Версия за печат

02732-2015-0011

BG-София: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национален център по обществено здраве и анализи, бул. Акад Иван Гешов 15, За: Силвия Динчийска 02 80 56 266, България 1431, София, Тел.: 02 8056310, E-mail: pokana@ncpha.government.bg, Факс: 02 9549623

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ncphp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ncphp.government.bg/porachki/407-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 17
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Р. България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“, както следва: 1.1. Една хотелска база на територията на град София (категория мин. 4 звезди) - База № 1; 1.2. Една хотелска база извън гр. София, извън населено място (категория мин.4 звезди) – на разстояние, не повече от 70 км от летище София (терминал 2) до хотелската база, която се предлага- База № 2,

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55110000, 55120000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
130000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 683200 от 18.08.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История ДР-48 История / Обособена позиция №: / Заглавие:„Логистично осигуряване на обучения, организирани от Международния център за обучения и изследвания PETRI – София, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА“.
V.1) Дата на сключване договора
13.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.10.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Е-турс ООД, ЕИК 200374418, гр. Варна, район Одесос, ул. Оборище № 13А, България 9000, гр. Варна, Тел.: 058 655622, E-mail: info@e-tours.bg, Факс: 058 605760

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 130000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 130000 BGN без ДДС
В Брой месеци 18
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. СКАЙ ТРАВЕЛ ООД 2. АЛБА Ф ЕООД 3. АРИАДНА АДВЕНЧЪРС ООД 4. ПЛУТОН 1 ЕООД 5. Е- ТУРС ООД 6. КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД 7. ИВЕНТ ДИЗАЙН ООД 8. „МИНА ТРАВЕЛ ЕНД ИВЕНТ ГРУП“ ЕООД 9. БМ АДВАЙЗ ЕООД 10. АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 11. ВАКАНЦИЯ ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор