Версия за печат

00797-2015-0075

BG-Бургас: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Боряна Балабанова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460, E-mail: b.balabanova@burgas.bg, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/24258.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/24258.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. „Възраждане” бл.14 Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“ бл. 3 Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.165 Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.416 Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.70 Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.19 Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.17 Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.20 Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.7

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на Община Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. „Възраждане” бл.14 Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“ бл. 3 Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.165 Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.416 Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.70 Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.19 Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.17 Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.20 Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.7 В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката: разходи за СМР; разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; разходи за авторски надзор; разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. Недопустими разходи по сградите: Всички разходи извън посочените като допустими, Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма. Допустими дейности за финансиране по сградите са: дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. „Възраждане” бл.14 Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“ бл. 3 Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.165 Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.416 Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.70 Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.19 Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.17 Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.20 Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.7 В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката: разходи за СМР; разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; разходи за авторски надзор; разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. Недопустими разходи по сградите: Всички разходи извън посочените като допустими, Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма. Допустими дейности за финансиране по сградите са: дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Стойност, без да се включва ДДС
21606565.65 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

260

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциияте за участие по обособените позиции са в размер, както следва: За ОП 1 – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева); За ОП 2 – 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева); За ОП 3 – 9 000 лв. (девет хиляди лева); За ОП 4 – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева);За ОП 5 – 30 000 лв. (тридесет хиляди лева); За ОП 6 – 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева);За ОП 7 – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева); За ОП 8 – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева); За ОП 9 – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева); Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура и конкретната обособена позиция, за която се внася/представя гаранцията по следната сметка на Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС, IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC – SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас.Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 3% от стойността на договора за съответната обособена позиция, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) календарни дни след срока за изпълнение на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване по посочената по- горе банкова сметка. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва конкретната обособена позиция, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение, за който се представя гаранцията.Възложителят превежда до 35 (тридесет и пет) % авансово плащане от сумата за изпълнение на СМР, без стойността на допълнително възникнали непредвидени разходи. Изплащането се извършва в срок до 30 календарни дни след представяне на фактура и гаранция за цялата стойност на авансовото плащане. Гаранцията се освобождава поетапно и пропорционално след приспадане на съответната част на аванса от междинните плащания. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко междинно плащане. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Договарянето, разплащането и финансирането на дейностите се извършват чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от името и за сметка на сдружението на собствениците на всяка една от сградите посочени в предмета на поръчката.Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е различно лице от собствениците на обекта на интервенция, като извършва възлагане на по силата на сключения договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:- авансово плащане в размер до 35% /тридесет и пет процента/ от сумата за изпълнение на строителството, без стойността на допълнително възникнали непредвидени разходи. Изплащането се извършва в срок до 30 календарни дни след представяне на фактура и гаранция за цялата стойност на авансовото плащане. Гаранцията се освобождава поетапно и пропорционално след приспадане на съответната част на аванса от междинните плащания. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко междинно плащане. - Междинни плащания по настоящия договор се извършват след доказване на реално извършени видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта по съответната позиция. Изплащането се извършва в срок до 30 календарни дни след подписване и представяне на протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта по съответната позиция и представяне на фактура;- Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, екзекутивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по одобрени цени, подписани от страните, удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.- Плащането на стойността за изготвяне на технически проект по всички части ще се извърши в срок от 30 каленадрни дни след получаване на фактура след издаване на разрешение за строеж на обекта.- Плащането на стойността на авторския надзор ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, екзекутивна документация, приемно-предевателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) *Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 49 от ППЗОП

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако преди неговото подписване, участникът, избран за изпълнител не представи Копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава; 2.Копие на валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и копие на валидна Копие от Застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Копия на документи (например документи за собственост, договори за наем и др.)удостоверяващи, че предложената механизация в офертата на участника определен за изпълнител ще бъде на разположение при изпълнение на договора, както и документи, удостоверяващи (например копия на трудови договори или други подходящи документи), че предложените лица в офертата на участника определен за изпълнител ще бъдат на разположение при изпълнение на договора.4. Копие от удостоверения за пълна проектантска правоспособност за текущата година, издадени от КАБ или КИИП, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ПЛИК 1 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис„Документи за подбор” и да има следното съдържание:1.Списък на документите,и информацията съдържащи се в офертата,подписан от участника;2.Представяне на участника,което включва: Информация/Документ,удостоверяваща правосубектност,а именно:посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата.-При участници обединения - копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението-и документ,подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията,съгл чл.56,ал.4 на ЗОП.3.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49,ал.1 от ЗОП,а именно:Участникът трябва да има регистрация в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж,в която попада обекта на поръчката Ігрупа минимум ІV категория или регистрация в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз,или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.За доказване на това изискване се представя Декларация или Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж,в която попада обекта на поръчката- за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай,че участникът е чуждестранно лице се представия валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение,издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз,или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.В случай на обединение изискването се покрива от участникът,който ще извършва дейностите по строителство.Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл.49,ал.1 от ЗОП,а именно:в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представя в официален превод),или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони.Съгласно чл. 42,ал.1,т.4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ,издаден от компетентен орган,който удостоверява,че съответната регистрация е извършена.4.Пълномощно на лицето,подписващо офертата–представя се,когато офертата(или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника,съгл актуалната му регистрация,а от изрично упълномощен негов представител.За подизп се прилагат изискванията по чл.56,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.45а,ал.2,т.1,чл.45а,ал.3 и чл.134, ал.1 от ЗОП.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ,за което в държавата,в която е установено,е налице някое от обст по чл.47,ал. 1,т.1 (без б „е”),т.2,т.3 и т.4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обст по чл.47,ал.2ЗОП.При представяне на офертата участникът удост липсата на обст по предходното изречение с декл по чл.47,ал.9 ЗОП.Когато законодателството на държавата,в която участникът е установен,не предвижда включването на някое от обст,посочени по-горе в публ безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя,при подписване на договора за обществена поръчка участникът,определен за изпълнител,е длъжен да представи.1.документи за удостоверяване липсата на обст по чл.47,ал.1,т.1(без б„е”),т.2,т.3 и т.4 ЗОП и на посочените в обявлението обст по чл.47ал.2 ЗОП,издадени от компетентен орган,или2.извлечение от съдебен регистър,или 3.еквивалентен документ на съдебен или адм орган от държавата,в която е установен.Продължава в раздел VІ.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

По т.1–Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на общ-та поръчка изпълнени през посл-те 3/три/год.,считано от датата на подаване на офертата, а именно изработване на техн. инвест-ни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП:минимум 1500кв.м,с посочване на стойностите, датите и получ-те, заедно с док-ва за извършената услуга.По т.2 - Списък на стр-тво и/ или проектиране и изпълнение на строеж, изпълнено през последните 5/пет/години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на общ-та поръчка.,а именно:СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради с РЗП: минимум 1500кв.м .Док-та за извършеното строителство се предоставят под формата на:а) посочване на публ. регистри, в които се съдържа инф-я за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която инф-я включва данни за комп-те органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, илиб) удостов-я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпъл-то, мястото, вида и обема на строит-то, както и дали е изпълнено в съответствие с норматив. изисквания; удостов-та съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на док., удостов-щи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 3. Представя се:3.1.и 3.2.Списък на техн. лица, вкл. тези отговарящи за контрола на качеството.Посочва проект-я екип за изпъл-е предмета на поръчката, както и Техн. рък-л, експерт Контрол по качеството,Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд.3.3.Списък на техн. лица (общи работници).Автобиографии на екипа от проектанти и на ръководните техн. лица по образец с посочване на образ-ето, проф. квалиф-я и проф. опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката;Декл-я по чл. 51а от ЗОП за ангаж-ст на експерт, по образец от докум-та за участие. Декл-та се попълва от всеки експерт, посочен в Декл-та за екипа от техн. лица, отговарящи за изпъл-то на общ-та поръчка поотделно.4.Представя се: Декл-я за техн-то оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на общ-та поръчка, съобразено с изискв-та на Възложителя. Оборудв-то за изпъл-е на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго пр. осн-е за периода на поръчката. 5. Представя се:5.1. Заверено копие на сертификатISO9001:2008 С-ма за управл-е на качеството за дейностите или 5.2.Заверено копие на сертификат ISO14001:2008 С-ма за управление на околната среда или еквив-н, или еквив-ни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Забележка: Сертиф-те трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европ. стандарти от Изпъл-на агенция„Бъл.служба за акред-я“ или от друг нац. орган за акредитация, който е страна по Многостр-то споразумение за взаимно признаване на ЕОА, за съотв-та област или да отговарят на изискв-та за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за нац. акред-я на органи за оценяване на съответ-то.Възл-ят приема еквив-ни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други док-тва за еквив-ни мерки за осигуряване на кач-то.Участник може да докаже съотв-то си с изискванията за техн. възмож-ти и/или квалиф-я с възможн. на едно или повече трети лица.В тези случаи,освен докум-те, определени от възлож-я за док-не на съотв-те възможности, участникът представя док-ва, че при изпъл-то на поръчката ще има на разполож-е ресурсите на 3-ти лица.За тези цели 3-ти лица може да бъдат посочените подизпъл-и, свързани предпр-я и др.лица, независимо от пр-та връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Мин. критерии за подбор отнасящи се за всички ОП:1.Участниците трябва да имат опит в услугите,изпълнени през последните 3г,считано от датата на подаване на офертата.Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изработване на ТИП свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП: минимум 1500кв.м 2.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР/строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж/,еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5г,считано от датата на подаване на офертата.За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради с РЗП: минимум 1500кв.м.3.Участникът по всички ОП, следва да разполага със следните технически лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството:3.1.За изпълнение на проектните дейности: Ръководител на екипа – Архитект,който да притежава специфичен професионален опит като ръководител на проектантски екип;Инженер – Конструктор.Проектант по част „В и К” - строителен инженер – „В и К”, или еквивалент Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК, или еквивалент.Проектант по част „Електрическа” –електро-инженер, или еквивалент. Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер. Проектант с квалификация по част „ПБЗ”- – инженер.Проектант по част управление на отпадъците – инженер.Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; Проектантите по част „Пожарна безопасност”, „ПБЗ” и част „Управление на отпадъците“, следва да придежават съответните удостоверения изискващите се за този вид части от ТИП.3.2. За изпълнение на строителството. Ръководни технически лица:-Технически ръководител -1 бр.;Да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”,съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;професионален опит:3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.-Експерт Контрол по качеството - 1 бр. Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна.Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.1 (една) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд- притежаващ съответната правоспособност за това.3.3. Общи работници 1. Работници топлоизолация – мин. 8 бр. 2.Работници хидроизолация – мин. 2 бр. 3. Ел. работници– мин. 2 бр.4.ВиК работници –мин. 2 бр.5.Работници монтаж дограма–мин.5 бр.6. Бояджии – мин. 2 бр,7.Общи работници –мин.4бр.4.Участникът да разполага със собствено или наето оборудване/механизация/мин,както следва: 1.Заваръчен апарат–мин.1бр.2.Оградни пана–мин.200м.л.3.Тръбно скеле–мин.1000м2,4.Пробивна техника- мин.2бр.,.Товарни автомобили –мин. 2бр.6.Металорежещи нструменти-мин.3бр.5.Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:5.1.ISO 9001:2008- Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;5.2.ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен,или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: 1.Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/; тежест: 30
Показател: Подпоказател 1.“Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” ; тежест: 15
Показател: Подпоказател 2- РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО; тежест: 15
Показател: 2.ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране; тежест: 20
Показател: 3.ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

93-ОП-116

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 216 - 393320 от 07.11.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Бургас, ул.Александровска № 26

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Първоначалното отваряне на офертите, както и отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел ІІІ.2.1:Когато в държавата,в която участникът е установен,не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоят,участникът представя декл,ако такава декларация има правно значение според закона на държавата,в която е установен.Когато клетвената декл няма правно значение според съответния национален закон,участникът представя официално заявление,направено пред съдебен или административен орган,нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата,в която той е установен.Наличието на обст по чл.47,ал2,т.1,2(предл първо),2а(предл първо),4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата.Следва да се има предвид,че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите,свързани с проектиране и СМР по реализация на енергоефективни мерки в сгради,вкл.ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради,съгл.чл.47,ал.2,т.2(предл първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.5.Декл за приемане на условията в проекта на договора.6.Декларация по чл.3,т.8 отЗакона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).7.Декл по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС-ако е приложимо.8.Декларация за участие на подизпълнители(ако е приложимо).В декл се посочват видовете работи от предмета поръчката,които ще се предложат на подизпълнителите и съответсващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;9.Декларация за съгл за участие като подизпълнител(ако е приложимо).10.Документи доказващи технически възможности,посочени в поле ІІІ.2.3;11.Банкова гаранция за участие в обществената поръчка–оригинал или Документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума–копие.12.Декл,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включително минимална цена на труда и условията на труд по образец.Органите,от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България,където трябва да се извърши строителството и услугите са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция„Главна инспекция по труда“(nap.bg, www.mlsp.government.bg,http://www.gli.government.bg/,http://www.az.government.bg/).13.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7 ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП.14.Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката.15.Декларация от участника,че за срока на договора,ще осигури Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ,или съответен валиден аналогичен документ.16.Декларация за наличие на валидна поименна застраховка Професионална отговорност в проектирането за всеки един от проектантите,в случай,че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори,които ще изпълняват проектирането.17.Декл съгл изискванията на НПЕЕМЖС,приета с ПМС 18 от 29.01.2015,изм.с ПМС 114от8.05.2015 на МРРБ,с която участникътдекларира,че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката/ако същата им бъде възложена/.Плик 2 с надпис„Предложение за изпълнение на поръчката”.Прилага се декларация относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.Плик3„Предлагана цена”,с прил окропнениКСС.Сроковете за подаване на оферта са съкратени чл.64,ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен по чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. „Възраждане” бл.14
1) Кратко описание

Сградата е с идентификатор 07079.616.21.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас. Състои се от 3 секции, като има фуги между вход 2 и вход 3, и между вход 3 и вход 4. Вход 1 и 2 са с осем жилищни етажа и сутерен, вход 2 е със 7 жилищни етажа и сутерен, а вход 4 е с 6 жилищни етажа и сутерен.Вид на строителната система – панел (ЕПЖБ) . Подовите панели, стенните панели, стълбищните клетки, асансьорните шахти са изпълнени по Русенската номенклатура за безскелетни панелни многоетажни сгради. Конструкцията е изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели. Дограмата и вратите по фасадите на сградата е разнообразна: PVC и AL стъклопакети, дървени единични и слепени, както и метални единични. Покрива е плосък. Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №1.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:-Цялостна подмяна на хидроизолацията на покрива при двете секции с обръщане на хидроизолацията при комини, асансьорна клетка, корнизни елементи.-Разкриване фугите между фасадните панели /при случай балкон върху балкон/ , да се почистат ,да се дюбелира и запълни с филцбетон ,като не се използва вар.-Полагане хидроизолация на фугата по хоризонтала и вертикала.- Демонтаж на фасадни декоративни панели между балконите.- Подмяна на сградни ел. инсталационни проводници и съоръженияОбновяване на общите части на входа;-Полагане хидроизолация над входните козирки.- Подмяна на общата водопроводна и канализационна система в сутерена.- Подмяна на улуците и водосточните тръби- Подмяна на стълбищните парапети в сграда, с не по-малка oт 1,10 м и с детайл, непозволяващ катерене и провиране през тях. -Подмяна на съществуващите сградни канализационни отклонения. -Подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения.-Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация - Подмяна на осветителната инсталация в общите части- Изграждане на обща тръбна мрежа в общите части на сградата , предназначена за кабелни и интернет оператори- Възстановяване на частите на мълниезащитната инсталaция-Подмяна на всички светлоизточници с лампи с нажежаема жичка с енергоефективни светоизточници (лум.лампи, LED лампи).-Подмяна кабелите на съществуващата звънчева –домофонна инсталация-Подмяна слаботоковите табла с реглети- Демонтиране на вентилатори, аспиратори и др. от димоотводи и комини-Почистване на стълбищата от материали и оборудване намалящи широчината на евакуационните пътища - Премахване на преустройствата във входовете ,преграждане на междинната площадка към втория изход на входа или монтиране на огнеустойчиви врати - Боядисване на общите части и фасадата на сградата -Проектиране и изграждане на архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика и.-Проектиране и изграждане на архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика и.Изпълнение на мерки за енергийна ефективностПодмяна на стара дограма- Предвижда се подмяна на съществуващата дървена дограма на самостоятелните обекти и общите части на сградата / с изключение на тези които излизат към тераси / с нова от PVC профили с пет или повече камери с троен стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw 1,40 W/m2K. Допълнително се предвижда и подмяна на съществуващата метална единична дограма на остъклените тераси, както и остъкляване на част от откритите тераси с PVC профили и стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw 1,40 W/m2K,Топлинно изолиране на външни стени -Топлинно изолиране на външните ограждащи стени на сградата с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол ( EPS ) с дебелина = 0,08 m и коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K, обемна плътност 15-25 kg/m3.-Топлинно изолиране на външните ограждащи стени на сградата с топлоизолационен материал.Продължава в т.3..

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1.-от експандиран пенополистирол ( EPS ) с дебелина = 0,05 m и коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K, обемна плътност 15 -25 kg/m3.По фасадните елементи се препоръчва полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолация-Обръщане около отвори ( дограми и др. ) се изпълнява с топплоизолационен материал от EPS или XPS с дебелина = 0,02 m.Топлоизолация на покрив Топлинно изолиране на 769 m2 покрив с 100 mm топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол с коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K и обемна плътност 25 kg/m3, положена върху покриваната плоча, вкл. армирана циментова замазка и два пласта хидроизолация.Предвижда се полагане на външна топлинна изолация на вертикалните ограждащи елементи / надзид / 220 m2 на покривната конструкция с 80 mm топлоизолационен материал EPS с коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K.Топлинно изолиране на 61 m2 покрив с 50 mm топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол с коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K и обемна плътност 25 kg/m3, положена върху покриваната плоча, вкл. армирана циментова замазка и два пласта хидроизолация. Топлоизолацията се полага на асансьорни помещения.Предвижда се полагане на външна топлинна изолация 108 m2 на вертикалните ограждащи елементи / надзид / на асансьорни помещения с 50 mm топлоизолационен материал EPS с коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K.Подмяна на същестуващата метална дограма с PVC с двоен стъклопакет.Всички покривни елементи, граничещи с отопляем обем ( тераси и др. на усвоени тераси ) се топлоизолират отгоре с топлоизолационен материал от екструдиран пенопилистирол ( XPS ) с дебелина до 5 см. и коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K, армирана циментова замазка, хидроизолация и подова настилка. Изпълнението на мярката се съгласува предварително със собствениците на подлежащите на изолиране и ремонтни дейности апартаменти.Допълнително се предвижда и основен ремонт на покрива на четирите входа- премахва се съществуващата хидроизолация, вкл. замазка и изпълнение на нова двупластова, над армираната замазка. Оформят се подходящите наклони.Демонтаж и монтаж на всички ламаринени обшивки и ново отводняване както и всички съпътсващи дейносто за цялостно обновяване.Изпълнение на нова конвенционална мълниезащитна инсталация.Изпълнението на предложената мярка, с така заложените параметри на топлоизолациоенните материали, ще доведе до намаляване на действителния обобщен коефициент на топлопреминаване през покривните елементи от U = 1,01 W/m2K до U = 0,36 W/m2K.Топлоизолация на под.Топлинно изолиране на 230 m2 външните ограждащи стени над нивото на подземния етаж, с топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол ( XPS ) с дебелина = 0,08 m и коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K, обемна плътност 20-30 kg/m3.Топлинно изолиране на 37 m2 подове на усвоени тераси, граничещи с външен въздух, с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол ( ЕPS ) с дебелина = 0,05 m и коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K, обемна плътност 15-25 kg/m3.Подмяна на осветителни тела в общите части и изграждане на нова ел. ИнсталацияПодмяна на съществуващите осветителни тела в общите части с енергоспестяващи лампи ( по възможност LED ) вкл. ПИР датчик за движение. Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 7652 кв.м, ремонт на покрив 346.22 кв.м, смяна на дограма 346.22 кв.м, ремонт на външна фасада- 6264.5 кв.м, ремонт на под- 267.16 кв.м., подмяна на осветителни тела-29. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2027780 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва:114780лв без ДДС за проектиране и авторски надзор и 1 913 000,00 лв. без ДДС за изпълнение на СМР.Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Възраждане”, бл. 3“
1) Кратко описание

Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Възраждане” бл.№3 е построена през 1990 г.Сградата е с идентификатор 07079.617.6.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас. Състои се от три жилищни секции – А, Б, В на осем етажа. Под всички жилищни корпуси е разположен полувкопан сутерен, в който се помещават избени помещения. На надземните етажи са разположени 8 броя едностайни, 32 броя двустайни, 24 тристайни апартамента.Вид на строителната система – панел (ЕПЖБ) . В сградата има общо 64 апартамента. По голямата част от дограмата е подменена с PVC или алуминиева с двоен и троен стъклопакет, а при общите части, при стълбища и коридори по източната фасада тя се състои от дървена слепена и дървена единично остъклена дограма. С метална дограма, единично остъклена са голям брой тераси по фасадите на сградата. Част от терасите са с PVC дограма с двоен стъклопакет. Покривът на всички секции е ”студен” плосък със стоманобетонова конструкция и положена хидроизолация. Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №2.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:-Цялостна подмяна на хидроизолацията на покрива при двете секции с обръщане на хидроизолацията при комини, асансьорна клетка, корнизни елементи.-Разкриване фугите между фасадните панели /при случай балкон върху балкон/ , да се почистат ,да се дюбелира и запълни с филцбетон ,като не се използва вар.-Полагане хидроизолация на фугата по хоризонтала и вертикала.- Демонтаж на фасадни декоративни панели между балконите.- Подмяна на сградни ел. инсталационни проводници и съоръжения-Възстановяване на нарушените стъпала от стълбищните маршове ,като се дюбелират и се запълнят със силен циментов разтвор без участие на вар* Вход 1 – отстраняване на входната площадка ,да се изпълни обрате насип и нова входна площадка върху обратния насип,съответно армирана и дюбелирана за ивичните основи и сутеренната стена на входа * Вход 1 –подпиране на входната козирка със стоманени или стоманобетонови колони ,фундирани върху единични фундаменти ,които са свързани с рандбалки със съществуващите ивични основи на стълбищната входна площадка.Хидроизолиране на козирката ,премахване на поддалата мазилка до видим панел ,полагане на нова мазилка и отвеждане на дъждовните води.Обновяване на общите части на входа;-Полагане хидроизолация над входните козирки.- Подмяна на общата водопроводна и канализационна система в сутерена.- Подмяна на улуците и водосточните тръби- Подмяна на стълбищните парапети в сграда..Продължава в т.3..

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т. 1 с не по-малка oт 1,10 м и с детайл, непозволяващ катерене и провиране през тях.-Подмяна на съществуващите сградни канализационни отклонения.-Подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения.-Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация -Подмяна на вертикални водопроводни клонове за вх.1 - средни апартаменти с номера от №2 до №23 и за вх.3 – десни апартаменти с номера от №50 до №64.-Подмяна на главни водопроводни и канализационни клонове за вх.2- десни апартаменти с номера от №27 до №48- Подмяна на осветителната инсталация в общите части- Изграждане на обща тръбна мрежа в общите части на сградата , предназначена за кабелни и интернет оператори- Възстановяване на частите на мълниезащитната инсталaция-Подмяна на всички светлоизточници с лампи с нажежаема жичка с енергоефективни светоизточници (лум.лампи, LED лампи).-Подмяна кабелите на съществуващата звънчева –домофонна инсталация-Подмяна слаботоковите табла с реглети- Демонтиране на вентилатори, аспиратори и др. от димоотводи и комини-Почистване на стълбищата от материали и оборудване намалящи широчината на евакуационните пътища - Премахване на преустройствата във входовете ,преграждане на междинната площадка към втория изход на входа или монтиране на огнеустойчиви врати - Боядисване на общите части и фасадата на сградата -Проектиране и изграждане на архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика и.-Проектиране и изграждане на архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика и.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Топлинно изолиране на външни стени.Топлинно изолиране на външните ограждащи стени на сградата с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол ( EPS ) с дебелина = 0,08 m и коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K, обемна плътност 15-25 kg/m3. Обръщане около отвори ( дограми и др. ) се изпълнява с топплоизолационен материал от EPS или XPS с дебелина = 0,02 m.Подмяна на стара дограмаПредвижда се подмяна на съществуващата дървена дограма на самостоятелните обекти и общите части на сградата / с изключение на тези които излизат към тераси / с нова от PVC профили с пет или повече камери с троен стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw 1,40 W/m2K. Допълнително се предвижда и подмяна на съществуващата метална единична дограма на остъклените тераси, както и остъкляване на част от откритите тераси с PVC профили и стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw 1,40 W/m2K.Топлоизолация на покрив-Топлинно изолирана на 605,32 m2 покрив с 120 mm топлоизолационен материал от минерална / каменна вата / с коефициент на топлопроводност = 0,041 W/m2K и обемна плътност 60 kg/m3, положена върху долната плоча ( откъм въздушния слой ) и защитно пароизолационно фолио или 140 mm топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол /XPS/ с коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K и обемна плътност 20-30 kg/m3, положена върху покривната конструкция, вкл. армирана циментова замазка и два пласта хидроизолация.Всички покривни елементи, граничещи с отопляем обем (тераси и др.на усвоени тераси) се топлоизолират отгоре с топлоизолационен материал от екструдиран пенопилистирол (XPS) с дебелина 5 см. и коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K,армирана циментова замазка,хидроизолация и подова настилка.Предвижда се полагане на външна топлинна изолация на вертикалните ограждащи елементи /надзид/ 275 m2 на покривната конструкция от 80mm топлоизолационен материал EPS с коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K.Предвижда се полагане на външна топлинна изолация 100 m2 на вертикалните ограждащи елементи / надзид / на асансьорни помещения с 50 mm топлоизолационен материал EPS с коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K.Подмяна на същестуващата метална дограма с PVC с двоен стъклопакет.Покривните елементи, асансьорните помещения се топлоизолират.продължава в т.5

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1677450 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Продължава от т.3.. отгоре с топлоизолационен материал от екструдиран пенопилистирол ( XPS ) с дебелина 5 см. и коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K, армирана циментова замазка, хидроизолация.Топлоизолация на под.Топлинно изолиране на 300 m2 външните ограждащи стени над нивото на подземния етаж, с топлоизолационен материал от екструдиран пенополистирол ( XPS ) с дебелина = 0,08 m и коефициент на топлопроводност = 0,032 W/m2K, обемна плътност 20-30 kg/m3.Топлинно изолиране на 35 m2 подове на усвоени тераси, граничещи с външен въздух, с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол ( ЕPS ) с дебелина = 0,05 m и коефициент на топлопроводност = 0,035 W/m2K, обемна плътност 15-25 kg/m3.Подмяна на осветителни тела в общите части и изграждане на нова ел. инсталация.Подмяна на съществуващите осветителни тела в общите части с енергоспестяващи лампи ( по възможност LED ) вкл. ПИР датчик за движение.Доставка и монтаж на честотни регулатори на оборотите на ел. двигатели на асансьори.Предлага се да бъдат монтирани честотни регулатори на оборотите на двигателите на асаньорите в четирите входа.Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 6330 кв.м, ремонт на покрив 1024 кв.м, смяна на дограма 352 кв.м, ремонт на външна фасада- 4705.51 кв.м, ремонт на под- 335 кв.м., подмяна на осветителни тела-70 бр.. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя, разпределена както следва - 94 950,00 лв за проектиране и авторски надзор и 1 582 500,00 лв за изпълнение на СМР. Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС. Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Меден рудник , бл. 165
1) Кратко описание

Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Меден рудник” бл.№165 е проектирана през 1989г.Сградата е с идентификатор 07079.650.395.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас, състояща се от 3 бр. входове и 36 бр. самостоятелни обекти-апартаменти. Жилищната сграда се състои от три тела /всяко тяло представлявя една типова жилищна секция/, на 4 надземни етажа и един полуподдземен – сутерен. Вид на строителната система – панел. Цокълът на сградате е покрит с пласт мита мазилка. Дограмата, там където не е подменена е дървена, двукатна, слепена. Голяма част от терасите на сградата, предимно на северозападната и североизточната фасада са остъклени. Покривът е двоен студен с външно отводняване . Отделните секции на сградата имат „студен“ покрив, като подпокривното пространство е с променлива височина в границите 0.85 – 1.45 м. Върху покривните панели са положени 3 пласта битумна мушама с цел хидроизолация, които понастоящем са с нарушена цялост. Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №3.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:-да се възстановят шапките на комините;- Необходимо е да се изпълнят операции по възстановяване на компрометиранитезони – защита на армировката от корозия и повторното развитие,възстановяването на карбонизирали бетони. Да се осигури бетоново покритие изащита съгласно текущите строително-конструктивни изисквания и изискваниятаза пожарна безопасност и пожароустойчовост на носещи конструктивни елементи.- Да се обработят,компрометираните фуги при връзките хоризонтален панел,вертикална носеща конструкция в зоната на подземното ниво.Подмяна на всички главни водомерни възли със съответния набор от спирателни и пускателни кранове.- Възстановяване и монтаж на топлоизолация по всички хоризонтални и вертикални водопроводни клонове.-Подмяна на всички главни вертикални водопроводни клонове с изключение на вх.1 – леви апартаменти и на вх.3 – средни апартаменти.- Всички главни хоризонтални водопроводни клонове да се подменят с нови PP тръби, като монтажа да стане съгласно изискванията на производителя на тръбите.Обновяване на общите части на входа;-Всички ТV и интернет инсталационни кабели да се изпълнят в PVCтръби иливкопано.-възстановяване на мълниезащитната мрежа по покрива;-компрометираната мазилка по места да се възстанови;-Подмяна на всички осветителните тела в стълбищните клетки и в коридорите на мазетата и оборудване с нови енергоспестяващи светлинни източници-да се възстанови заземителната и мълниезащитната инсталации. -ремонт на всички входни козирки.-Проектиране и изграждане на архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика и.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Топлинно изолиране на външни стени.Мярката включва външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) Продължава в т.3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1 с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от = 0,040W/mK по съществуващите фасадните стени на сградата. В мярката за топлоизолиране са включени и стените на неостъклените 17 бр. тераси, които трябва да се затворят с нова дограма, както итяхното иззиждане.Деформационните фуги между секциите да се запълнят по цялата им височина и широчина, със стиропор мин. 150 мм по дълбочината на фугата. Отвън фугата да се затвори за външен въздух по архитектурен детайл. Коефициентът на топлопреминаване на външните стени след приложените мерки ще се намали от 1,62W/m2K на 0,37 W/m2K. Площта, предвидена за топлоизолация с EPS на стените при този вариант със зазиждане и остъкляване на терасите е 1805м2, заедно с бордовите 190 м2,215 м2 нов зид, както и топлоизолирането на 120 м2 външни страници около прозорците с 20 мм EPS и предвидени средства за частично изкърпване по вътрешни страници, шпакловка и мазилка, но без цокълните стени. Подмяна на стара метална и дървена дограма на сградата, с дограма AL, със стъклопакет. Мярката включва подмяна на старата дограма общо 277м2, метална единична и дървена по прозорци, врати и остъкления на тераси,прозорци сутерен, с AL петкамерна, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,70 W/m2K,с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите.В рамките на тази площ се предвижда демонтиране на старите металниостъкления 23 броя по терасите и затварянето им заедно с неостъклените 17 броя, с еднаква дограма, съгласно последващ архитектурен проект. Мярката не се отнася за дървени дограми явяващи се вътрешни – към терасите. Топлинно изолиране на покриви. Мярката включва изпълнение на външна топлоизолация от XPS плочи с дебелина 100 мм, с коефициент на топлопроводност не по-висок от = 0,035 W/mK по покриви на всички помещения с последваща циментова замазка и полагане хидроизолация. Площта на покривите е 755 м2.Топлоизолиране на под.Мярката включва топлоизолацията на еркери-подове граничещи с външен въздух-102 м2 с външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от = 0,040W/mK, както и 175 м2цокълни стени с XPS с не по-висок коефициент.Подмяна осветителни тела на стълбищно осветление.Мярката включва подмяна на всички стари лампи с нажежаема жичка в общите помещения с нови. Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 3634.53 кв.м, ремонт на покрив 830 кв.м, смяна на дограма 277 кв.м, ремонт на външна фасада- 1925 кв.м, ремонт на под- 277 кв.м., подмяна на осветителни тела-18 бр.. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
963147.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 54 517,80 лв /петдесет и четири хиляди петсотин и седемнадесет лева и осемдесет ст./ за проектиране и авторски надзор и 908 630,00 лв / деветстотин и осем хиляди шестстотин и тридесет лв./ за изпълнение на СМР.Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Меден рудник , бл. 416
1) Кратко описание

Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Меден рудник” бл.№416 е проектирана през 1978г.Сградата е с идентификатор 07079.651.205.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас, състояща се от 5 бр. входове и 118 бр. самостоятелни обекти-апартаменти. Жилищната сграда се състои от пет тела /всяко тяло представлявя една типова жилищна секция/, свързано застроени в „Г“ форма в план на 8 надземни етажа и един полуподдземен – сутерен. Вид на строителната система – панел. Цокълът на сградате е покрит с пласт мита мазилка. Дограмата, там където не е подменена е дървена, двукатна, слепена. Голяма част от терасите на сградата, предимно на северозападната и североизточната фасада са остъклени. Покривът е двоен студен с външно отводняване . Отделните секции на сградата имат „студен“ покрив, като подпокривното пространство е с променлива височина в границите 0.85 – 1.45 м. Върху покривните панели са положени 3 пласта битумна мушама с цел хидроизолация, които понастоящем са с нарушена цялост. Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №4.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:-Да се обработят всички фуги между панелите.- Да не се допуска наличието на топлинни мостове.- Новата външна топлоизолация да се раздели с с негорими ивици, съгласно чл.14,ал.12, табл.7.1 от Наредба № I3-1971/29.10.2009 год-Да се възстановят плочниците около сградата с цел предпазване на основитеот наводняване от повръхностни води.- Измазване на комините и направата на шапки на същите.- Ремонт на входните козерки и направата на надежно отводняване на същите.-Възстановяване на нарушеното бетонно покритие- Подмяна на водопроводната инсталация, така че да отговаря на Наредба №4/17.06.2005 год.- Подмяна на битово-фекалната канализация в Сутерената част на сградата.- Подмяна на дъждовната канализационна инсталация на цялата сграда, такаче да отговаря на Наредба № 4/17.06.2005 год.- Пълна подмяна на мълниеотводната и заземителна инсталация, съгласноНаредба № 4/20.12.2010 год.- Да се предвиди дефектно токова защита - ДТЗ - задействаща се при минималенток 30 mA.Обновяване на общите части на входа;-Всички ТV и интернет инсталационни кабели да се изпълнят в PVCтръби иливкопано.-Основен ремонт на покривната хидроизолация, ламаринените обшивки и ново решение на покривното отводняване.-възстановяване на мълниезащитната мрежа по покрива;-компрометираната мазилка по места да се възстанови;-Подмяна на всички осветителните тела в стълбищните клетки и в коридорите на мазетата и оборудване с нови енергоспестяващи светлинни източници-да се възстанови заземителната и мълниезащитната инсталации. -ремонт на всички входни козирки.-Проектиране и изграждане на архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика и.Изпълнение на мерки за енергийна ефективностТоплинно изолиране на външни стениПолагане на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) сдебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от = 0,040W/(mK) повъншните фасадни стени на сградата ( с изключение на новоизградените стени на тераси) и на асансьорната шахта с обща площ 3566 m2. За топлоизолиране допълнително са предвидени 752 м2 външни страници около прозорците с 20 мм EPS.Затваряне на деформационните фуги между секциите с поцинкована ламарина итоплоизолиране чрез запълването им с полиуретанова пяна. Общата площ на фугите е 616 m2.Топлинно изолиране на пода.Мярката включва изолиране с външна топлоизолация с екструдиранпенополистирол (XPS) с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от = 0,035 W/(mK) на:- 158 м2 еркери - подове граничещи с външен въздух;- 200 м2 цокълни стени.Продължава в т.3..

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1 Топлинно изолиране на покриви.Изпълнение на външна топлоизолация от XPS плочи с дебелина 70 мм, скоефициент на топлопроводност не по-висок от = 0,035 W/mK и полаганехидроизолация за защита на топлоизолацията на:- покривна плоча с площ 961 м2;- покрив над остъклени тераси на последен етаж и асансьорни шахти с площ 158 м2.Полагане на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) сдебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от =0,040W/(mK) по външни вертикални стени на таван с площ 246 м2.Дейността включва:85• Демонтаж на компрометирани битумни хидроизолации, демонтаж на компрометиранслой за наклон, демонтаж на водосборни елементи и на метални покрития;• Нанасяне на нов слой лек бетон за наклон, монтаж на водосъбирателни воронки,полагане на топлоизолация, армиранана циментова замазка и нова хидроизолация – 2 пласта битумна, като горния пласт е с посипка за защита от UV-лъчи. Използването на светла, близка до бяло ХИЗ и/или посипки е soft- мярка, която ще намали значително нагряването на покрива и ще увеличи живота му• Направа на шапки на комините• На покрива на терасите на последния етаж се полага ламаринена обшивка.Подмяна на несменената до сега дограма с PVC или с алуминиева дограма с двоен стъклопакет.Предвижда се да се сменят с 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K).- дървени двукатни, еднокатни прозорци и врати на отопляемите помещения,общите части, сутерените и асансьорните шахти;- дървени двукатни и метални единични остъкления на терасите.Обща площ - 342 m2.2) На терасите, които ще бъдат остъклени, се поставя 5 камерна PVC дограма сдвоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m2K). Обща площ – 607m2.3) Вратите на входовете се сменяват с алуминиева дограма с прекъснат термомости двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1,7 W/(m2K). Обща площ - 43m2.4) Металните външни врати към сутерените се сменяват с метални изолираниврати с коефициент на топлопреминаване до 2 W/(m2K).Подмяна осветителни тела на стълбищно осветлениеМярката включва подмяна на всички стари лампи с нажежаема жичка в общите помещения с Нови Възставновяване на неработещи вентилационни системи.Предвижда се монтиране на нови центробежни вентилатори 5 броя x 1200 W завентилиране на шатхите и свързаните с тях бани. Вентилаторите са с тристепеннорегулиране на оборотите и сеуправляват с таймер, който се настройва по периодите нанай-голяма използваемост на баните. Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 9803.97 кв.м, ремонт на покрив 1365 кв.м, смяна на дограма 949 кв.м, ремонт на външна фасада- 4318 кв.м, ремонт на под- 358 кв.м., подмяна на осветителни тела-79 бр.. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2598052.05 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 147 059,55 лв /сточетирдесет и седем хиляди и петдесет и девет лева и петдесет и пет ст./ за проектиране и авторски надзор и 2 450 992,50 лв /два милиона четиристотин и петдесет хиляди деветсотин деветдесет и два лева и петдесет ст./ за изпълнение на СМР. Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.70
1) Кратко описание

Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Славейков” бл.№70 е проектирана след 1980г, а строежът е извършен през 1988г.Сградата е с идентификатор 07079.602.63.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас, състояща се от 6 бр. входове и 136 бр. самостоятелни обекти-апартаменти. Жилищната сграда се състои от четири тела /всяко тяло представлявя една типова жилищна секция/, на 8 надземни етажа и един полуподдземен – сутерен. Вид на строителната система – панел. Цокълът на сградате е покрит с пласт мита мазилка. През годините голяма част от терасите на сградата са усвоени.Покривът на сградата е с инсталационен неизползваем етаж, като над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно на асансьорите и изход към покрива. Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №5.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:- всички заварки на панели по тераси да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития и разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия;- всички метални части по изпълнените по допълнителен проект тераси във вход „Б” и „В” да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития, разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия, след което да се изпълнят мерките по енергийна ефективност;- всички видими корозирали части по панелите (фасадни, покривни и подови панели в сутерен) да се почистят от корозия и да се обработят с антикорозионни покрития и боя;- дилатационните фуги между отделните тела да се изпълнят с нови фуги със съвременни материали.;- да се премахне съществуващата изолация и замазка над входните козирки и покрива, покривните панели да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития и разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия, след което да се изпълнят мерките по енергийна ефективност;- да се осигурят условия за бърз отток на атмосферните води, с което да се предотврати проникването им в основите на сградата. За тази цел да се изпълни възстановяване на първоначално изпълнената вертикална планировка.Обновяване на общите части на входа;-предпазно-комутационната апаратура в ГРТ е стара и амортизирана и е необходима цялостна подмяна на таблата от страна на електроразпределителното дружество „EVN“.-да се извърши подмяна на всички кабели, подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи, както и да се монтират нови датчици за движение.-да се извърши подмяна на всички кабели на звънчево-домофонната инсталация, както и доставка и монтаж на нова звънчево-домофонна уредба. Всички недействащи кабели на външни доставчици на интернет, кабелна телевизия, видеонаблюдение и СОТ и устройства към тях да се демонтират, а всички действащи кабели да се положат в кабелни канали. -да се изпълни нова заземителна инсталация с необходимото преходно съпротивление.- да се проектира и изпълни нова мълниезащитна инсталация, съгласно изискванията на Наредба №4/22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.-да се извърши подмяна на отводнителните елементи (воронки, водосточни тръби и обшивки) на покрива на сградата;-да се извърши промяна в системата на отводняване на покрива, с цел избягване на компрометираното в годините отводняване, съгласно ново проектно решение;-да се извърши цялостна подмяна сградните ВиК отклонения, както и на разпределителната водопроводна и канализационна мрежа в сутерена на сградата до главни вертикални клонове.- подмазване на всички коминни тела и асансьорни кули над ниво покрив;-шпакловка и боядисване на общите части на сградата вследствие на подмяна на ел. инсталации в общите части и подмяна на разпределителната водопроводна..Продължава в т.3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1 и канализационна мрежа в сутерена на сградата до главни вертикални клонове;-нови обшивки от ламарина по бордове и около комини и асансьорни кули на покрив;-Изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Топлинно изолиране на външни стени.Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK по неизолирани външни стени. Съществуващата изолация, ако е в добро състояние се надгражда до 8 см с EPS с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK.Топлоизолиране на под.Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK по по еркери, възникнали при усвояването на терасите на сградата и XPS с дебелина 6 cm и с коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK по цокли.Топлинно изолиране на покриви-Предвижда се поставяне на покривна топлоизолация от XPS с дебелина 8 cm с коефициент на топлопроводност не по-голям от 0,035 W/m.K по покрив на сградата, включително по покривите възникнали при усвояването на терасите.Подобряване на топлотехническите характеристики на прозрачни ограждащи елементи чрез подмяна на дограмаПредвижда се подмяна на външната дървена, метална и стара PVC и Al дограма на прозорците с нова пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от U= 1,4 W/m.K.Подмяна на старата дървена дограма на стълбищните клетки с нова PVC дограма със стъклопакет 24 mm от две флоатни стъкла, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до U= 2,6 W/m.KПодмяна на дограмата на входовете с Al дограма с прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до U= 1,7 W/m.K.Намаляване на разхода на енергия за подготовка на БГВ чрез използване на възобновяем източник на енергия - 6 броя централни бивалентни системи за снабдяване с БГВПредвижда се изграждане на централна бивалентна система за снабдяване с битова гореща вода, състояща се от бойлери с общ обем с общ обем за една инсталация 1500 литра (за сградата 9 000л.), монтирани в помещението на всяка абонатната станция, като бойлерите са обезпечени с необходимото количество слънчеви колектори - 10 бр.(за сградата 60бр.) селективни колектори, монтирани на покрива на всяка секция. Колекторите да са със следните характеристики: високоселективно покритие PVD, абсорбция 95±2%, с апертурна площ 2,25m2, коефициент на топлопреминаване 3,216W/m2K Загрятата вода от слънчевите колектори, ще се доподгрява от топлообменника за БГВ на абонатната станция. Системата ще работи в напълно автоматичен режим. Загряването на водата за битови нужди ще става на две степени:Първа степен – от 10°С до max 45°С ( t = 35°С ) – от слънчева енергия;Втора степен – доподгряване до 55°С ( t = 10°С ) – от топлообменника за БГВ на абонатната станция.Намаляване на разхода на енергия за осветление чрез подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение на осветителната инсталация в общите части.Подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение на осветителната инсталация в общите части.Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 12403.11 кв.м, ремонт на покрив 1465 кв.м, смяна на дограма 1900 кв.м, ремонт на външна фасада- 9095 кв.м, ремонт на под- 725 кв.м., подмяна на осветителни тела-132 бр.. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3286824.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 186 046,65 лв/стоосемдесет шест хиляди и четирдесет и шест лева и шестдесет и пет ст./ без ДДС за проектиране и авторски надзор и 3 100 777,50 лв/три милиона сто хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и петдесет ст./ без ДДС за изпълнение на СМР. Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.19
1) Кратко описание

Жил. сграда с адм. адрес ж.к. „Славейков” бл.№19 е проектирана през 1966г, а строежът е извършен през 1970г.Сградата е с идентификатор 07079.602.265.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас,състояща се от 8 бр. входове и 192 бр. самостоятелни обекти-апартаменти. Жилищната сграда се състои от четири тела /всяко тяло представлявя една типова жилищна секция/, на 8 надземни етажа и един полуподдземен – сутерен. Вид на строителната система – панел. Цокълът на сградате е покрит с пласт мита мазилка. През годините голяма част от терасите на сградата са усвоени. Дограмата по проект и в първоначално изпълнение е слепена дървена,като голяма част от нея е заменена с PVC или алуминиева. Покривът е двоен студен с външно отводняване като над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно на асансьорите и изход към покрива. Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №6.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:- всички метални парапети с армирано стъкло и панели за парапети по тераси да се премахнат и на тяхно място да се монтират нови, съгласно ново проектно решение;- всички заварки на панели по тераси да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития и разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия;- всички видими корозирали части по панелите (фасадни, покривни и подови панели в сутерен и подпокривно пространство) да се почистят от корозия и да се обработят с антикорозионни покрития и боя и след това да се възстанови бетонното покритие със подходящ материал с необходимата адхезия- да се премахне съществуващата изолация и замазка над входните козирки и покрива, покривните панели да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития и разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия, след което да се изпълнят мерките по енергийна ефективност;- да се осигурят условия за бърз отток на атмосферните води, с което да се предотврати проникването им в основите на сградата. За тази цел да се изпълни възстановяване на първоначално изпълнената вертикална планировка.Обновяване на общите части на входа;-При санирането на сградата се предвижда подмяна на щранговете в първи, втори и трети вход, за което е получено съгласие от живеещите във входа. При извършване на подмяната се получава техническа възможност за изолиране на щранговете на инсталацията за снабдяване с БГВ за споменатите входове. Да се извърши затваряне на шахтите, в които са разположени вертикалните щрангове с цел ограничаване на конвективния топлообмен.- предпазно-комутационната апаратура в ГРТ е стара и амортизирана и е необходима цялостна подмяна на таблото.– необходимо е подмяна на всички кабели на осветителната инсталация, подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение.- необходимо е подмяна на всички кабели на звънчево-домофонната инсталация, както и доставка и монтаж на нови крайни устройства.- необходимо е да се извърши проверка на преходното съпротивление на заземителната инсталация от лицензирана лаборатория (орган за контрол от вида С) и ако то е > 10 да се вземат мерки за привеждането му в допустимите граници.- необходима е проектиране и изпълнение на нова мълниезащитна инсталация, съгласно изискванията на Наредба №4/22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, както и е необходимо да се извърши измерване от лицензирана лаборатория на преходното съпротивление на заземителите в контролните точки и при необходимост да се набият нови заземителни колове до постигане на необходимото преходно съпротивление.-да се извърши подмяна на отводнителните елементи (воронки, водосточни тръби и обшивки) на покрива на сградата;-да се извърши промяна в системата на отводняване на покрива, с цел избягване на компрометираното в годините отводняване.съгласно ново проектно решение;-да се извърши подмяна на щранговете в първи, втори и трети вход, Продължава в т.3..

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1 за което е получено съгласие от живеещите във входа и да се направи изолиране на щранговете на инсталацията за снабдяване с БГВ за споменатите входове. Да се извърши затваряне на шахтите, в които са разположени вертикалните щрангове с цел ограничаване на конвективния топлообмен.-да се извърши цялостна подмяна сградните ВиК отклонения, както и на разпределителната водопроводна и канализационна мрежа в сутерена на сградата до главни вертикални клонове.-подмазване на всички коминни тела и асансьорни кули над ниво покрив;- шпакловка и боядисване на общите части на сградата вследствие на подмяна на Ел. инсталации в общите части и подмяна на разпределителната водопроводна и канализационна мрежа в сутерена на сградата до главни вертикални клонове; - затваряне на шахтите след подмяна на щранговете в първи, втори и трети вход;- нови обшивки от ламарина по бордове и около комини и асансьорни кули на покрив;- изпълнение на подходяща вертикална планировка около сградата.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Подобряване на топлотехническите характеристики на стени чрез топлоизолация по фасада.Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK по неизолирани външни стени. Съществуващата изолация, ако е в добро състояние се надгражда до 8 см с EPS с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK.Подобряване на топлотехническите характеристики на пода чрез топлоизолация по цокъл на сградата и Топлоизолация еркери - подове на усвоени тераси.Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK по по еркери, възникнали при усвояването на терасите на сградата и XPS с дебелина 6 cm и с коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK по цокли.Подобряване на топлотехническите характеристики на покрив чрез топлоизолация на покрив и стени на инсталационен етажПредвижда се поставяне на покривна топлоизолация от XPS с дебелина 8 cm с коефициент на топлопроводност не по-голям от 0,035 W/m.K по покрив на сградата, включително по покривите възникнали при усвояването на терасите.Подобряване на топлотехническите характеристики на прозрачни ограждащи елементи чрез подмяна на дограма Предвижда се подмяна на външната дървена, метална и стара PVC и Al дограма на прозорците с нова пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от U= 1,4 W/m.K.Подмяна на старата метална дограма на стълбищните клетки с нова Al дограма с прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до U= 1,7 W/m.K Подмяна на дограмата на входовете с Al дограма с прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до U= 1,7 W/m.K.Изолация на щрангове за снабдяване с БГВ първи входПри санирането на сградата е предвидена подмяна на щранговете в първи, втори и трети вход, за което е получено съгласие от живеещите във входа. При извършване на подмяната се получава техническа възможност за изолиране на щранговете на инсталацията за снабдяване с БГВ. Преди изготвяне на проект предполагаме, че е необходимо да се изолират около 150м тръби 1” и 200м 3/4" с изолация с б=9мм .Освен това предлагаме затваряне на шахтите, в които са разположени вертикалните щрангове на шестте входа, които използват централизирано снабдяване с БГВ с цел ограничаване на конвективния топлообмен.Намаляване на разхода на енергия за осветление чрез подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение на осветителната инсталация в общите части.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4161348 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Продължава от т. „Количество и обем“ Подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение на осветителната инсталация в общите частиНамаляване на разхода на енергия за подготовка на БГВ чрез използване на възобновяем източник на енергия - 6 броя централни бивалентни системи за снабдяване с БГВПредвижда се изграждане на три броя централни бивалентни системи за снабдяване с битова гореща вода, състояща се от бойлери с общ обем с общ обем за една инсталация 3000 литра (за сградата 6 000л.), монтирани в помещението на всяка абонатната станция, като бойлерите са обезпечени с необходимото количество слънчеви колектори - 20 бр.(за сградата 40бр.) селективни колектори, монтирани на покрива на всяка секция. Колекторите да са със следните характеристики: високоселективно покритие PVD, абсорбция 95±2%, с апертурна площ 2,25m2, коефициент на топлопреминаване 3,216W/m2K Загрятата вода от слънчевите колектори, ще се доподгрява от топлообменника за БГВ на абонатната станция. Системата ще работи в напълно автоматичен режим. Загряването на водата за битови нужди ще става на две степени:Първа степен – от 10°С до max 45°С ( t = 35°С ) – от слънчева енергия;Втора степен – доподгряване до 55°С ( t = 10°С ) – от топлообменника за БГВ на абонатната станция. Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 15703.20 кв.м, ремонт на покрив 2630.46 кв.м, смяна на дограма 3124.77 кв.м, ремонт на външна фасада- 5992 кв.м, ремонт на под- 343 кв.м., подмяна на осветителни тела-180 бр.. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 235 548,00 лв.,без ДДС за проектиране и авторски надзор и 3 925 800,00лв без ДДС за изпълнение на СМР.Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл.17
1) Кратко описание

Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Славейков” бл.№17 е проектирана през 1973-81г.,а строежът е завършен през 1984г.Сградата е с идентификатор 07079.602.269.1по Кадастралната карта на гр.Бургас,състояща се от 3 бр. входове и 108 бр. самостоятелни обекти-апартаменти. Сградата представлява експериментален дванадесет етажен ЕПЖБ по номенклатура Бн ХII НИСИ.Сградата има сутеренна част , в която са разположени абонатните станции и мазета. Жилищната част е дванадесет етажа.Подовата плоча на таванските помещения, която е таванска на жилищната част,е без изолация.След замонолитването на покривните панели върху тях са нанесени необходимите изолационни слоеве според изискванията на БДС и е монтирана мълниеприемната мрежа. През годините голяма част от терасите на сградата са усвоени. Дограмата по проект и в първоначално изпълнение е слепена дървена,като голяма част от нея е заменена с PVC или алуминиева.Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №7.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:- всички метални парапети с армирано стъкло и панели за парапети по тераси да се премахнат и на тяхно място да се монтират нови, съгласно ново проектно решение;- всички заварки на панели по тераси да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития и разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия;- всички видими корозирали части по панелите (фасадни, покривни и подови панели в сутерен и подпокривно пространство) да се почистят от корозия и да се обработят с антикорозионни покрития и боя и след това да се възстанови бетонното покритие със подходящ материал с необходимата адхезия- да се премахне съществуващата изолация и замазка над входните козирки и покрива, покривните панели да се почистят от корозия, да се обработят с антикорозионни покрития и разрушената бетонова част да се възстанови с подходящ материал с необходимата адхезия, след което да се изпълнят мерките по енергийна ефективност;- да се осигурят условия за бърз отток на атмосферните води, с което да се предотврати проникването им в основите на сградата. За тази цел да се изпълни възстановяване на първоначално изпълнената вертикална планировка.Обновяване на общите части на входа;– предпазно-комутационната апаратура в ГРТ е стара и амортизирана и е необходима цялостна подмяна на таблото. –необходимо е подмяна на всички кабели на осветителната инсталация, подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение.– необходимо е подмяна на всички кабели на звънчево-домофонната инсталация, както и доставка и монтаж на нови крайни устройства; всички недействащи кабели на външни доставчици на интернет, кабелна телевизия, видеонаблюдение и СОТ и устройства към тях да се демонтират, а всички действащи кабели да се положат в кабелни канали; – необходимо е да се извърши проверка на преходното съпротивление на заземителната инсталация от лицензирана лаборатория (орган за контрол от вида С) и ако то е > 10 да се вземат мерки за привеждането му в допустимите граници.– необходима е проектиране и изпълнение на нова мълниезащитна инсталация,съгл изискванията на Наредба №4/22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради,външни съоръжения и открити пространства, както и е необходимо да се извърши измерване от лицензирана лаборатория на преходното съпротивление на заземителите в контролните точки и при необходимост да се набият нови заземителни колове до постигане на необходимото преходно съпротивление.-да се извърши подмяна на отводнителните елементи (воронки, водосточни тръби и обшивки) на покрива на сградата;-да се извърши промяна в системата на отводняване на терасите, с цел избягване на компрометираното в годините отводняване,съгласно ново проектно решение;-да се извърши цялостна подмяна сградните ВиК отклонения, както и на разпределителната водопроводна и канализационна мрежа в сутерена на сградата до главни вертикални клонове.-подмазване на всички коминни тела.Продължава в т.3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т. 1 и асансьорни кули над ниво покрив;-шпакловка и боядисване на общите части на сградата вследствие на подмяна на Ел. инсталации в общите части и подмяна на разпределителната водопроводна и канализационна мрежа в сутерена на сградата до главни вертикални клонове; нови обшивки от ламарина по бордове и около комини и асансьорни кули на покрив;изпълнение на подходяща вертикална планировка около сградата;Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Подобряване на топлотехническите характеристики на стени чрез топлоизолация по фасади.Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK по неизолирани външни стени. Съществуващата изолация, ако е в добро състояние се надгражда до 8 см с EPS с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK.Подобряване на топлотехническите характеристики на пода чрез топлоизолация по цокъл на сградата и Топлоизолация еркери - подове на усвоени тераси.Енергоспестяващата мярка предвижда поставяне на нова фасадна топлоизолация от стиропор (EPS) с дебелина 8 cm и с коефициент на топлопроводност 0,040 W/mK по по еркери, възникнали при усвояването на терасите на сградата и XPS с дебелина 6 cm и с коефициент на топлопроводност 0,035 W/mK по цокли.Подобряване на топлотехническите характеристики на покрив чрез топлоизолация на покрив и стени на инсталационен етаж.Предвижда се поставяне на покривна топлоизолация от XPS с дебелина 8 cm с коефициент на топлопроводност не по-голям от 0,035 W/m.K по покрив на сградата, включително по покривите възникнали при усвояването на терасите.Подобряване на топлотехническ`характеристики на прозрачни ограждащи елементи чрез подмяна на дограма.Предвижда се подмяна на външната дървена, метална и стара PVC и Al дограма на прозорците с нова пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от U= 1,4 W/m.K.Подмяна на старата метална дограма на стълбищните клетки с нова нова пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24 mm от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата не по-голям от U= 1,4 W/m.K.Подмяна на дограмата на входовете с Al дограма с прекъснат термомост със стъклопакет от едно флоатно и едно нискоемисионно четирисезонно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване на дограмата до U= 1,7 W/m.K.Предвижда се затваряне на шахтите от страната на сутерена, в които са разположени вертикалните щрангове за централизирано снабдяване с БГВ с цел ограничаване на конвективния топлообмен.Намаляване на разхода на енергия за осветление чрез подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение на осветителната инсталация в общите части.Подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи и нови датчици за движение на осветителната инсталация в общите части. Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 10230.73 кв.м, ремонт на покрив 1336 кв.м, смяна на дограма 1949 кв.м, ремонт на външна фасада- 3872 кв.м, ремонт на под- 402 кв.м., подмяна на осветителни тела-180 бр.. Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2711143.45 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 153 460,95 лв/стопетдесет и три хиляди четиристотин и шестдесет лева и деветдесет и пет ст./ без ДДС за проектиране и авторски надзор и 2 557 682,50 лв/два милиона петстотин петдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева и петдесет ст./ без ДДС за изпълнение на СМР.Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.20
1) Кратко описание

Жил. сграда с адм. адрес ж.к.„Изгрев” бл.№20 е построена през 1974г.Сградата е с идентификатор 07079.501.20.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас. Сградата е построена от стандартни стоманобетонни елементи (панели), по системата БН- VIII - Рс, и се състои от 4 входа с по осем етажа, със сутерен в който са мазетата на живущите.Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка. Дограмата, там където не е подменена е дървена, двукатна, слепена.Покривът е двоен студен с вътрешно отводняване, като светлата височина на подпокривното пространство е около 0,85 м. Покривната хидроизолация не е подменяна и е в лошо състояние.Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №8.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:- възстановяване на всички парапети по тераси и покрив, съобразено с ново проектанско решение; - да се премахнат фасадните декоративни панели и метални декорации пред стълбищната клетка; - основен ремонт на всички видими корозирали части по панелите (фасадни, покривни и подови панели в сутерен) - да се почистят от корозия и да се обработят с антикорозионни покрития и боя; - ревизионните стълби за излизане на покрива да бъдат възстановени; - да се направи топлоизолация при работната фуга между секциите и да се затвори; - фасадните фуги да бъдат почистени и обработени със съвременни еластични материали; - да се възстанови хидроизолацията и усили армировката на входните козирки; - основен ремонт на покрив, покривни площи и открити балкони над отопляеми помещения - направа на нови хидро- и топлоизолация; - подмяна на парапети по стълбищни рамена и площадки; - вертикалната планировка около блока да се изпълни по подходящ начин, така че да бъде осигурен необходимия наклон за отводняване и основите на блока да се предпазят от проникване на вода.Обновяване на общите части на входа;- възстановяване на отводнителната система на покрива на сградата - нови олуци, водосточни тръби и казанчета; - всички покривни обшивки от ламарина по бордове, около комини и асансьорни кули да се подменят; - да се възстановят шапките на комините; - да се подменят всички сградни водопроводни и канализационни отклонения; - да се подмени канализационната мрежа в сутерена; - да се подмени водопроводната мрежа в сутерена; - да се подменят всички ВВК/вертикални водопроводни клонове/ и ВКК/вертикални канализационни клонове/ в сградата; - да се изпълни топлоизолация на водопроводната мрежа; - след извършване на ремонтните работи, водопроводната и канализационна инсталации да се изпитат на якост и водонепропускливост, а водопровода да се дезинфекцира и промие; - да се подмени мълниезащитната уредба /покривна мрежа, спусъци, ревизионни връзки/; - да се подменят заземителните колове и свързващата стоманена поцинкована шина от заземителната уредба до ревизионната връзка; - да се преработи общата стълбищна осветителна инсталация, като се добавят датчици за присъствие по етажните и междуетажните площадки, всеки от които да управлява осветителите само на етажните и междуетажните площадки; - да се възстанови осветителната инсталация в общите части на сутерена; - да се подменят ЛНС в кабината на асансьора с ЕСЛ /или LED/; - да се подменят заземителните колове и свързващата стоманена поцинкована шина до ГРТ на входа; - освежаване на общите части на сградата - в резултат на подмяната на ел.инсталацията в общите части, същите да се възстановят, т.е. шпакловат и боядисат; - подмяна на всички кабели на звънчево-домофонната инсталация, като чрез нея да се осъществява контрол на достъпа..Продължава в т.3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1 доставка и монтаж на нови крайни устройства.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Топлоизолиране на външните стени на сградата Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външни стени на сградата без налична изолация и такива с нарушена топлоизолация които за целите на обследването са приети като нетоплоизолирани. Предвижда се изолирането да стане с експандиран полистирен с коефициент на топлопроводност 0,035W/mK с дебелина от 60 мм от външната страна на стената. Топлоизолиране на под Предвижда се топлоизолация на надземните стени на сутерена. Изолацията е предвидена да се изпълни от екструдиран полистирен/фибран/ с дебелина 50 мм, положена външно на стените. Предвидено е да се изпълни топлоизолация на под за усвоени тераси ,граничещ с външен въздух. Топлоизолацията за този вид под е предвидена от екструдиран полистирен с дебелина 10 см.Към тази мярка е предвидено да се подменят всички прозорци по надземните стени на сутерена.Топлоизолиране на покрива на сградатаПоради лошите топлотехнически свойства на покрива на сградата и лошото състояние на покривната конструкция се предвижда полагане на топлоизолация над горната плоча . Предвижда се полагане на топлоизолация с дебелина от 80мм. от екструдиран полистирен с коефициент на топлопроводност =0.032 W/mK. Подмяна на дограмата на сградата.Предвижда се подмяна в по-голяма част на дограмата на сградата. Предвижда се монтаж на пластмасова дограма с коефициент на топлопреминаване за прозорци U = 1.4 W/m2K и врати с коефициент на топлопреминаване U = 2 W/m2K Мерки по осветлениеПодмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи , монтаж на датчици за включване на осветлението.Монтаж на натриеви лампи за осветление на предвходовото пространство.Мерки по топлоснабдяване с топла вода Предвидено е пълна подмяна и топлоизолиране на тръбната разпределителна мрежа в мазетата на сградата и подмяна на всички вертикални клонове от сградата . Цялата нова тръбна мрежа да се изпълни от полипропиленови тръби с топлинна изолация. Минималната дебелина на тръбната изолация за вертикалните клонове да бъде – 13 мм , за по-големите тръбопроводи да се оразмери съобразно диаметъра на тръбата. Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 7888.94 кв.м, ремонт на покрив 1008 кв.м, смяна на дограма 1060 кв.м, ремонт на външна фасада- 2530 кв.м, ремонт на под- 156 кв.м., Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2090569.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 118 334,10 лв/сто и осемнадесет хиляди триста тридесет и четири лева и десет ст./ без ДДС за проектиране и авторски надзор и 1 972 235,00 лв/един милион деветстотин седемдесет и две хиляди лева двеста тридесет и пет лева и нула ст./ без ДДС за изпълнение на СМР.Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев” бл.7
1) Кратко описание

Жил сграда с адм адрес ж.к. „Изгрев” бл.№7 е построена през 1976г.Сградата е с идентификатор 07079.501.7.1 по Кадастралната карта на гр.Бургас.Сградата е построена от стандартни стоманобетонни елементи (панели) по системата БН- VIII - Рс, и се състои от 4 входа с по осем етажа, със сутерен в който са мазетата на живущите.Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка в не много добро състояние. Дограмата, там където не е подменена е дървена,двукатна,слепена.Покривът е двоен студен с вътрешно отводняване, като светлата височина на подпокривното пространство е около 0,85 м.Покривната хидроизолация не е подменяна и е в лошо състояние.Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №9.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:- възстановяване на всички парапети по тераси и покрив, съобразено с ново проектанско решение;- да се премахнат фасадните декоративни панели и метални декорации пред стълбищната клетка;- основен ремонт на всички видими корозирали части по панелите (фасадни, покривни и подови панели в сутерен) - да се почистят от корозия и да се обработят с антикорозионни покрития и боя;- ревизионните стълби за излизане на покрива да бъдат възстановени;- да се направи топлоизолация при работната фуга между секциите и да се затвори;- фасадните фуги да бъдат почистени и обработени със съвременни еластични материали;- да се възстанови хидроизолацията и усили армировката на входните козирки;- за случая с частично премахната носеща панела - вх.1, ет.5, ляв ап. - предписваме при изготвяне на инвестиционен проект по НПЕЕ конструкцията на сградата да се провери по изчислителен начин и докаже съответствието със строителните норми, а при недоказване да се възстанови носимоспособността , както за вертикални, така и за хоризонтални въздействия по одобрено проектно решение на проектант-конструктор с ППП;- основен ремонт на покрив, покривни площи и открити балкони над отопляеми помещения - направа на нови хидро- и топлоизолация; - за случаите с частично премахната фасадна панела без оформени крайни колонки, подпиращи щурца ("висящ щурц"), предписваме усилване на щурца или цялостното му премахване;- подмяна на парапети по стълбищни рамена и площадки;- вертикалната планировка около блока да се изпълни по подходящ начин, така че да бъде осигурен необходимия наклон за отводняване и основите на блока да се предпазят от проникване на вода.Обновяване на общите части на входа;- възстановяване на отводнителната система на покрива на сградата - нови олуци, водосточни тръби и казанчета;- всички покривни обшивки от ламарина по бордове, около комини и асансьорни кули да се подменят;- да се възстановят шапките на комините;- да се подменят всички сградни водопроводни и канализационни отклонения;- да се подмени канализационната мрежа в сутерена; - да се подмени водопроводната мрежа за студена вода в сутерена;- да се изпълни топлоизолация на водопроводната мрежа;- да се подменят ВВК /вертикалните водопроводни клонове/ и ВКК /вертикалните канализационни клонове/ в сградата;- след извършване на ремонтните работи, водопроводната и канализационна инсталации да се изпитат на якост и водонепропускливост, а водопровода да се дезинфекцира и промие;- да се подмени мълниезащитната уредба /покривна мрежа, спусъци, ревизионни връзки/;- да се подменят заземителните колове и свързващата стоманена поцинкована шина от заземителната уредба до ревизионната връзка;- да се преработи общата стълбищна осветителна инсталация, -като се добавят датчици за присъствие по етажните и междуетажните площадки, всеки от които да управлява осветителите само на етажните и междуетажните площадки;;- да се възстанови осветителната инсталация в общите части на сутерена;- да се подменят ЛНС в кабината на асансьора с ЕСЛ /или LED/;- да се подменят заземителните колове и свързващата стоманена поцинкована шина до ГРТ на входа;- да се подмени защитната апаратура в ГРТ /главно разпределително табло/ на входа и етажните измервателни табла..Продължава в т.3..

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Продължава от т.1с автоматични прекъсвачи;- подмяна на всички кабели на звънчево-домофонната инсталация, като чрез нея да се осъществява контрол на достъпа; доставка и монтаж на нови крайни устройства;- освежаване на общите части на сградата - в резултат на подмяната на ел.инсталацията в общите части, същите да се възстановят, т.е. шпакловат и боядисат.Изпълнение на мерки за енергийна ефективностТоплоизолиране на външните стени на сградата.Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външни стени на сградата без налична изолация и такива с нарушена топлоизолация които за целите на обследването са приети като нетоплоизолирани. Предвижда се изолирането да стане с експандиран полистирен с коефициент на топлопроводност 0,035W/mK с дебелина от 60 мм от външната страна на стената.Топлоизолиране на под.Предвижда се топлоизолация на надземните стени на сутерена. Изолацията е предвидена да се изпълни от екструдиран полистирен/фибран/ с дебелина 50 мм, положена външно на стените. Предвидено е да се изпълни топлоизолация на под за усвоени тераси ,граничещ с външен въздух. Топлоизолацията за този вид под е предвидена от екструдиран полистирен с дебелина 10 см. Предвидена е и топлоизолация на надземните стени на сутерена-156 м2 с екструдиран полистирен с дебелина 5 см и коефициент на топлопроводност = 0,03 W/m.K.Топлоизолиране на покрива на сградата.Поради лошите топлотехнически свойства на покрива на сградата и лошото състояние на покривната конструкция се предвижда полагане на топлоизолация над горната плоча . Предвижда се полагане на топлоизолация с дебелина от 100 мм. от екструдиран полистирен с коефициент на топлопроводност =0.032 W/mK. Подмяна на дограмата на сградатаПредвижда се подмяна в по-голяма част на дограмата на сградата. Предвижда се монтаж на пластмасова дограма с коефициент на топлопреминаване за прозорци U = 1.4 W/m2K и врати с коефициент на топлопреминаване U =1,9 W/m2K Мерки по осветлениеПодмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи , монтаж на датчици за включване на осветлението.Мерки по топлоснабдяване с топла водаПредвидено е пълна подмяна и топлоизолиране на тръбната разпределителна мрежа в мазетата на сградата и подмяна на всички вертикални клонове от сградата . Цялата нова тръбна мрежа да се изпълни от полипропиленови тръби с топлинна изолация. Минималната дебелина на тръбната изолация за вертикалните клонове да бъде – 13 мм , за по-големите тръбопроводи да се оразмери съобразно диаметъра на тръбата.ВЕИ, Използване на ВЕИ за затопляне на вода за битово горещо водоснабдяване.Предвижда се изграждане на една централна бивалентна система за снабдяване с гореща вода – за вход 3 и4 на сградата.Предвиждат се 20 броя високоселективни слънчеви колектори монтирани на покрива на сградата. Към колекторите са подвързани необходимите бойлери с общ обем 3000 литра , монтирани в абонатната станции и в свободни помещения до абонатната станция.Колекторите да са със следните характеристики: високоселективно покритие PVD , абсорбция 95+2% , с апертурна площ 2,25 m2, коефициент на топлопреминаване 3,216 W/m2K.Загрятата вода от слънчевите колектори ще се подгрява допълнително от топлообменника за БГВ в абонатната станция. Системата ще работи в напълно автоматичен режим. Загряването на топла вода ще става на две степени :Първа степен – от 10 до max 45oC ще става от слънчева енергия;Втора степен – дозагряване до 55 oC- от топлообменника за БГВ в абонатните станции.Приблизително количество и обем СМР: РЗП на сградата 7887.74 кв.м, ремонт на покрив 1034 кв.м, смяна на дограма 1640 кв.м, ремонт на външна фасада- 2530 кв.м, ремонт на под- 291кв.м., Количествата са ориентировъчни и са по данни от доклада за енергийно обследване на сградата.В тези количествата не са включени съпътстващите дейности по енергийното и конструктивно обновяване на сградата,които количества ще бъдат уточнени от изпълнителя след изготвяне на техническия проект.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2090251.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 260
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочената прогнозна стойност в т.4 е максимално предвиденият финансов ресурс, с който разполага Възложителя.Участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участниците при офериране на цената следва да спазват референтните стойности определени по НПЕЕМЖС, както следва: 118 316,10 лв/сто и осемнадесет хиляди триста тридесет и шестнадесет лева и десет ст./ без ДДС за проектиране и авторски надзор и 1 971 935,00 лв/един милион деветстотин седемдесет и една хиляди лева деветстотин тридесет и пет лева и нула ст./ без ДДС за изпълнение на СМР.Срокът за изпълнение дейностите, включени в предмета на обществената поръчка е разпределен по следния начин: Срокът за изготвяне на технически проект, по предложение на участника, но не повече от 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството - по предложение на участника, но не повече от 200 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.