Версия за печат

00290-2015-0002

BG-АЛФАТАР:

РЕШЕНИЕ

Номер: 419 от 03.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА АЛФАТАР, УЛ. ЙОРДАН ПЕТРОВ №6, За: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 7570, АЛФАТАР, Тел.: 086 811623, E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg, Факс: 086 811646

Място/места за контакт: ДИРЕКТОР Д-Я ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alfatar.egov.bg.

Адрес на профила на купувача: www.alfatar.egov.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е "Доставка на гориво за отопление (газьол 0,001% S), за нуждите на общинските обекти на територията на община Алфатар и доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на община Алфатар, за срок от 3 (три) години .“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90 ал. 1 т.11 от ЗОП и чл. 38 ал.1 от ППЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона. С избраната процедура се постига реализирането на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, публичност, прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на спазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Договорът се сключва съгласно правилника на съответната стокова борса и ЗСБТ на отделен борсов кръг.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Покана не се изпраща съгласно чл. 91 ал. 3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ.ВИТОША №18, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР