУЛБАНК- клон Балчик IBAN лв.: BG17UNCR75271044289715 SWIFT BIC код UNCRBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ: 1.Финансиране от стопанската дейност на стопанството. 2. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 15 ( петнадесет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол за реално извършена услуга. Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно единичните цени на услугите без включено ДДС по представената ценова оферта, като същите са окончателни и няма да бъдат променени до приключване срока на действието на договора;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че обединение бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, не се изисква регистриране на юридическо лице преди подписване на договора

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по: чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП; по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, , свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изискванията по чл.4 от същия закон. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ: В плик № 1 се поставят следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по Образец № 1). В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. 2. Представяне на участника(оригинал, по Образец № 2) 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (оригинал, Образец 3). 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4). 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 5). 6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 6) ако е относимо!. 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, по Образец № 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал. 9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие. При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението. 10. Декларация по чл. 51, ал.1 т.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 9) 11. Декларация по чл. 56, ал.1 т.11 от ЗОП (оригинал, по Образец № 10) 12. Декларация по чл.51, т.4 ЗОП ( оригинал, по образец № 11); Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В плик № 2 се поставят следните документи: •Техническо предложение, попълнено по Образец № 12 и подписано от участника, в оригинал. •Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки(оригинал, по Образец № 8) ако е относимо! Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена” . В плик № 3 се поставят следните документи: •Ценовото предложение, попълнено по Образец № 13 , в оригинал.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се поставят
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да разполага с технически и кадрови възможности за изпълнението на пръчката, както следва: - Да разполага с техника за транспорт на земеделска продукция ( слънчоглед) мин. 20т. – 1бр.; - Водач/и, правоспособен/ни да управлява/т техника за транспорт на земеделска продукция мин. 20т. -1бр.
Минимални изисквания: за доказване на технически възможноси участникът представя: - Декларация по чл. 51, ал.1 т.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 9) - Декларация по чл.51, т.4 ЗОП ( оригинал, по образец № 11
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

чл. 150 и чл. 150а, ал.2 т.11 от ЗДВП ( категория С+E)

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

02711-2015-

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.01.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 0 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят е публикувал документацията за участие на своя Профил на купувача в интернет на адрес http://dlsbalchik.dpshumen.bg/ с което е предоставил пълен достъп по ел. път до нея. В този случай цена за документацията не се заплаща. ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Възложителя предоставя на хартиен носител документацията на всяко лице, поискало това, като в този случай цената на документацията е 5.00 (пет) лева без вкл. ДДС и се заплаща по банков път по сметка "ТП ДЛС Балчик": УНИКРЕДИТ БУЛБАНК- IBAN лв.: BG17UNCR75271044289715 SWIFT BIC код UNCRBGSF или в касата на Възложителя. Разходите по изпращане на документацията са за сметка на заявилият ги.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2016 г.  Час: 15:00
Място

административната сграда на Възложителя- гр. Балчик, ул. " Черно море" № 9, общ. Балчик, обл. Добрич

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, както и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

12.2016г.-01.2017г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

12.2016г.-01.2017г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел І.1 от настоящото обявление. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 3), както и на тегленето на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП (при възникване на основание за това). Разяснения по документацията могат да се искат до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване на оферти при обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи по реда на чл. 64, ал.3 от ЗОП..

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата. (чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен в чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ