Версия за печат

03400-2015-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 195 от 24.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Професионална техническа гимназия, бул. Сливница 158 А, За: Милена Петрова Миткова, България 9000, Варна, Тел.: 052 741363, E-mail: m.mitkova@ptgvarna.com, Факс: 052 741363

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ptgvarna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за създаване на система за предварителен подбор

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ-ВАРНА,ВКЛЮЧВАЩО ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура договаряне без обявление е открита на основание чл. 90 ал.1 т.3 от ЗОП - възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. Съгласно чл. 39 ал.1 т.3 и т. 10 от ЗЕ една от дейностите подлежащи на лицензиране по този закон е разпределението на ел. енергия, от което следва, че юридическите лица предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на ел.енергия и снабдяване с ел.енергия от краен снабдител издадена на основание чл.21 ал.1 т.1 от Държавна комисия за енергийно и водно регилуране за съответната територия.В случай Енерго Про продажби осъществява дейността на територията на административни области с административни центрове Варна, Велико Търново и други, като доставчик от последна инстанция с лиценз № Л-410-17/01.07.2013 год. издадена от ДКЕВР.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Енерго-Про Продажби" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Ирма Христова Дукова-Тачева
Длъжност: директор