Версия за печат

02538-2013-0042

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Гергана Чолакова, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: gcholakova@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: Гергана Чолакова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/zop/predostavyane-na-komunikacionni-uslugi-za-nuzhdite/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-359 от 11.06.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0042
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интернет и IP свързаност.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 33 от 29.10.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Мобилтел ЕАД, ЕИК131468980, ул. Кукуш № 1, Република България 1309, София, Тел.: 02 4857907, E-mail: bids@mobiltel.bg, Факс: 02 4857907

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Мобилни телефонни услуги

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
180000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 98.74% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
177732.15 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

30.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Пенка Костова Богданова
Длъжност: заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура