Версия за печат

01131-2015-0001

BG-Димитровград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВиК ООД, ул. Захари Зограф №36, За: Георги Карадимов, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 61873, E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com, Факс: 0391 61874

Място/места за контакт: Георги Карадимов

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/profile.php.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия по цена, в размера и при условията, уговорени в договора и приложенията към него. Договорените количества се известяват на ОЕМ под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на договора. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
505000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 686044 от 04.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
V.1.1) Дата на сключване договора
18.11.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.11.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

6

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ ЧЕЗ Трейд България ” ЕАД ; ЕИК 113570147“ ЧЕЗ Трейд България ” ЕАД, ул.” Георги Сава Раковски ” №140, , Република България 1000, София, Тел.: 02 8959117, E-mail: office@cez-trade.bg, Факс: 02 9549382

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 505000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно условията на чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД - Варна ЕВН ТРЕЙДИНГ Саут-ийст Юръп ЕАД - София ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД - Содия ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕОД - София ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД - София МОСТ ЕНЕРДЖИ АД - София


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП