Версия за печат

01650-2015-0005

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пазарджик ул.Ал.Стамболийски 115
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик” Изпълнителят извършва доставка, за период от 24 /двадесет и четири/ месеца, на спирателна арматура за нуждите на „ВиК в ликвидация”ЕООД, гр.Пазарджик, след предварителна заявка от Възложителя. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на Възложителя и се посочват на Изпълнителя в официална заявка. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на Договора и по отделните заявки.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
250000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 250000, Най-висока оферта: 250001 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 688054 от 16.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 15 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
V.1.1) Дата на сключване договора
11.11.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.10.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Панайот Пейчев ЕООД ЕИК 102986183, ул. Одрин №3, Р България 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 815730

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 250000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 250000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 250000, Най-висока цена 250001 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Панайот Пейчев ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП