Версия за печат

00092-2015-0014

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 27 от 14.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България № 12, За: инж. Васка Караджова - директор на дирекция СИиОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67692, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИиОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1385.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, по сключен договор с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”. Допълнителните видове работи, които следва да бъдат изпълнени са: Изкопни работи – изкоп с багер, изкоп на ями за строителни конструкции, прехвърляне на земни и скални маси, разриване/засипване на изкопи, транспорт на земни маси, обратен насип, земни работи от депо; Обратен насип – Земни маси от депо – Изкопаване, натоварване и разтоварване на камион; прехвърляне на земни и скални маси, транспорт на земни маси; Земни маси на площадка – уплътняване на почви; Полиетилен – направа на хидроизолагация; Кофражни работи; Бетонови работи; Армировъчни работи. Обособени са три основни обекта: Обект 1: Надграждане на стена; Обект 2: Надграждане на стена; Обект 3: Инсталация за сепариране – изкоп и фундиране.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Смолян е провела „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, която е открита с решение № 6 от 12.02.2013 г. на Кмета на община Смолян и е вписана в регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2013-0004. В резултат от провеждането й на 20.08.2014 г. е сключен Договор с класирания на първо място участник "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД с предложена цена 3 598 464.00 лв. /словом три милиона петстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/ с включен ДДС, със срок на изпълнение 300 календарни дни, като с Акт обр. 10 са преустановени временно строително – монтажните работи поради „Поради лоши атмосферни условия – снеговалеж и ниски температури и невъзможност да се извършват СМР” и с Акт обр. 11 от 15.07.2015г строителството продължава. Уговореният в договора срок изтича на 18.04.2016г. По време на изпълнението на СМР на Обекта се установи, че подпорната стена изпълнена съгласно проекта в УПИ I – Депо за ТБО, кв.263 (нов), е фундирана в скала. Установи се също, че над подпорната стена има горски път, изпълнен върху насип, който вследствие на дъждовете и преминаващите товарни автомобили е започнал да се обрушва, от което има голяма опасност от пропадането на насипа върху изпълнената подпорна стена, хората работещи там и площадката за сградата за сепариране. Вследствие констатираното бе формирана комисия, която установи опасността от свличане на земни и скални маси. Положението стана крайно опасно, след проливните дъждове и обилните снеговалежи в периода от 01.02.2015 г. до 16.03.2015 г., когато беше обявено и бедствено положение в община Смолян. Скатът над подпорната стена при сепариращата инсталация силно се обруши. Съществуващият над него път, изпълнен върху насип, е продължил да се обрушва, което създава опасност от пропадането му върху изпълнената подпорна стена, площадката на сградата за сепариране и хората работещи там. След проведено обследване бяха изготвени инвестиционни проекти на три обекта: Обект 1: Надграждане на стена; Обект 2: Надграждане на стена; Обект 3: Инсталация за сепариране – изкоп и фундиране. При тези предпоставки би било целесъобразно и необходимо да се изгради допълнително укрепване на насипа на горския път над подпорната стена. Без възлагането на тези допълнителни дейности ще бъде голям риска от компромениране на подпорната стена, а също така и безопасната и безаварийна работата на Сепариращата инсталация. Доколкото се касае за увеличаване на възложените количества, налице е невъзможност за разделяне на допълнителните от вече възложени дейности, респ. реализацията им от друг изпълнител. Допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното, отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на строителната площадка. По посочените причини е необходимо допълнителните видове и количества СМР да се реализират от същия изпълнител, тъй като те не могат технически и икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Общата стойност на допълнителните видове и количества СМР e в размер до 278 813.00 лв. /словом двеста седемдесет и осем хиляди осемстотин и тринадесет/ лева, без включен ДДС, който размер не превишава 50 на сто от стойността на основната поръчка, която е в размер на 2 998 720.00 /словом два милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин и двадесетдесет/ лева без ДДС или 3 598 464.00 /словом три милиона петстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири/ лева. Продължава в раздел VIII от решението.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД, БУЛСТАТ: 176475822, гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 6 от 12.02.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00092-2014-0004
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:334575.6 BGN с ДДС 20%

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължение от раздел: V.1 от решението. Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата, а именно предвидената по чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура на договаряне без обявление. Налице е предходен договор с обект строителство, чието изпълнение към момента на възлагане на настоящата поръчка не е приключило. Възникнали са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при сключването на основния договор. Допълнителните видове СРР имат характер на непредвидени обстоятелства. Като "непредвидени обстоятелства" в съответствие с дефиницията на понятието съгласно Допълнителни разпоредби към ЗОП се приемат обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора за изпълнението на основната поръчка, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Допълнителните видове и количества СРР не могат технически и икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за Възложителя и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Неизпълнението на тези допълнителни СРР ще компрометира изпълнението на основния договор и няма да се изпълнят целите, заложени в него. Общата стойност на допълнителните видове и количества СРР не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. Постигането на основната цел на проекта ще се осъществи с изпълнение на посочените по-горе допълнителни СРР като единственият способ за тяхното извършване е възлагането им чрез провеждане на настоящата процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Тодоров Мелемов
Длъжност: Кмет на община Смолян