Версия за печат

02538-2013-0007

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9219351

Място/места за контакт: Гр. София, пл. Света Неделя № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-306 от 27.05.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0007
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България, при следните четири самостоятелно обособени позиции: 1.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура; 2.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебен център „Трендафила“; 3.Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“; 4. Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на почивен дом „Изгрев““.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 36 от 15.11.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”“ ЕООД, район Триадица, ул. Княз Борис I-ви № 21, Република България 1301, София, Тел.: 02 9179470, E-mail: stm@medicinabg.com, Факс: 02 9531160

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.medicinabg.com/site/stm/index.php.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България по обособена позиция № 3 - Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
1531.2 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

14.11.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1696.5 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

02.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Пенка Костова Богданова
Длъжност: Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура