Версия за печат

00207-2015-0126

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: гр. София, ул. Кричим № 1, Национална здравноосигурителна каса

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/1000.

Електронен достъп до информация: http://www.nhif.bg/web/guest/1000.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ЦУ на НЗОК в София
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката е изграждането на „Регистрационна система за здравноосигурителни събитията при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите“ (наричана за краткост по-нататък „Системата“). Системата трябва да регистрира настъпили здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, като идентифицира пациета чрез неговия пръстовбиометричен идентификатор. Системата да обработва и съхранява информация за самоличността на здравноосигурени лица и предоставя услуги за верифициране на събитията при обработка на исковете.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72260000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно спецификацията на обществената поръка

Стойност, без да се включва ДДС
400000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 900 лв. и се представя в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: - банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на срока на валидност на офертата на участника. - парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК – БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD. В платежното нареждане за банковия превод или в текста на банковата гаранция трябва изрично да се посочи предмета на настоящата процедура, за която се отнася гаранцията. 1.1.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато участникът в процедурата: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор. 1.3. Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите: - оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Националната здравноосигурителна каса, със срок на валидност по-дълъг с 20 /двадесет/ календарни дни от гаранционния срок на доставените в изпълнение на договора компютри. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. - Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК – БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD. 2.1. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора ще се извършват в български лева, по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка в срок до 5 работни дни, както следва: 20% авансово плащане след представена фактура за авансово плащане и 80% окончателно плащане след представени двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 1.2. Е обявен в несъстоятелност; 1.3. Е в процедура по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.4. Има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.5. Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 1.6. Е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.7. Е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 1.8. Не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в настоящата документация; 1.9. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на друг участник – обединение; 1.10. Е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 1.11. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП. 1.12. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и участник, който е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с переференциален данъчен режим. 1.13. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларизрани от тях обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. 1.14. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в предложената оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 2. Представяне на участника, изготвени по образеца. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 6.1. Декларация от подизпълнител, когато е приложимо. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 8. Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение. 9. Документ за внесена гаранция за участие. 10. Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени от възложителя в обявлението за обществената поръчка. 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 12. Други - посочени от възложителя в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За сходна с предмета на поръчката услуги ще се счита: услуга по разработване/ развитие и внедряване/поддръжка на софтуерна система (информационна система и др.) за регистрация на медицински дейности (регистрацията на събитията в системата се извършва паралелно с процеса на обслужване на пациентите) доставена и обслужваща не по-малко от триста едновременно работещи потребители. 2. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне една услуга. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на услугата. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие с подпис, печат на Участника и „Вярно с оригинала“; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка по т. 1. услуга. 3. Декларация, съдържаща списък на предложения от участника екип за изпълненине на поръчката – Приложение 8, както и декларации за ангажираност на експертите (свободен текст). 4. Копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника за разработка и техническа поддръжка на софтуер. 5. Kопие на валиден сертификат за внедрена система за управление на сигурността на информацията по ISO 27001:2013 или еквивалентен. 6. Kопие на валиден сертификат за внедрена система за управление на услугите в съответствие с ISO 20000-1 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, за разработка и техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. 2. Участникът следва да има валиден сертификат за внедрена система за управление на информационна сигурност в съответствие с БДС ISO/IEC 27001 или еквивалентен. 3. Участникът следва да има валиден сертификат за внедрена система за управление на услугите в съответствие с БДС ISO 20000-1 или еквивалентен. 4. Участникът следва през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертите, да има изпълнена поне една услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Забележка: За сходна с предмета на поръчката услуги ще се счита: услуга по разработване/ развитие и внедряване/поддръжка на софтуерна система (информационна система и др.) за регистрация на медицински дейности (регистрацията на събитията в системата се извършва паралелно с процеса на обслужване на пациентите) доставена и обслужваща не по-малко от триста едновременно работещи потребители. 5. За изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, както следва: 5.1. Ключов експерт 1: Ръководител на екипа Квалификация и умения: С висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в една от следните области - "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Математика", "Физически науки", "Електротехника, електроника и автоматика" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области; Професионален опит: • минимум 7 години трудов стаж и професионален опит в ръководене на проекти в областта на информационните системи и технологии в сферата на здравеопазването и/или електронно управление и/или друг опит, сходен с предмета на настоящата поръчка; • опит като ръководител на най-малко 5 (пет) успешно завършени проекта в областта на разработката и внедряването на информационните системи; • Познаване на поне една методология за управление на проекти (например на PMI); 5.2. Ключов експерт 2: Разработчик на софтуер (програмист) – 2 бр. Квалификация и умения: С висше образование в една от следните области - "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Математика", "Физически науки", "Електротехника, електроника и автоматика" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области; Професионален опит: • минимум 3 години трудов стаж и професионален опит в областта на информационните системи и технологии в сферата на здравеопазването и/или електронното управление и/или друг опит, сходен с предмета на настоящата поръчка; • опит през последните три години в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в областта на разработката и внедряването на информационните системи; 5.3. Ключов експерт 3: Бизнес системен анализатор Квалификация и умения: С висше образование в една от следните области - "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Математика", "Физически науки", "Електротехника, електроника и автоматика" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области; Професионален опит: • минимум 3 години трудов стаж и професионален опит в областта на информационните системи и технологии в сферата на здравеопазването и/или електронното управление и/или друг опит, сходен с предмета на настоящата поръчка; Продължава в раздел VI.3. "Допълнителна информация"

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: 1. ФО - Финансова оценка; тежест: 35
Показател: 2. ТО - Техническа оценка на предложението на участниците, включваща следните подпоказатели:; тежест: 65
Показател: 2.1. П1 - Концепция за функционалност при регистриране на събития; тежест: 10
Показател: 2.2. П2 - Концепция за функционалност за първоначална регистрация на пациенти; тежест: 10
Показател: 2.3. П3 - Концепция за реализация на предоставяните услуги за предоставяне на информация; тежест: 10
Показател: 2.4. П4 - Предложение за архитектура и обосновка за избора на платформа и системна архитектура; тежест: 10
Показател: 2.5. П5 - Концепция за гарантиране на сигурността на системата; тежест: 20
Показател: 2.6. П6 – Управление и анализ на риска; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

1000

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Всяко лице може да изтегли документацията за участие в електронен вид от профила на купувача на интернет адреса на НЗОК: www.nhif.bg в рубрика „Профил на купувача“, подрубрика „Профил на купувача на НЗОК“, раздел „Обществени поръчки“. Всяко лице може да получи документацията за участие на хартиен носител от отдел “Деловодни и архивни дейности” в ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. „Кричим” № 1, партер, стая 109. Освен на място от ЦУ на НЗОК, всяко лице може да поиска с писмо до възложителя документацията за участие на хартиен носител да му бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка по пощата или с куриерска пратка. В този случай към писмото се прилага копие на документа, удостоверяващ заплащането на цената на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.01.2016 г.  Час: 10:30
Място

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на пропускателния режим в сградата.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

• опит през последните три години в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проекта в областта на разработката и внедряването на информационните системи, включващи интеграция и обмен на данни; 5.4. Ключов експерт 4: Експерт по контрол на качеството Квалификация и умения: С висше образование в една от следните области - "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Математика", "Физически науки", "Електротехника, електроника и автоматика" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области; Професионален опит: • минимум 3 години трудов стаж и професионален опит в областта на информационните системи и технологии в сферата на здравеопазването и/или електронното управление и/или друг опит, сходен с предмета на настоящата поръчка; • опит през последните три години в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проекта в областта на разработката и внедряването на информационните системи; 5.5. Ключов експерт 5: Експерт разработка софтуер за регистрация на медицински дейности в ЛЗБП С професионална квалификация - висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” по едно от следните професионални направления: „Физически науки“, „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“ (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области; Професионален опит: • минимум 5 (пет) години трудов стаж в областта на информационните системи и технологии в сферата на здравеопазването и/или друг опит, сходен с предмета на настоящата поръчка; • опит в реализацията на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на разработката и внедряването на информационни системи за регистрация на медицински дейности в болнични лечебни заведения в това число дейности по хоспитализация/дехоспитализация. 5.6. Ключов експерт 6: Специалист криптиращи системи и защита на информацията С професионална квалификация - висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” по едно от следните професионални направления:- "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника", "Математика", "Физически науки", "Електротехника, електроника и автоматика" (съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направление, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области; • Минимум един сертификат от преминато обучение в областта на информационната сигурност; • Минимум един сертификат от преминато обучение в областта на защитата на обмена на информация с използване на средства за криптографска защита; Професионален опит: • минимум 10 години трудов стаж в областта на информационните системи и технологии; • минимум 10 години професионален опит от изпълнение на проекти в областта на информационните системи и технологии в сферата на държавната администрация и/или здравеопазването и/или електронното управление и/или друг опит, сходен с предмета на настоящата поръчка; • опит през последните 5 години в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проект в областта на разработката и внедряването на информационните системи, включващи интеграция и обмен на данни; • опит през последните 5 години в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проект в областта на информационната сигурност, разработката и внедряването на информационни системи, включващи събиране и обмен на биометрични данни. Други: • Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация минимум до ниво „Поверително“

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за обжалване тече от получаването на документацията ако са изпълнени условията на чл.120, ал.6 от ЗОП. Жалба срещу решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ