Версия за печат

00030-2013-0023

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: гергана Тодорова, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silisra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-399 от 12.09.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2013-0023
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛ ОЗСПС ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА, РАЗДЕЛЕНИ ПО ГРУПИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни, представляващи самостоятелно обособени позиции: •Обособена позиция 1. „Месо и месни продукти”; •Обособена позиция 2. „Риба и рибни продукти”; •Обособена позиция 3. „Мляко и млечни продукти”; •Обособена позиция 4. „Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви”; •Обособена позиция 5. „Други храни”; •Обособена позиция 6. „Хляб и хлебни изделия”, за нуждите на отдел ОЗСПС при Община Силистра. При изпълнение предмета на поръчката да се спазват изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба №16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 26 на МЗ за здравословно хранене на учениците, Наредба № 23 на МЗ ,за физиологични норми за хранене на населението, Наредба № 37 на МЗ за здравословно хранене на учениците, Наредба № 09 на МЗХ ,за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училища ,ДВ бр.73 /2011 г., Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане, Методически насоки за работа на специализираните институции за социални услуги в общостта по изпълнение на стандартите и критериите за хранене и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2014-011-Д от 12.03.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЛЪКИ СИСИ ЕООД ЕООД ЕИК:201324078, ул. Хараламби Джамджиев №1, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 882560

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛ ОЗСПС ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА, РАЗДЕЛЕНИ ПО ГРУПИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - Обособена позиция №3"Млечни продукти", №4"Пресни плодове и зеленчуци,замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и подправки" и №6 "Хляб и хлебни изделия"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
339515.66 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: към раздел V от договора се добавя нова франко - складова база-ЦНСТ за деца част от стоките доставяни на франко-складова база Дом за деца лишени от родителска грижа, да бъдат доставяни на ЦНСТ за деца; Преди промяната: 5.1.Място за изпълнение на обществената поръчка – франко складовите бази на бюджетна издръжка при Община Силистра: 5.1.1. Дом за стари хора с отделение за лежащи, гр. Силистра, ул.“Албена“ № 5, тел.: 086 821629, лице за контакт: Директор – Искрен Младенов 5.1.2. Дом за възрастни с физически увреждания, с. Айдемир, ЖК „Север“ № 9, тел.: 086753086, лице за контакт: Директор – Атанаска Ненова 5.1.3. Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр.Силистра, ул.”Серес” №4, тел.: 086 821863, лице за контакт: Директор – Иванка Илиева 5.1.4. Дневен център за стари хора, гр. Силистра, ул.“ Серес” №4, тел.: 086 821863, лице за контакт: Директор – Иванка Илиева 5.1.5. Дом за деца лишени от родителска грижа, гр. Силистра, ул. “Албена“ № 4, тел.: 086 821857, лице за контакт: Директор – Стилиян Стойчев 5.1.6.Защитено жилище, с. Айдемир, ЖК „Север“ №53-55, тел.: 086 75 40 27, лице за контакт: Управител – Красимир Илиев 5.1.7. Домашен социален патронаж , гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 38, тел.: 086 823164, лице за контакт: Управител – Звезделин Лазаров ; След промяната: вкл.-франко - складова база-ЦНСТ за деца, гр. Силистра, ул. Добруджа №2; Правно основание: чл.20а, ал. 2 от ЗЗД
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
311379.8 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1.По договор - обща прогнозна сума за Обособена позиция №3"Млечни продукти" - 121 304,82 лв. без ДДС, №4"Пресни плодове и зеленчуци,замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и подправки"-137 105,14 лв. без ДДС и №6 "Хляб и хлебни изделия"-81 103,70 лв. без ДДС. 2.Изплатени суми по обособените позиции, част от Договора: - За обособена позиция №3 - 110 277,92лв. с ДДС; - За обособена позиция №4 - 127 423,51лв. с ДДС. - За обособена позиция №6 - 73 678,37лв. с ДДС.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра На основание Заповед №ЗК-1930 от 27.11.2015г.