Версия за печат

01650-2015-0006

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.

Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Септември ул.Хр.Ботев №3
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик” Да съответства напълно на техническите и експлоатационни характеристики, посочени в в документацията; Да е нов и неупотребяван, произведен през 2015 г.; Да отговаря на всички и стандарти документи, касаещи качеството, екологията и безопасността, валидни в страните от Европейския съюз; Маркировка - фабрична; Стандартизация • Колесния багер-товарач да е оборудван с двигател, който покрива стандартите за изпускани вредни емисии в атмосферата до етап Stag III-Б; • Багер-товарача да е изпитан и да покрива изискванията за сигурност и безопастност ROPS и FOPS; Гаранционното обслужване и сервиз да се извършват по местобазирането на багера; При доставка, участникът, определен за изпълнител, да предаде митнически декларации в оригинал /ако машините не са от страна членка на ЕС/, както и всички други необходими документи.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43210000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
116300 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 116300, Най-висока оферта: 116301 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 689117 от 25.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 16 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
V.1.1) Дата на сключване договора
16.11.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.10.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Тайтън Машинъри България АД ЕИК 201915639, р-н Слатина ул. Професор Цветан Лазаров №13, Р България 1750, София, Тел.: 02 8550425

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 120000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 116300 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 116300, Най-висока цена 116301 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Тайтън Машинъри България АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП