Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, За: П.Маргитина, България 1000, София, Тел.: 02 98593138, E-mail: p.margitina@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Отпечатване на Стратегически план на Националната агенция за приходите 2016-2020 г.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

2. Доставката следва да бъде извършена франко склада на възложителя на следните адреси: - ЦУ на НАП – 1000, гр.София, бул. Княз Александър Дондуков № 52 - ТД на НАП София – 1000, гр.София, ул.Аксаков № 21 - ТД на НАП Варна – 9000, гр.Варна, ул. Осми приморски полк № 128 - ТД на НАП Пловдив – 4004, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106 - ТД на НАП Бургас – 8000, гр. Бургас, ул.Цар Петър № 5Б - ТД на НАП Велико Търново – 5000, гр. В.Търново, пл.Център № 2

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Изпълнението на поръчката се изразява в предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на НАП. Печатните материали включват: • Стратегически план на НАП 2016 – 2020 – версия на български език и английски език.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
4000 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 4000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Oбщата стойност на всички поръчки със сходен предмет е в размер на 464 466,67 лв. без ДДС.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg;

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg/

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg;.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ