Версия за печат

02709-2015-0068

BG-село Лесидрен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 26.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 97, За: Илияна Блъсова, Р България 5520, село Лесидрен, Тел.: 0884 187546, E-mail: acc1@abv.bg

Място/места за контакт: инж. Пламен Петров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151126zuYf5665019.

Адрес на профила на купувача: www.szdp.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски фонд държавна собственост.


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на поръчката е: Ремонт на административна сграда, собственост на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен с две обособени позиции № 1 и № 2,с дейности съгласно техническите спецификации. ТП Държавно горско стопанство – Лесидрен, определя максимална стойност, до която участниците имат право да правят ценово предложение: за обособена позиция № 1 общо 18 900 лв. /Осемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС и за обособена позиция № 2 общо 6100.00 лв./Шест хиляди и сто лева /без ДДС. Стойности, предложени от участниците над определената като максимална, не се разглеждат и класират. Максимална обща стойност на обществената поръчка : 25 000,00 лв./Двадесет и пет хиляди лева / без ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИНА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ. ВИТОША № 18, РБЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Пламен Лазаров Петров
Длъжност: ДИРЕКТОР