Версия за печат

00752-2015-0015

BG-София: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември №29, За: Сияна Вълчева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9823653, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/zastrahovka_jivot_slujiteli_kursanti.htm.

Електронен достъп до информация: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/zastrahovka_jivot_slujiteli_kursanti.htm.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - МВР, ул. Княз Борис I №124, За: Ралица Ангелова, РБългария 1301, София, Тел.: 02 9822594, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - МВР, ул. Княз Борис I №124, За: Живка Даскалова, РБългария 1301, София, Тел.: 02 9822274, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Групова рискова застраховка "Живот" на служителите на Министерството на вътрешните работи и курсантите, редовно обучение от Академията на МВР

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Клоновете на застрахователя, разположени на територията на Р България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Групова рискова застраховка "Живот" на служителите на Министерството на вътрешните работи и курсантите, редовно обучение от Академията на МВР

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Групова рискова застраховка "Живот" на служителите на Министерството на вътрешните работи и курсантите редовно обучение от Академията на МВР - Застраховат се служителите на МВР и курсантите от Академията на МВР.

Стойност, без да се включва ДДС
600000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата: 6 000.00 лв. Гаранция за изпълнение на договора - 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по IBAN : BG 09 BNBG 96613300146201, BIC код BNBGBGSD, БНБ на името на Министерство на вътрешните работи. Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранциите, включително при тяхното възстановяване са за сметка на участника/ изпълнителя. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срока на валидност на офертата (Приложение №14 от документацията за участие). Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни (Приложение №15 от документацията за участие). Участникът посочва банкова сметка, банков код и банка за връщане на внесената гаранция за участие в процедурата. Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора са за сметка на Изпълнителя. Участникът/ Изпълнителят сам избира формата на гаранцията. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Условия при образуване на предлаганата цена: Да се посочи размера на годишната застрахователна премия за едно лице за общ (единен) рисков клас: - от личния състав на МВР - ..................................лв.; - от курсанти, редовно обучение в АМВР - ........................лв. Общата стойност на договора се формира от щатната численост на МВР, съгласно Правилника за устройството и дейността на МВР и числеността на курсантите редовно обучение към датата на влизане в сила на договора и съответните застрахователни премии за едно лице за общ (единен) рисков клас, съгласно съответните годишни застрахователни премии за тригодишен период. 2. Условия и начин на плащане - застрахователната вноска (премия) се заплаща от бюджета на МВР чрез банков превод по сметката на Застрахователя на четири вноски за година, първата от които се внася десет работни дни след подписване на договора, а всяка следваща - в първите десет работни дни на всяко тримесечие, считано от датата на влизане в сила на договора. 3. Застрахователната премия се образува от произведението на средномесечния брой за изминало тримесечие на служителите на МВР и курсантите редовно обучение в Академията на МВР и застрахователната премия за едно тримесечие за едно лице за общ (единен) рисков клас от личния състав на МВР и от курсантите редовно обучение в АМВР.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Съгласно чл.49 от ППЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Срок за изпълнение на поръчката - 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора със срок на действие на застраховката - от 00:00 часа на 01.03.2016 г. до 24:00 часа на 28.02.2019г. В случай, че договорът се сключи след 01.03.2016г., срокът му на действие е 36 месеца, считано от 01.03.2016г. 2. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на служителите на МВР и без посочване обобщени данни за заетите бройки на личния състав на министерството.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При спазване разпоредбите на чл. 56, ал.1 и чл.57, ал.2 от ЗОП да се представят: 1. Представяне на участника (Образец на оферта) съгласно Приложение №2, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 1.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника (Приложение №3). В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 1.3. Заверено копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, издаден по реда на Кодекса за застраховането за вида застраховка по предмета на поръчката; 2. Когато участникът е обединение/консорциум прилага към офертата си - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Приложение № 4). 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 5). 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение №6). 5.1. Подизпълнителите декларират съгласие за участие (Приложение № 7). 5.2. Подизпълнителите представят декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 5.3. Подизпълнителите представят декларация по т. 4 от този раздел. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума с печат на банката, наредила превода; 7.Доказателства за техническите възможности по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка съгласно раздел III.2.3) и Приложение № 8 и 8а от документацията за участие; 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Приложение № 9); 9. Ценово предложение (Приложение №10); 10. Декларация за приемане условията и начина на плащане (Приложение №11); 11. Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката (Приложение №12); 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение №13); 13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение №1).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът да представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка "'Групова рискова застраховка "Живот", изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (Приложение № 8). Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата. Под сходни услуги с предмета на обществената поръчка се разбират застрахователни услуги, свързани с живота, здравето, работоспособността на служители и/или работници. 2. Участникът следва да представи списък на представителства на застрахователя, разположени на територията на Република България (клонове, агенции или офиси). 3. Участникът да представи декларация - списък на ръководните служители на участника, включително лицата, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, като посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит (Приложение № 8 а).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 5 броя застрахователни договори през последните три години, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, заедно с доказателство за коректно и качествено извършена услуга. 2. Във всеки областен център на територията на Република България участникът да разполага със свои представителства (клонове, агенции или офиси). 3. Участникът да разполага с екип от специалисти, квалифицирани за изпълнение на поръчката в представителствата на всеки областен център, които да имат образование и/или професионална квалификация и/или професионален опит по финанси, икономически, юридически науки или преминало обучение за застраховки.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Най-изгодна застрахователна премия за едно лице от личния състав; тежест: 50
Показател: Най-изгодна застрахователна премия за един курсант редовно обучение от Академията на МВР; тежест: 20
Показател: Преференции (отстъпка в процент от положителния финансов резултат); тежест: 15
Показател: Срок за изплащане на обезщетенията ; тежест: 10
Показател: Брой предложени допълнителни рискове; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

Д УССД - МВР, ул."Княз Борис І" №124

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията, на която ще се отварят офертите и ценовите предложения.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие в процедурата не се закупува, а се публикува на профила на купувача. Заинтересованите лица могат да получат достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/zastrahovka_jivot_slujiteli_kursanti.htm. 2. Писмени искания за разяснение по документацията се подават съгласно чл. 29, ал.1 от ЗОП на български език. Разясненията се публикуват на профила на купувача в законоустановения срок от постъпване на искането. 3. Участниците в процедурата представят документите в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик съгласно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП с надпис "ОФЕРТА". Общият плик, съгласно изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис “Документи за подбор.” , плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката ” и плик № 3 с надпис "Предлагана цена”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10 - дневен срок съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ