Версия за печат

02709-2015-0068

BG-село ЛЕСИДРЕН: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 97, За: ИЛИЯНА ЛАКОВА БЛЪСКОВА, РБЪЛГАРИЯ 5520, село ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0884 187546, E-mail: acc1@abv.bg

Място/места за контакт: ИНЖ.ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151126zuYf5665019.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИ ФОНД ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на административна сграда, собственост на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен „

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: СЕЛО ЛЕСИДРЕН
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката е: Ремонт на административна сграда, собственост на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен с две обособени позиции № 1 и № 2,с дейности съгласно техническите спецификации. ТП Държавно горско стопанство – Лесидрен, определя максимална стойност, до която участниците имат право да правят ценово предложение: за обособена позиция № 1 общо 18 900 лв. /Осемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС и за обособена позиция № 2 общо 6100.00 лв./Шест хиляди и сто лева /без ДДС. Стойности, предложени от участниците над определената като максимална, не се разглеждат и класират. Максимална обща стойност на обществената поръчка : 25 000,00 лв./Двадесет и пет хиляди лева / без ДДС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45420000, 45430000, 45440000, 45410000, 45450000

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по полагане на мазилка
Други довършителни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка и монтиране на външна изолация на административна сграда на два етажа и вътрешно боядисване. Поставяне на ламинат и на PVC тръба дълга 8 метра, както и свързаните дейности с поставянето на тръбата.

Прогнозна стойност без ДДС
25000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Ремонта на сградата може да се извършва в рамките на договора, в зависимост от метеорологичните условия .

Прогнозен график за ползване на тези опции в месеци

4

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изисква гаранция .

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Собствени средства .

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”/валиден за двете обособени позиции/ 1.Оферта със срок на валидност на офертата-минимум 90 календарни дни,считано от крайния срок за получаване- по образец - Приложение № 1 2. Представяне на участника-Приложение № 2 , което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 3.1./ако участника отговаря на съответните условия се поставя декларация Приложение № 3.2./ Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 5. 4. Доказателство за технически възможности и /или квалификация - Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП – Приложение № 4. 5. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Приложение № 6. 6.Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 7 . 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 11.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 5. Доказателства за икономическо и финансово състояние – удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, с което следва да се докаже финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 18 900.00 /Осемнадесет хиляди и деветстотин /лв. по обособена позиция № 1 и 6 100лв. /Шест хиляди и сто лева/ по обособена позиция № 2./виж чл.50,ал.1 от ЗОП/. Документът ,доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер, по отношение на обособена позиция № 1 и/или № 2, в зависимост от заявеното за участие от участника.
Минимални изисквания: 9.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 10
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Плик/пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 1 и/или за обособена позиция № 2 Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Приложение № 8.1 за обособена позиция № 1 и Приложение № 8.2 за обособена позиция № 2 и трябва да съдържа всички условия от страна на участника за изпълнението на услугата, включително срок за изпълнение, който трябва да е съобразен с определения максимален срок от Възложителя. Забележка: ако участникът участва и за двете обособени позиции,следва да изготви техническо предложение за всяка позиция,което се поставя в два отделни запечатани непрозрачни пликове ,надписани : „Предложение за изпълнение на поръчката” по Обособена позиция № 1 и „Предложение за изпълнение на поръчката” по Обособена позиция № 2 При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.В този случай участника прилага към техническото предложение декларация по чл.33,ал.4 от ЗОП / за конфедициалност на информацията/. Техническото предложение се представя в един оригинал. Приложенията/ако има такива/ към него може да бъдат в заверено от участника копие. Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, което не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. Предложението на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация.
Минимални изисквания: Забележки: Представените документи следва да са в оригинал или заверено от кандидата копие. Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Горе написаното не важи в случаите, в които е изрично посочено, че се изисква оригинал на документа. На основание чл.16г,ал.5,т.1 от ЗОП ,определените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници ,които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания ,както и за обединения ,в които участват такива лица. На основание чл.16г,ал.6 от ЗОП ,когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания ,които са вписани в регистъра по чл. 16г,ал.5,т.2 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. На основание чл.16г,ал.7 от ЗОП, когато участника е посочил ,че ще използва подизпълнители , изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания , поддържан от Агенцията за хората с увреждания или еквивалентен регистър, се прилага и за посочените подизпълнители.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: К1-цена ; тежест: 50 точки
Показател: К2- предложен срок за изпълнение; тежест: 20 точки
Показател: К3- предложен гаранционен срок в техническото предложение ; тежест: 30 точки

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за откритата процедура може да се закупи в деловодството на ТП ДГС – Лесидрен, на адрес: с.Лесидрен,общ.Угърчин, ул.“Стара планина” № 97, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа от 27.11.2015 г. до 28.12.2015 г., на цена 6,00 лв./Шест/ лв. без ДДС или по банков път по сметка на СЗДП ТП ДГС Лесидрен – BG45CECB979010C7641800 ; BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД Ловеч. В случай, че заинтересовано лице иска да му бъдат изпратени документите по пощата, Възложителя го прави за сметка на поискалия го.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на СЗДП ТП ДГС Лесидрен

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на административна сграда, собственост на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен „
1) Кратко описание

№ Видове строителни работи Мярка К-во 1 Доставка и направа на външна топло изолация с 5 см фасаден стиропор XPS м2 235 2 Полагане на стъклофибърна мрежа и шпакловане м2 235 3 Доставка и полагане на грунд дълбокопроникващ за влачена мазилка м2 235 4 Полагане на силиконова влачена мазилка със светло зелен цвят м2 235 5 Доставка на материали и обръщане ръбове на топло изолация на външни прозорци и врати мл 128 6 Доставка и полагане на грунд за вътрешни стени преди шпакловка м2 360 7 Доставка на материали и вътрешна шпакловка м2 360 8 Доставка на бял латекс и вътрешно боядисване м2 630 9 Направа улей в тухлен зид 10/10 м 12 10 Пробиване на отвори в тухлен зид Бр. 3 11 Изкърпване улей 10/ 10 м 12 12 Гипсова шпакловка и боя улей 10/10 Бр. 2 13 Изкърпване с мраморни плочи М2 2 14 Тесен изкоп 0,6/2м. в земя М3 3 15 Полагане на PVC тръба ф110 с фасонни части м 8 16 Изолиране на изграден външен комин от покривната конструкция с ламарина Бр. 1 17 Подмяна на улуци от поцинкована ламарина мл 36 18 Подмяна на водосточни тръби от поцинкована ламарина мл 37 19 Монтаж на казанчета от поцинкована ламарина Бр. 5 20 Монтаж на ясове от поцинкована ламарина Бр. 5 21 Пренареждане и подмазване на стари капаци по било м 18 22 Топлоизолация комини М2 12 23 Доставка и монтаж на метални шапки за комини Бр. 4 24 Доставка на материали и направа на бетонна стена м2 41 25 Демонтиране на коминно съоръжение Бр. 1

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45410000, 45420000, 45440000, 45450000

Описание:

Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

№ Видове строителни работи Мярка К-во 1 Доставка и направа на външна топло изолация с 5 см фасаден стиропор XPS м2 235 2 Полагане на стъклофибърна мрежа и шпакловане м2 235 3 Доставка и полагане на грунд дълбокопроникващ за влачена мазилка м2 235 4 Полагане на силиконова влачена мазилка със светло зелен цвят м2 235 5 Доставка на материали и обръщане ръбове на топло изолация на външни прозорци и врати мл 128 6 Доставка и полагане на грунд за вътрешни стени преди шпакловка м2 360 7 Доставка на материали и вътрешна шпакловка м2 360 8 Доставка на бял латекс и вътрешно боядисване м2 630 9 Направа улей в тухлен зид 10/10 м 12 10 Пробиване на отвори в тухлен зид Бр. 3 11 Изкърпване улей 10/ 10 м 12 12 Гипсова шпакловка и боя улей 10/10 Бр. 2 13 Изкърпване с мраморни плочи М2 2 14 Тесен изкоп 0,6/2м. в земя М3 3 15 Полагане на PVC тръба ф110 с фасонни части м 8 16 Изолиране на изграден външен комин от покривната конструкция с ламарина Бр. 1 17 Подмяна на улуци от поцинкована ламарина мл 36 18 Подмяна на водосточни тръби от поцинкована ламарина мл 37 19 Монтаж на казанчета от поцинкована ламарина Бр. 5 20 Монтаж на ясове от поцинкована ламарина Бр. 5 21 Пренареждане и подмазване на стари капаци по било м 18 22 Топлоизолация комини М2 12 23 Доставка и монтаж на метални шапки за комини Бр. 4 24 Доставка на материали и направа на бетонна стена м2 41 25 Демонтиране на коминно съоръжение Бр. 1

Прогнозна стойност, без ДДС
18900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 8

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН”
1) Кратко описание

№ Видове строителни работи Мярка К-во 1 Доставка и монтаж на алуминиеви врати с тъмен цвят- с височина 2 м. и ширина 90 см. , със студен профил и пълнеж от ПДЧ - Бр. 18 2 Доставка на материали за обръщане на врати /гипсокартон , pvc кант , лепило за гипсокартон и ръбоохранител/ мл 140 3 Доставка и монтаж на ламинат 8 мм- м2 27 4 Доставка и монтажа на первази за ламинт -мл 32

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45430000, 45421100

Описание:

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

3) Количество или обем

№ Видове строителни работи Мярка К-во 1 Доставка и монтаж на алуминиеви врати с тъмен цвят- с височина 2 м. и ширина 90 см. , със студен профил и пълнеж от ПДЧ - Бр. 18 2 Доставка на материали за обръщане на врати /гипсокартон , pvc кант , лепило за гипсокартон и ръбоохранител/ мл 140 3 Доставка и монтаж на ламинат 8 мм- м2 27 4 Доставка и монтажа на первази за ламинт -мл 32

Прогнозна стойност, без ДДС
6100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 8
5) Допълнителна информация

Тази обособена позиция попада в обхвата на изброените в списъка доставки и услуги от чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Предназначена е за изпълнение от специализирани предприятия и попада в обхвата на чл. 16г от ЗОП.