Версия за печат

00276-2014-0018

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов №1, бл. 31, За: Валентина Стоянова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493112, E-mail: valentina.stoyanova@BGPOST.BG, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Информационни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОП-56-1 от 03.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2014-0018
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на сървъри за съхранение на информация“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 94 от 21.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„Ай Би Ес България” ЕООД, 131086564, ул. Пимен Зографски 4, Република България 1172, София, Тел.: 02 9615455, E-mail: office@ibs.bg, Факс: 02 9615456

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на масла, сключен чрез Софийска стокова борса

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

21.04.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
339238 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
339238 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

04.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор