Версия за печат

00233-2015-0063

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза № 110, За: Снежана Кусорова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326120, E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/.

Електронен достъп до информация: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки-по-опт/2015/11/12/2015-оп-149-рехабилитация-на-железопътни-участъци-скутаре-оризово-и-стралджа-церковски/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: инж. Петя Кожухарова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9322398, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rail-infra.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Евгения Русимова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326115, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: Служба Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.rail-infra.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: поддържане на жп инфраструктура

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2, по обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски
Код NUTS: BG34, BG42
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово. Обособена позиция 2:Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45234100, 45234110

Описание:

Строителни и монтажни работи на релсови пътища
Междуградски релсови пътища

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Позиция 1: Географски обхват и граници:Обхваща жп участък от гара Скутаре (НС1 - km 16+894) до гара Оризово (НС2 – km 43+029) с дължина 26.135 km. и включва гарите Маноле и Белозем и сп.Опълченец. Видове дейности: Фаза работно проектиране;Строителна фаза:Железен път и съоръжения в участъка Скутаре - Оризово.Дейности:Демонтаж, транспорт.,сортиране,складир. на материали от съществуващия железен път и стрелките;Изгребване на съществуващата баластова призма, почистване и рециклиране;Земни работи, вкл., оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи дренажни системи;Рехабилитация на всички изкуствени съоръжения от долното строене (големи и малки мостови съоръжения, водостоци, отводнителни канавки и др.) в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС 1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово).;Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките сс релси тип 60 Е1 и стоманоб.траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път.Рехабилитация на технически сгради и приемни здания в гари Маноле, Белозем и сп. Опълченец;Изпълнение на мерки според плана за управление на строителните отпадъци;Дейности по шенаж и репераж на жп пътя;Изготвяне на екзекутивна документация;Изготвяне на документите за получаване на разрешение за ползване и оценка на оперативната съвместимост;Контактна мрежа: Замяна на всички железобетонни стълбове с металорешетъчни или плътно метални;анкериране на стълбовете на пероните; натягане на проводниците; подмяна на контактен проводник; подмяна на носещо въже; подмяна на хамути на конзолите; рехабилитация на еднопътни и многопътни конзоли; инсталиране на обратен проводник/алуминиев многожичен проводник;промяна на височината на контактния проводник от глава релса,вкл. и на прелези;изпълнение на въздушните междини без секциониране в три междустълби; подмяна на искровите междини с катодни отводители; конзоли с полимерни изолатори; подмяна на секционни разединител и задвижвания;подмяна на разединители. Дейности по СиТ:Изграждане на маршрутно компютърна централизация, с основни подсистеми: Управление и контрол на средствата за жп автоматика, Диалогов режим, Нормативно-справочна подсистема, Диагностика на техническото състояние на устройствата; Протокол на събитията, Интерфейси за изграждане на директна обвръзка с други информационни и управляващи системи. Осигуряване на управление на стрелките; поставяне на светофори; изграждане на тръбна канална мрежа и кабелни трасета; инсталиране на автоблокировка; монтиране на АПУ; изграждане на с-ма за откриване на загрети букси; ремонт на съществ.технич. помещения; тестване и въвеждане в експлоатация. Позиция 2: Географски обхват и граници: от km 217+210 до km 218+919 (Път 1) и от km 218+586 до km 218+973 (Път 2). Видове дейности: Фаза:работно проектиране,вкл.:Геодезия; Строителна фаза:Железенпът – горно, долностроене и отводняване:Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път;Изгребване на съществуващата баластова призма и транспортиране на баласта. Почистване на изгребания баласт и последващо рециклиране;Земни работи,оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност и полагане на предпазен пласт; Изграждане на отводнителни съоръжения; Рехабилитация на изкуствените съоръжения; Полагане на ново горно строене на железния път с релси тип 60 Е1 и стоманобетонови траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, Направа на безнаставов релсов път; Дейности по шенаж и репераж на железния път;Изпълнение на мерки според плана за управление на строит.отпадъци;Изготвяне на екзекутивна документация;Изготвяне на документи за получаване на разрешение за ползване и оценка на оперативната съвместимост;Опазване на съществуващите съоръжения на контактната мрежа и сигнализацията и телекомуникациите. На профила на купувача е осигурен достъп до Техническите проекти за всяка позиция.

Стойност, без да се включва ДДС
83978650 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура, в зависимост от позицията, за която участват, както следва, за:Обособена позиция 1 - в размер на 790 000 лв.;Обособена позиция 2 - в размер на 41 000 лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG13 TTBB 9400 1526 7386 36, BIC: TTBBBG22, банка: Сосиете Женерал Експресбанк”, гр. София, удостоверено с платежно нареждане. В документът задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции, за позиция …………(задължитело се посочва позицията, за която участникът участва). Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. 2. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от договорната цена без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност до получаване на разрешението от ДНСК за ползване на обекта съгласно ЗУТ, плюс 1 (един) месец или постъпила парична сума, внесена по сметката на ДП "НКЖИ", IBAN: BG13 TTBB 9400 1526 7386 36, BIC: TTBBBG22, банка: Сосиете Женерал Експресбанк”, гр. София, удостоверено с платежно нареждане. В документът задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции, за позиция …………………….(задължитело се посочва позицията) “. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3.За превеждане на аванс по договора от възложителя, избраният изпълнител представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100 % размера на авансовото плащане, със срок на валидност до окончателното му възстановяване. 4. При подаване на искане за изплащане на първата половина от окончателното плащане преди издаване на акт 15, респективно преди издаване разрешение от ДНСК за ползване на обекта, се представя безусловна неотменяема банкова гаранция на стойност сумата, която ще бъде изплатена, и с първоначален срок на валидност оставащия срок на договора.Банковата гаранция се освобождава след датата на издаване на акт 15, респективно 1 месец след датата на издаване на разрешение от ДНСК за ползване на обекта. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите. Наредителят, съответно вносителят, българско или чуждестранно лице, може да учреди или внесе гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, като сума в евро, с размер на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването или внасянето на гаранцията. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената се представя в лева без ДДС, съгласно ценова оферта, по образец и разбивка на цената по образец, определена съгласно условията посочени в документацията за участие. Цената се представя в лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Начин на плащане: 1. Авансово плащане до 10 % отдоговорната цена без ДДС, в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална данъчна фактура за авансово плащане и на безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща 100% размера на авансовото плащане и със срок на валидност до окончателното му възстановяване. 2. Междинните плащания се извършват, в срок от 30 календарни дни, след представена фактура в оригинал, издадена след проверка на място и одобрение от възложителя на реално извършени работи за отчетния период Задължително условие за извършване на междинно плащане е дейността по ключово събитие да бъде приключена и одобрена, като сумата на искането за плащане, свързана със съответната дейност по ключово събитие,след приспадане на аванса трябва да бъде на стойност по-голяма или равна на 1 000 000 лв. за обособена позиция 1, респективно 500 000 лева за обособена позиция 2. От междинните плащания се приспада процентът, заявен за аванс от първоначалната стойност на искането за междинно плащане и 10 % от първоначалната стойност на искането за междинно плащане - за формиране на окончателно плащане. 3. Окончателно плащане – в размер на 10 % от договорната цена без ДДС,на две половини, както следва: 3.1.След издаване на образец (акт) 15 без забележкив срок до 30 календарни дни след представяне наАкт №1 за окончателно плащане. 3.2. След датата на издаване на разрешение от ДНСК за ползване на обекта, в срок до 30 календарни дни след представяне Акт №2 за окончателно плащане. При подаване на искане за изплащане на първата половина от окончателното плащане преди издаване на акт 15, респективно преди издаване разрешение от ДНСК за ползване на обекта, се представя безусловна неотменяема банкова гаранция на стойност сумата, която ще бъде изплатена, и с първоначален срок на валидност оставащия срок на договора.Банковата гаранция се освобождава след датата на издаване на акт 15, респективно 1 месец след датата на издаване на разрешение от ДНСК за ползване на обекта.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Участник в процедурата за обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице задължително се представя договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, копие, заверено от участника, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че в лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката, както и, че съставът на обединението няма да се променя за срока за изпълнение. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, копие, заверено от участника. В случай, че в договора (споразумението) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението, копие, заверено от участника.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При подписване на договора участникът определен за изпълнител е длъжен да представи списък на експертите, притежаващи съответните правоспособности, към който се прилагат документи доказващи съответната правоспособност, както следва: 1. Експерти „влакови и електрически прозорци” – трима експерта за обособена позиция 1, двама експерта за обособена позиция 2 - лицата да притежават свидетелство за правоспособност за извършване на дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт съгласно изискванията на Наредба 56 за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, или еквивалент и удостоверение за успешно положен изипит по реда на Наредба 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, или еквивалент. 2.Технически лица – трима експерта за обособена позиция 1, двама експерта за обособена позиция 2, лицата да притежават удостоверение за придобита ІІІ квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” от 2005 год., или еквивалент, и „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” от 2005 год., или еквивалент.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, букви от „а“ до „д“, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1, букви от „а“ до „д“, т.2, т.3 и т.4 и ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП.При подаване на офертата за участие, участникът представя: 1.Представяне на участника, което включва:а) посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;б) декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от „а“ до „д“, т.2, т.3 и т.4, ал.5, т.1 и т.2 и посочените в обявлението по ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Чуждестранните лица представят документите по букви „а“ и „б“ в официален превод. в) доказателства по чл.49 от ЗОП:Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, където задължително са вписани за втора група – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 6 - първа категория строежи от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от председателя на КС в България. Ако участникът е чуждестранно лице може да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документа по буква „в“ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.Чуждестранните юридически лица представят документа по буква „в“ в официален превод.2.Участникът представя декларация, че дружеството не попада в приложното поле на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя за всяко юридическо лице, включено в обединението.3.Декларация, че при сключване на договор е задължен да осигури охрана на строителните обекти и демонтираните и доставени материали за своя сметка, а когато не е възможно спирането на движението само по коловоза по който ще извършват строителни дейности и се налага спиране на движението на влаковете и ел.захранв. в два и повече съседни участъка (коловоза), осигурява охрана на всички съоръжения на жп инфраструктура за периода на прекъсване за всички прекъснати участъци.5.Декларация, с която гарантират, отстраняване на неизправностите в гаранционния период: 24 часа за неизправности, водещи до спиране на движението на влаковете;72 часа за неизправности, водещи до намаление на скоростта на движение на влаковете; до 15 календарни дни за неизправности, невлияещи върху безопасността на движение на влаковете.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Съгласно чл..51, ал.1, т.1, т.2, т.7 и т.13 от ЗОП: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2.Списък на строителството сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, и: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с данни за компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителните дейности, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейност. 3.Декларация - списък на ключовите експерти и експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който да е посочено: образование, професионална квалификация и професионален опит; 4.Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификация предмета на поръчката, или еквивалент, копие, заверено от участника. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 5.Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001: 2005, или еквивалент, копие заверено от участника. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.a. За обособена позиция 1-през последните 3г.,считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката, а именно услуга за техническо и/или работно проектиране за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитациа на жп инфраструктура. Не се признава договор за изготвяне само на предпроектни проучвания. 1.б.За обособена позиция 2 - през последните 3г., считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката, а именно услуга за техническо и/или работно проектиране за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура. Не се признава договор за изготвяне само на предпроектни проучвания. 2.а.За обособена позиция 1 - през последните 5г.,считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката,а именно изпълнено строителство за обект, който включва строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ) с минимална дължина 20 км, електрифицирана железопътна линия, с включено коловозно развитие на най-малко една гара. 2.б. За обособена позиция 2 - през последните 5г.,считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, а именно изпълнено строителство за обект, който включва строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ) с минимална дължина на участъка 2 км, електрифицирана железопътна линия. В случай, че участникът представи успешно изпълнени услуга и строителство, които включват дейностите посочени в т.1.а и т.2.а се приема, че отговаря на изискването за обособена позиция 1. В случай, че участникът представи успешно изпълнени услуга и строителство, които включва дейностите посочени в т.1.б и т.2.б се приема, че отговаря на изискването за обособена позиция 2.При участие и за двете обособени позиции следва да се покрият изискванията за обособена позиция1 и обособена позиция 2. 3.Мин изискв.към екипа: 3.1.Р-л екип- образов.квалифик. степен „магистър“ инженер, спец.транспортно строителство и/или електро- енергетика, и/или електрообзавеждане, и/или електротехника, и/или комуникационна и осигурителна техника, и/или автоматика, или еквивалент.Профес. опит:мин.10 год.по специалността, да е изпълнявал длъжност Р-л проект/ екип и/или Зам.р-л проект /екип в един завършен договор (проект) за строит.на жп инфрастр.3.2.Ключов експерт проектиране- образов. квалифик. степен „магистър“ инженер, спец. транспортно строителство и/или електроенергетика, и/или електрообзавеждане,и/или електротехника,и/или комуникационна и осигурителна техника,и/или автоматика, или еквивалент.Профес. опит:мин. 10 год. по специалността, да е изпълнявал длъжност Р-л проект и/или ключов експерт проектиране в един завършен договор (проект) за проектиране на жп инфрастр. 3.3.Ключов експерт по железен път и съоръжения-образов.квалифик.степен „магистър“ инженер, специалност транспортно строителство, или еквивалент. Профес.опит:мин. 8 год. по специалността, да е изпълнявал функциите на експерт по железен път и/или съоръжения в един завършен договор (проект) за строит. дейности по ново строит. и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на жп инфраструктура.Продълж.поле VІ.3

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обособена позиция 1: Предложена цена, максимален брой точки 100. ; тежест: 60
Показател: Обособена позиция 1: Техническа оценка - максимален брой точки 100, в т.ч.: Предложение за проектиране (Т1)- макс. брой 15 т.;Продължителност на прекъсването на движението на влаковете за цялото денонощие и за част от денонощието „прозорци”(Т2)-макс. брой 50 т.; Среден месечен напредък (Т3) - мак. брой 35 т.; тежест: 40
Показател: Обособена позиция 2: Предложена цена, максимален брой точки 100; тежест: 60
Показател: Обособена позиция 2: Техническа оценка - максимален брой точки 100, в т.ч.:Предложение за проектиране (Т1) – макс. брой 15 т.;Продължителност на прекъсването на движението на влаковете за част от денонощието „прозорци” (Т2) - макс.брой 45 т;Среден месечен напредък (Т3)- макс.брой 40 т. ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 212 - 384097 от 31.10.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.01.2016 г.  Час: 16:45
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.01.2016 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

ДП НКЖИ, гр. София, бул. "Мария Луиза", 110, заседателна зала, партер.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Пълномощните, задължително в оригинал или нотариално заверени копия, се предоставят на комисията.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от поле ІІІ.2.3: 3.4.Ключов експерт по тягово и нетягово електрозахранване и контактна мрежа- бразов.квалифик. степен „магистър“ електоинженер, специалност електроенергетика и/или електро- обзавеждане, и/или електротехника, или еквивалент. Профес.опит:мин.8 год. опит по специалността,да е изпълнявал функциите на експерт по тягово и нетягово ел.захранване и контактна мрежа в един завършен договор (проект) за строит.дейн по ново строит,и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на жп инфрастр.3.5.Ключов експерт по строителство на железопътна сигнализация и телекомуникации (СиТ)-образов.квалифик. степен „магистър“ инженер и/или електроинженер, специалност комуникационна и осигурителна техника и/или автоматика, или еквивалент.Профес.опит:мин. 8 год. опит по специалността,да е изпълнявал функциите на експерт по СиТ в един завършен договор (проект) за строителни дейности по ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация на жп инфраструктура.Не се допуска съвместяване на функциите на две или повече позиции от едно лице. За чуждестранните лица Възложителят приема еквивалентна образователно квалификационна степен.4. Наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификация предмета на поръчката, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на участника.5. Наличие на внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС ENIECISO 14001:2005 с обхват на сертификация предмета на поръчката, или еквивалентни мерки за управление на околната среда.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват отедин или повече от участниците в обединението. За всяка обособена позиция участниците представят:Техническо предложение в пълно съответствие с Техническата спецификация на възложителя, Приложение №1 към документацията за участие, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката, както и Работна програма, Работни графици в календарни дни на диаграма на Гант за: а) проектиране с показани конкретните стъпки, и срокове за одобрение и за съгласуване; б) за изпълнението на дейностите, който да показва ангажираността на работници и механизация, по работни центрове и поддейности, с посочен режим на извършване (пълно прекъсване на влаковото движение, или режим „прозорци“); в) График на ресурсната осигуреност.2. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, ако е приложимо. Документацията за участие се публикува в профила на купувача http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки по ОПТ в деня на публикуването на обявлението, но не по-късно от следващия работен ден. Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят е длъжен да предостави документацията за участие на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, при заявен писмено точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. При поискване, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.По възможност в искането да се посочи куриерска служба и клиентски номер. Документацията за участие може да бъде получена в и ДП „НКЖИ”, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до крайния срок за получаване на офертите.Всички разяснения и решения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача.Съгласно чл.58а от ЗОП, обменът на информация се извършва по пощата, факс, електронен път или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ДП Национална компания Железопътна инфраструктураq лице за контакт- старши юрисконсулт Десислава Кирилова, бул. Княгиня Мария Луиза №110, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323212, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

URL: www.rail-infra.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово.
1) Кратко описание

Рехабилитацияна железопътен участък Скутаре – Оризово.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45234100, 45234110

Описание:

Строителни и монтажни работи на релсови пътища
Междуградски релсови пътища

3) Количество или обем

Географски обхват и граници:Обхваща жп участък от гара Скутаре (НС1 - km 16+894) до гара Оризово (НС2 – km 43+029) с дължина 26.135 km. и включва гарите Маноле и Белозем и сп.Опълченец. Видове дейности: Фаза работно проектиране;Строителна фаза:Железен път и съоръжения в участъка Скутаре - Оризово.Дейности:Демонтаж, транспорт.,сортиране,складир. на материали от съществуващия железен път и стрелките;Изгребване на съществуващата баластова призма, почистване и рециклиране;Земни работи, вкл., оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи дренажни системи;Рехабилитация на всички изкуствени съоръжения от долното строене (големи и малки мостови съоръжения, водостоци, отводнителни канавки и др.) в участъка Скутаре - Оризово от км 16+894 (НС 1 гара Скутаре) до км 43+029 (НС2 гара Оризово).;Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките сс релси тип 60 Е1 и стоманоб.траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път.Рехабилитация на технически сгради и приемни здания в гари Маноле, Белозем и сп. Опълченец;Изпълнение на мерки според плана за управление на строителните отпадъци;Дейности по шенаж и репераж на жп пътя;Изготвяне на екзекутивна документация;Изготвяне на документите за получаване на разрешение за ползване и оценка на оперативната съвместимост;Контактна мрежа: Замяна на всички железобетонни стълбове с металорешетъчни или плътно метални;анкериране на стълбовете на пероните; натягане на проводниците; подмяна на контактен проводник; подмяна на носещо въже; подмяна на хамути на конзолите; рехабилитация на еднопътни и многопътни конзоли; инсталиране на обратен проводник/алуминиев многожичен проводник;промяна на височината на контактния проводник от глава релса,вкл. и на прелези;изпълнение на въздушните междини без секциониране в три междустълби; подмяна на искровите междини с катодни отводители; конзоли с полимерни изолатори; подмяна на секционни разединител и задвижвания;подмяна на разединители. Дейности по СиТ:Изграждане на маршрутно компютърна централизация, с основни подсистеми: Управление и контрол на средствата за жп автоматика, Диалогов режим, Нормативно-справочна подсистема, Диагностика на техническото състояние на устройствата; Протокол на събитията, Интерфейси за изграждане на директна обвръзка с други информационни и управляващи системи. Осигуряване на управление на стрелките; поставяне на светофори; изграждане на тръбна канална мрежа и кабелни трасета; инсталиране на автоблокировка; монтиране на АПУ; изграждане на с-ма за откриване на загрети букси; ремонт на съществ.технич. помещения; тестване и въвеждане в експлоатация.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
79807937 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът на договора e не повече от 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече след уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на КОНСУЛТАНТА, в това число: 1. за Проектиране - не повече от 6 месеца за изготвяне и представяне на Работен проект; 2. за СМР (съгласно Техническата спецификация (ТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) - не повече от 30 месеца от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и след одобрение на оригиналните копия на съответните Работни чертежи.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски
1) Кратко описание

Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45234100, 45234110

Описание:

Строителни и монтажни работи на релсови пътища
Междуградски релсови пътища

3) Количество или обем

Географски обхват и граници: от km 217+210 до km 218+919 (Път 1) и от km 218+586 до km 218+973 (Път 2). Видове дейности: Фаза:работно проектиране,вкл.:Геодезия; Строителна фаза:Железенпът – горно, долностроене и отводняване:Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път;Изгребване на съществуващата баластова призма и транспортиране на баласта. Почистване на изгребания баласт и последващо рециклиране;Земни работи,оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност и полагане на предпазен пласт; Изграждане на отводнителни съоръжения; Рехабилитация на изкуствените съоръжения; Полагане на ново горно строене на железния път с релси тип 60 Е1 и стоманобетонови траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, Направа на безнаставов релсов път; Дейности по шенаж и репераж на железния път;Изпълнение на мерки според плана за управление на строит.отпадъци;Изготвяне на екзекутивна документация;Изготвяне на документи за получаване на разрешение за ползване и оценка на оперативната съвместимост;Опазване на съществуващите съоръжения на контактната мрежа и сигнализацията и телекомуникациите. На профила на купувача е осигурен достъп до Техническите проекти за всяка позиция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4170713 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) и започва да тече след уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на КОНСУЛТАНТА, в това число: 1. за Проектиране - не повече от 4 месеца за изготвяне и представяне на Работен проект; 2. за СМР (съгласно Техническата спецификация (ТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) - не повече от 20 месеца от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и след одобрение на оригиналните копия на съответните Работни чертежи.