Версия за печат

00388-2015-0020

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000672350

Българска национална телевизия, ул. Сан Стефано № 29, За: Асен Илиев, България 1020, София, Тел.: 02 8142744, E-mail: ailiev@bnt.bg, Факс: 02 8740064

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bnt.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача.

Електронен достъп до информация: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,10955.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000672350

Българска националан телевизия, Национален радио-телевизионен център, бул. Цариградско шосе №111, САБ, ет.2, стая 218, За: Асен Илиев, България 1720, София, Тел.: 02 8142744, E-mail: ailiev@bnt.bg, Факс: 02 8740064

Място/места за контакт: Обществени поръчки

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: телевизионна дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на 20 броя фабрично нови автомобили за нуждите на БНТ".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, сградата на Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, гараж на Възложителя
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 20 броя фабрично нови автомобили за нуждите на БНТ, както следва: 15 броя товаро-пътнически автомобили, 3 броя товарни автомобили с обща маса над 3 500 кг и 2 броя товарни автомобили с обща маса до 3 500 кг, подробно описани в техническата спецификация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 20 броя фабрично нови автомобили за нуждите на БНТ, както следва: 15 броя товаро-пътнически автомобили, 3 броя товарни автомобили с обща маса над 3 500 кг и 2 броя товарни автомобили с обща маса до 3 500 кг, подробно описани в техническата спецификация.

Стойност, без да се включва ДДС
800000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

5

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата. Представя се като парична сума,внесена по банков път (БНТ: БНБ, IBAN сметка BG03BNBG96613300178901, BIC код BNBGBGSD) или безусловна и неотменяема банкова гаранция за съответната сума. Ако участникът представя банкова гаранция за участие нейната валидност следва да бъде не по-малка от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му. Гаранцията за участие е в размер на 8000 лева. 2. Гаранция за изпълнение - представя се като парична сума, внесена по банков път (БНТ: БНБ, IBAN сметка BG03BNBG96613300178901, BIC код BNBGBGSD) или банкова гаранция и е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител участник и е със срок на валидност до приключване на изпълнението на договора. Възложителят задържа гаранцията за участие на участник в процедура, който обжалва решението за определяне на изпълнител до решаване на спора.Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща общата цена по договора в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предваателния протокола и представянето на фактура от стрна на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица; При подаване на офертата участникът трябва да представи договор за учредяване на обединението, а преди сключване на договора данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Договор за създаване на обединение трябва да бъде представено от Участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване на участника от участие в процедурата: 1. Наличието на обстоятелства, визирани в чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП; 2. Непредставянето на изискуемите документи според изискванията на възложителя, посочени в конкурсната документация, след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 ЗОП. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти; 3. Несъответствие на предложението със заданието и изискванията на Възложителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.1 във връзка с ал.3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които ще водят до отстраняване на участниците са: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в процедури за възлагане на обществени поръчки, не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от посочения закон. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват външни експрети, участвали при изготвянето на техническата спецификация или методиката за оценка по настоящата процедура, самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

І. Общи изисквания към участниците: І.1. Участници могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в документацията и на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3, б. „а“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от посоченият закон; І.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка; І.3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника; І.4. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, изрично нотариално упълномощени за участие в процедурата; ІІ. Всеки участник следва да представи следните документи и информация: 1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Декларация чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП. 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4.. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в раздел III.2.3 от настоящето обявление. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.7. Декларация за неразгласяване на информация. 8. Декларация за автономност на офертата. 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП. 10. Декларация за съгласие от подизпълнител/и. 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;14. Представяне на участника; 15. Техническо предложение /запечатано в Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", ведно с описание, фотографски снимки/каталози (без ценови листи) на типа автомобили, който участника предлага в офертата си, съдържащи подробни технически спецификации за всеки от автомобилите, предмет на доставка, с изискуемите от възложителя технически характеристики на автомобилите и снимки на моделите автомобили, които ще бъдат доставяни; Подробни условия за гаранционно обслужване и гаранционен срок на предлаганите автомобили и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП свободен текст, по преценка на участника; 16.Финансова оферта /запечатана в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”/ ведно с декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; 17.Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник; 18. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки на нови автомобили. 2. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3.Документ удостоверяващ, че участника е упълномощен представител на съответната марка автомобили и има права за продажба и сервизно обслужване или презентация на участникът, от която да е видно, че извършва продажба и сервиз на територията на Република България, в случай, че същият е производител на предлаганите автомобили. 4. Копие от валиден „Сертификат за съответствие“ от производителя на предлагания модел автомобили (товаро-пътнически автомобили, товарни автомобили с обща маса над 3 500 кг и товарни автомобили с обща маса до 3 500 кг), касаещи защитени в предлаганите изделия хармонизирани европейски стандарти /качество, безопасност, екология/ и спазена процедура за оценка на съответствието; 5. Декларация, че предлаганите автомобили (товаро-пътнически автомобили, товарни автомобили с обща маса над 3 500 кг и товарни автомобили с обща маса до 3 500 кг), са нови и неупотребявани и отговарят на техническите изисквания, приложени в документацията (оригинал, свободен текст подписана и подпечатана от участника). 6. Списък на сервизните бази на участника, които ще обслужват доставените автомобилите на територията на Република България. 7. Документ, доказващ, че предлаганите автомобили от участника отговарят на стандарта за отработени газове - ЕВРО 5 за автомоблите по приложения „Б” и „В” от техническото задание и ЕВРО 6 за автомоблите по приложение „А” от техническото задание. 8. Декларация свободен текст от участника, че гаранционният срок на оферираната от него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки с еднакъв или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки на нови автомобили. Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от всички членове в обединението. - Участникът следва да е внедрил Система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват предмета на поръчката, или да представи доказателства за внедряването на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. - Участникът следва да е упълномощен представител на съответната марка автомобили и да има права за продажба и сервизно обслужване или да представи презентация от която да е видно, че извършва продажба и сервиз на територията на Република България, в случай, че същият е производител на предлаганите автомобили. - Участникът следва да представи „Сертификат за съответствие“ от производителя на предлагания модел автомобили (товаро-пътнически автомобили, товарни автомобили с обща маса над 3 500 кг и товарни автомобили с обща маса до 3 500 кг), касаещи защитени в предлаганите изделия хармонизирани европейски стандарти /качество, безопасност, екология/ и спазена процедура за оценка на съответствието; - Участникът следва да представи декларация, че предлаганите автомобили (товаро-пътнически автомобили, товарни автомобили с обща маса над 3 500 кг и товарни автомобили с обща маса до 3 500 кг), са нови и неупотребявани и отговарят на техническите изисквания, приложени в документацията (оригинал, свободен текст подписана и подпечатана от участника). - Участникът следва да разполага със сертифицирани сервизни бази които да обслужват доставените автомобилите на територията на гр. София, гр. Варна, гр. Русе, гр. Благоевград и гр. Пловдив; - Участникът следва да представи документ доказващ, че предлаганите от него автомобили отговарят на стандарта за отработени газове - ЕВРО 5 за автомоблите по приложения „Б” и „В” от техническото задание и ЕВРО 6 за автомоблите по приложение „А” от техническото задание. - Участникът следва да представи декларация свободен текст, че гаранционният срок на оферираната от него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Срок за доставка; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.01.2016 г.  Час: 11:00
Място

сградата на Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, САБ, ет.2, стая 204.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Българска национална телевизия.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед спазване на изискването на чл. 64, ал. 3 от ЗОП обявлението се изпраща по електронен път, а от датата на публикуването му на страницата на АОП се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на адрес: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,10955

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ