Версия за печат

00028-2015-0036

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831661388

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 17-19, За: Лилия Белчева, Р.България 1202, София, Тел.: 02 9405452, E-mail: op@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405478

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mrrb.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://sp.mrrb.government.bg.

Електронен достъп до информация: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515128/Forms/AllItems.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Регионално развитие и благоустройство

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Р България, София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка има за цел осигуряване на консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Изпълнението на настоящата обществена поръчка е пряко обвързано с договорите за обществена поръчка с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, в четири обособени позиции“ (по-нататък "ДРПИП"), поради което договорът по настоящата поръчка ще влезе в сила от (което от двете обстоятелства настъпи по-рано): - датата на подписването му от страните при наличие на вече влязъл в сила ДРПИП, или - датата на влизане в сила на първия (независимо по коя от обособените позиции) от ДРПИП.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71800000

Описание:

Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При изпълнение на обществената поръчка избраният изпълнител ще извършва следните дейности: Дейност 1: Мониторинг на текущото изпълнение на дейностите и поддейностите по РПИП, ФК и ИП и спазване на план-графика; Дейност 2: Преглед, коментари, препоръки и контрол на техническото качество на резултатите от изпълнението на дейностите и поддейностите по РПИП, ФК и ИП; Дейност 3: Организация, изготвяне на доклади и участие в регулярни срещи по напредъка на дейностите и поддейностите по РПИП, ФК и ИП; Дейност 4: Организация, провеждане и участие в Технически експертни съвети за приемане на резултатите от изпълнението на дейностите и поддейностите по РПИП, ФК и ИП; Дейност 5: Координация и взаимодействие с всички заинтересовани страни и представителни институции при подготовката, съгласуването и приемането на РПИП, ФК и ИП; Дейност 6: Поддържане на система за контрол на документооборота и съхраняване на документацията по изпълнение на дейностите и поддейностите по РПИП, ФК и ИП; Дейност 7: Изготвяне на 3 (три) публикации (статии) за популяризиране на предоставените консултантски услуги на МРРБ; Дейност 8: Изпълняване на допълнително възложени задачи от Възложителя във връзка с РПИП, ФК и ИП.

Стойност, без да се включва ДДС
4500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: •депозит на парична сума; •банкова гаранция в полза на Възложителя Участникът, респективно определеният изпълнител, избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по IBAN BG 24 BNBG 9661 3300 1663 01 BNBGBGSD. Гаранцията за участие е в размер на 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева, представляващи 1 % от общия финансов ресурс на поръчката. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от общия финансов ресурс на поръчката без ДДС. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по IBAN BG 24 BNBG 9661 3300 1663 01 BNBGBGSD. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на оферта на участника. Гаранцията за изпълнение следва да бъде с валидност не по-малко от 90 работни дни след окончателното изпълнение на договора. Валидността на гаранцията за участие е определена в обявлението или в образеца на офертата от документацията за участие. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на обслужващата ги банка, стига тя да съдържа цялата необходима информация. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие се извършват съгласно чл. 61 и чл. 62 ЗОП.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора ще се осъществяват по сл. схема: -1% - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал.2 и ал.3 за приемане от страна на Възложителя на Встъпителен доклад; -24 % - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 за приемане от страна на Възложителя на положителни становища съгласно поддейност 2.6 от Техническата спецификация за приемане на Първи междинни доклади по ДРПИП (по 6 (шест) на сто за всяка от обособенити позиции; -20 % - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 за приемане от страна на Възложителя на положителни становища съгласно поддейност 2.6 от Техническата спецификация за приемане на Втори междинни доклади по ДРПИП (по 5 % (пет на сто) за всяка от обособените позиции; -20 % - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 за приемане от страна на Възложителя на положителни становища съгласно поддейност 2.6 от Техническата спецификация за приемане на Трети междинни доклади по ДРПИП (по 5 % (пет на сто) за всяка от обособените позиции; -16 % - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 за приемане от страна на Възложителя на положителни становища съгласно поддейност 2.6 от Техническата спецификация за приемане на Четвърти междинни доклади по ДРПИП (по 4 % (четири на сто) за всяка от обособените позиции; -16 % - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 за приемане от страна на Възложителя на положителни становища съгласно поддейност 2.6 от Техническата спецификация за приемане на Пети междинни доклади по ДРПИП (по 4 % (четири на сто) за всяка от обособените позиции; -3 % - до 10 раб. дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички документи по чл. 4, ал. 2 и ал. 3 за приемане на работата от страна на Възложителя на Окончателен доклад.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице при подаване на оферта за участие в процедурата. Когато участникът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът представя: 1.Представяне на участника включващо: *Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. *Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП (липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1, б. от „а“ до „д“, т.2 - т.4, ал.2 , т. 1, т.2а – първо предлож., т. 4 и т. 5 и ал. 5 ЗОП). 2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В договора следва да се посочи разпределението на дейностите между участниците в обединението и да съдържа изрична клауза за солидарната отговорност на всички участници за изпълнението на договора за обществена поръчка. 3. Декларация за липсата на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. 4. Декларация за приемане условията в проекта на договора. 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 7. Техническо предложение и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е прилож., поставена в Техническото предложение. 8. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под форма на парична сума. 9.Доказателства за финансовото и икономическо състояние и технически възможности и/или квалификация, посочени като изисквания в полета III2.2 и III2.3. 10. Ценово предложение. 11. Списък на док. и инф-та , съдърж. се в офертата - подпис от участ. След представяне на допълнителни документи по чл. 68, ал.8 и 9 от ЗОП и прегледа им, от участие в процедурата се отстранява участник който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал. 1, т. 1, б. от „а“ до „д“, т. 2 -т. 4 , ал.2 , т. 1, т.2а – първо предложение, т. 4 и т. 5 и ал. 5 ЗОП ; който е представил оферта, която не отговаря на предвар. условия на възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискв. на чл.57, ал.2 от ЗОП; за когото е установено по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, че е представил невярна информация за доказване на съответств. му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка /за наличен финансов ресурс/ и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите по т. 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. ** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. *** Не се изисква представяне на документите по т. 1 в случай, че удостоверението от банка /за наличен финансов ресурс/ и/или годишният финансов отчет или някоя от съставните му части са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Размер на разполагаем финансов ресурс: 600 000,00 (шестстотин хиляди) лева. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, горепосоченото изискване се прилага за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Под „услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката” се считат: предоставяне на консултантски услуги и/или управление на проекти в поне една от следните области: изготвяне на прединвестиционни проучвания за пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за агломерации с над 2 000 екв. ж. и/или пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ); инвестиционни проекти за ПСОВ за агломерации с над 10 000 екв. ж. и/или ПСПВ; регионални генерални планове за ВиК (РГП); генерални планове за ВиК за агломерации с над 10 000 екв. ж. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено от участника копие. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите по т. 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. ** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за технически възможности чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. 2. Списък на ключовите експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване на тяхното образование, квалификация и професионален опит - попълва се и се подписва приложеният към документацията Образец № 17. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документът по т. 2 се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. ** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за технически възможности чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва през последните три години,считано от датата на подаване на офертата,да е изпълнил минимум една услуга,сходна с предмета на поръчката. 2.За изпълнението на дейностите и постигането на резултатите, участникът следва да формира постоянен екип от експерти и при необходимост да привлече други експерти със специфичен опит в областта на предмета на поръчката.Екипът от експерти трябва да включва минимум ръководител и 6 (шест) ключови експерти със следната квалификация: •Ръководител на проекта: Квалификация: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквив. в профес. направл. „Архитектура, строителство и геодезия“ и/или „Икономика“ или еквивалент.Общ професионален и специфичен опит: професионален опит по съответната специалност - минимум 7 години; специфичен опит на ръководна позиция (ръководител/заместник-ръководител/координатор или еквивалент) в изпълнението на проекти/договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка - минимум 3 години. •Финансист (Ключов експерт 1): Квалификация Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквив. в профес. направл. „Икономика“ или еквивалент;Общ професионален и специфичен опит: професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години; специфичен опит в областта на финансовия анализ и/или анализ разходи и ползи – минимум 3 (три) години; •Строителен инженер „Пречистване на питейни води“ (Ключов експерт 2): Квалификация: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквив. в профес. направл. „Архитектура, строителство и геодезия“ – специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент;Общ професионален и специфичен опит:Професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години; Специфичен опит в областта на планирането (регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация и/или генерални планове за ВиК) и/или проектирането и/или строителството и/или експлоатацията на пречиствателни станции за питейни води – минимум 3 (три) години; •Строителен инженер „ВиК мрежи и съоръжения“ (Ключов експерт 3): Квалификация: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквив. в профес. направл. „Архитектура, строителство и геодезия“,специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент.Общ професионален и специфичен опит: Професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години;Специфичен опит в областта на планирането (регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация и/или генерални планове за ВиК и/или общи устройствени планове) и/или проектирането и/или строителството и/или експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи - минимум 3 (три) години; •Строителен инженер „Пречистване на отпадъчни води“ (Ключов експерт 4): Квалификация: Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквив. в профес. направл. „Архитектура, строителство и геодезия“ - специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент;Общ професионален и специфичен опит:Професионален опит по съответната специалност- минимум 5 (пет) години;Специфичен опит в областта на планирането (регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация и/или генерални планове за ВиК) и/или проектирането и/или строителството и/или експлоатацията на пречиствателни станции за отпадъчни води – минимум 3 (три) години; •Юрист (Ключов експерт 5): Квалификация:Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквив. в профес. направл. „Право“ или еквивалент;Общ професионален и специфичен опит:Юридически стаж не по-малко от 5 (пет) години;Специфичен опит в изпълнението на минимум 1 (един) проект/договор за услуга, сходна с предмета на настоящата поръчка;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: 1. Показател за оценка на техническото предложение Тт - максимална стойност 85 точки; тежест: 60
Показател: Подпоказател Тт1 Програма за изпълнение предмета на поръчката - максимален брой точки 20 ; тежест:
Показател: Подпоказател Тт2: План за организация на работата - максимален брой точки 20; тежест:
Показател: Подпоказател Тт3: Управление на качеството - максимален брой точки 20; тежест:
Показател: Подпоказател Тт4: Управление на рисковете - максимален брой точки 25; тежест:
Показател: 2. Показател за оценка на ценовото предложение Тц; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

05-15-128

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Министерство на регионалното развитие и благоустройството; ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МРРБ.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Изпълнението на настоящата обществена поръчка е пряко обвързано с договорите за обществена поръчка с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, в четири обособени позиции“ за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания, формуляри за кандидатстване за европейско финансиране и идейни проекти (РПИП, ФК и ИП).

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от поле ІІІ.2.3., дясна колона: •Еколог (Ключов експерт 6):Квалификация:Висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент в професионално направление „Науки за земята“ – специалност „Екология“ или еквивалент;Общ професионален и специфичен опит:Професионален опит по съответната специалност- минимум 3 (три) години; Специфичен опит в изпълнението на минимум 1 (един) проект/договор за услуга, сходна с предмета на настоящата поръчка. С един проект/договор може да бъде доказан опит на ръководителя на екипа и/или на ключов експерт в повече от една от посочените области от предмета на поръчката. Други (не ключови) експерти: Всеки участник може по своя преценка да предложи и неключови експерти за изпълнение на поръчката. В случай, че някой от ключовите експерти или ръководителя на екипа се налага да бъде сменен след подписване на договора поради болест, смърт или напускане, изпълнителят следва да го замени с експерт, който отговаря на посочените минимални изисквания за професионален опит и квалификация. Новият експерт следва да бъде одобрен от Възложителя преди да бъде включен в екипа. Изпълнителят поема всякакви допълнителни разходи, свързани със смяната на неговите експерти. Изискванията за образование, квалификация и професионален опит, заложени в документацията, следва да се разбират като минимално изискване на Възложителя. Несъответствието на някой от предложените експерти с поставените минимални изисквания за образование, квалификация и професионален опит ще доведе до отстраняване на участника от процедурата. След подписване на договор за възлагане на обществената поръчка, изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания по отношение на изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т. 1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция Правна при Министерство на регионалното развитие и благоустройството., ул. Св.Св. Кирил и Методий № 17-19, Р.България 1202, София, Тел.: 02 9405562, Факс: 02 9872517

Интернет адрес/и:

URL: www.mrrb.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ