Версия за печат

00325-2015-0029

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, бул. «Пещерско шосе» №66., За: проф. д-р Карен Джамбазов, г-н Тенчо Василев, г-жа Мария Дишева, Р. България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 302849, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://unihosp.prozop.com/.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151113IyMF3211435.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151113IyMF3211435.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на операционно и постелъчно бельо и облекло за лежащо болни пациенти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66.
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на операционно и постелъчно бельо и облекло за лежащо болни пациенти за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39518000, 39512000, 18318000

Описание:

Болнично бельо
Спално бельо
Нощно бельо

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
385000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва: 1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: по 20 (двадесет) лева за всяка самостоятелно обособена позиция от обекта на поръчката, които Възложителят може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождават, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % без ДДС от стойността на договора. Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, Република България IBAN: BG72 CECB 97901051297400 BIC: CECBBGSF 4. Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП Възложителят не изисква гаранции за участие и гаранции за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Образуване на предлаганата цена и плащане: Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайната доставна цена на предлагания продукт, предназначен за продажба, включваща ДДС и всички разходи по доставката и изпълнението на всички необходими действия съгласно т. 1 от настоящите условия до краен получател – склад на УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. бул. «Пещерско шосе» №66. 7. Начин на плащане: Плащането се извършва в лева,по банков път при условията на отложено плащане, съгласо договора за обществена поръчка, до 60 /шестдесет/ дни след доставката. Плащането се извършва въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателна форма.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Представяне на участника по образец № 1; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП – по образец № 3. 5. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП – по образец № 2. 6. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка – по образец №4; 7. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя, попълва и подписва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/(ако се предвиждат такива) – образец №5 ; 8. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП. Не се предвиждат. 9 . Изискуеми документи за доказване на квалификацията и техническите възможности на участника по чл.51 от ЗОП. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 11. Участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, участващи за запазените самостоятелно обособени позиции следва да представят в Плик №1 декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. В декларацията следва да се посочи номера, под който участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/. 12. Техническо предложение на предлаганите стоки 14.Оферта (Предложение за изпълнение на поръчката) – (Образец- Приложение №2) 15.Ценово предложение

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се предвиждат

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се предвиждат

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

8.1. Списък на основните договори за доставки на стоките, обект на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010, 2011 и 2012г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите. 8.2. Не по-малко от една референция за добра търговска репутация за доставка на стоки, обект на настоящата поръчка за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2012, 2011 и/или 2010 г., надлежно издадена, подпечатана и подписана от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на нотариално заверени копия). 8.3. Информация за местоположението и вида на базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във формата на декларация, подписана от законния представител на участника; 8.4. Декларация, че доставките ще бъдат придружени със сертификати, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 8.5. Протокол за изпитване на предлаганите материали от акредитирана лаборатория за всяка мостра. 8.6. Декларация,че при възлагане на обществена поръчка , участникът ще доставя предлаганите изделия изработени от платове и материали, покриващи минималните технически изисквания съгласно техническите спецификации и представените от участника мостри. (Свободен текст)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 3 (три) договора за доставка на стоки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбират договори за доставка на операционно и/или постелъчно бельо и/или облекло за лежащо болни пациенти. Тези 3 (три) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 80
Показател: Срок на доставка ; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.12.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се получават от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Цената на документацията за участие в процедурата е на стойност е 12 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: Банка: Уни Кредит Булбанк, Република България, IBAN : BG97 UNCR 7527 1054 808 119, BIC:UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2016 г.  Час: 11:00
Място

административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – в профила на куповача на интернет адрес -http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151113IyMF3211435, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Досатвка на операционни чаршафи и престилки
1) Кратко описание

Досатвка на операционни чаршафи и престилки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39518000

Описание:

Болнично бельо

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация от документацията за участие

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на постелъчно бельо
1) Кратко описание

Доставка на постелъчно бельо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39512000

Описание:

Спално бельо

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация от документацията за участие

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на облекло за лежащо болни пациенти
1) Кратко описание

Доставка на облекло за лежащо болни пациенти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18318000

Описание:

Нощно бельо

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация от документацията за участие

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24