Версия за печат

00258-2015-0011

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на околната среда и водите, бул. Княгиня Мария Луиза 22, За: Жулиета Димитрова - главен експерт, Република България 1000, София, Тел.: 02 9406681, E-mail: zhdimitrova@moew.government.bg, Факс: 02 9807041

Място/места за контакт: Дирекция ОПСД, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.moew.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=136.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: сметище в с. Агатово, м. „Камено поле”, община Севлиево; сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна”, община Севлиево; сметище в с. Душево, м. „Под селото”, община Севлиево; сметище в с. Крушево, м. „Вратняка”, община Севлиево.
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е: Закриване и Рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово, разположени в землищата на с.Агатово, с.Градница, с.Душево и с.Крушево. Настоящата обществена поръчка включва следните дейности: - Изгребване и извозване на отпадъци от съществуващо сметище до указаното в работния проект Регионално депо за отпадъци-Севлиево; - Изпълнение на строителни работи (изкопни и насипни), включително доставка на материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други услуги и дейности, необходими за изпълнение на рекултивационните дейности, съгласно одобрени работни проекти на 4-те подобекта и техническите спецификации за настоящата поръчка; - Временно строителство за целите на обекта/тите, дейности по временна организация на движението и други временни работи; - Техническа и биологична рекултивация; - Грижи за растителността; - Отстраняване на дефекти през 2-месечния срок от завършването на всички дейности по обекта/тите до приемането му/им от комисия по реда на чл. 20 от Наредба № 26/02.10.1996 г. - Изготвяне на екзекутивна документация за обекта/тите. Изпълнителят ще изпълнява строителни и рекултивационни работи въз основа на одобрен проект във фаза "работен проект" за закриване и рекултивация на съществуващо сметище, съгласно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт,( изд. на 22.10.1996 г., Обн. ДВ. бр.89/ 22.10.1996 г., изм. ДВ. бр.30 от 22.03.2002 г.) съгласно Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (ППЗРЗС)от 1988г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112350, 45112360, 90722300

Описание:

Работи по рекултивация на замърсени земи
Работи по възстановяване състоянието на терени
Услуги по рекултивиране на земя

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С. АГАТОВО: Сметището е разположено на площ от 7360 м2, със средната височина на насипа е 1,5 m, а количество на отпадъците е – 12 090 куб.м. Рекултивацията на сметището обхваща следните дейности: Изкопаване, натоварване и транспортиране до регионалното депо за неопасни отпадъци на гр. Севлиево, което е на 28 кm от площадката на сметището; Изгребване на замърсени земни маси под отпадъчното тяло, на дълбочина 30см; Насипване на почвен материал с дебелина на пласта 30 см от пресушен язовир до с. Петко Славейков – общинска собственост; Вземане 10 бр. почвени проби от участъка, определен за добив и анализиране в акредитирана лаборатория и след получаване на резултатите доставката на земни маси. По биологична рекултивация се извършват залесяване и затревяване. – затревяването е с четирикомпонентна тревна смес: червена власатка - 25%; бяла детелина – 25%; ежова главица - 25%; троскот - 25%; - залесяването се изпълнява се на площ 1,2 дка, покрай пътищата и непосредствено зад временната оградата, като се образува жив плет с ширина 3м и дължина 400м. Необходимите количества посадъчен материал възлизат на 1143 бр. (I вегетационен период), от които: 50% люляк; 25% глог; 25% махлебка. С. ГРАДНИЦА: Площта на замърсения терен е 13 003 м2, в която е включена и бетонираната площадка с площ 1410 м2. Площадката няма да бъде разрушавана. Чистата площ върху която се извършват мероприятията е 11 593 м2. Определеното количество на отпадъците е относително малко – 8 339 м3. Проектът за рекултивация предвижда: Изкопаване, натоварване и транспортиране на отпадъците до действащото регионално депо за ТБО-Севлиево. Разстоянието от сметището на село Градница до регионалното депо гр.Севлиево е 22,0км; Изгребване на замърсени земни маси на дълбочина 30см; Подравняване на терена чрез насип на чисти земни маси .Насипване на почвен материал с дебелина на пласта 30см от пресушен язовир до с. Петко Славейков –общинска собственост; Вземане 10 бр. почвени проби от участъка, определен за добив и анализиране в акредитирана лаборатория и след получаване на резултатите доставката на земни маси; Биологичната рекултивация предвижда затревяване на цялата рекултивирана площ. Към нея не е включена площта заета с бетонова площадка и път към нея в размер на 1410кв.м. Общата замърсена територия в план е 13003кв.м. В случая се предлага усложнена тревна смес, състояща се от 4 вида -един вид бобови и три житни, с дълготрайно ползване (над 7-10год.) като се използват следните тревни смески – звездан-20%, пасищен райграс –20%; ежова главица -30%; червена власатка–30%. С. ДУШЕВО: Сметището е разположено на площ от 546 м2, със средната височина на насипа е 1,5 m и количество на отпадъците е – 1500 m3. Рекултивацията на сметището обхваща следните дейности: Изкопаване, натоварване и транспортиране до регионалното депо за неопасни отпадъци на гр. Севлиево, което е на 15 кm от площадката на сметището; Изгребване на замърсени земни маси под отпадъчното тяло, на дълбочина 30 см; Насипване на почвен материал с дебелина на пласта 30 см от пресушен язовир до с. Петко Славейков – общинска собственост; Вземане 10 бр. почвени проби от участъка, определен за добив и анализиране в акредитирана лаборатория и след получаване на резултатите доставката на земни маси. По биологична рекултивация се извършват залесяване и затревяване. - Затревяването ще се осъществи с тревна смеска със състав: червена власатка - 40%, ежова главица - 40% и бяла детелина – 20%; - Залесяването се изпълнява на площ 0,574 дка като е предвидено засаждане на върба ива /Salix caprea/. Използват се двугодишни фиданки. Избраната посадна гъстота е 160 бр/ dka (3 m х 2m). Засаждането ще се извършва ръчно в шахматно разположени в условни редове дупки. Необходимите количества посадъчен материал възлизат на 88 бр. (I вегетационен период). Продължава в Раздел VI: Друга информация, поле VI.3) Допълнителна информация

Прогнозна стойност без ДДС
3320000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 33 200 лв. 2.Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, преведена по банковата сметка на МОСВ в БНБ ЦУ, IBAN: BG70BNBG 966 133 001 38 701, BIC код на БНБ ЦУ – BNBGBGSF, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 3. В случай, че се представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция, тя следва да покрива срока на валидност на офертата на участника от 180 дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите за участие. В случай, че гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на срока на валидност на офертата на участника при наличие условията на чл. 61 от ЗОП. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. 4. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, след прилагане разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП и при съобразяване на чл. 24, ал. 5 от ППЗОП. 5. Възложителят ще задържи, усвои и освободи гаранцията за участие при спазване условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 6. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 8. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор. 9. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция в оригинал, или парична сума (копие на платежно нареждане). Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по посочената по-горе банкова сметка на МОСВ. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност, по-дълъг с 60 дни от срока за изпълнение на договора. 10. Когато участникът, респективно изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на паричната сума по гаранцията за участие или изпълнение. 11.Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 12.В случаите по чл. 16г от ЗОП гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания не се представят. 13.В случай че участникът е обединение от лица, едно от които не е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранциите за участие и за изпълнение на договора следва да се представят.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора ще се извършват под формата на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане в български лева, по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка. 1.Авансовото плащане е в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора по чл. 5, ал. 1 и се заплаща след представяне от страна на Изпълнителя и одобряване от Възложителя на следните документи: - Фактура за авансовото плащане; - Известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за авансово плащане в срок до 30 (тридесет) дни от датата на известието за започване на изпълнението на договора. 2. Общият размер на всички междинни плащания е в размер не по-голям от 80 % (осемдесет процента) от цената на договора. Междинните плащания са 4 (четири) на брой, като първото, второто и третото са платими след изтичане на всяко тримесечие и след одобрение на съответния междинен доклад от страна на Възложителя, а четвъртото междинно плащане е за оставащите до 80% (осемдесет процент) от цената на договора, като то се изплаща след одобряване на последния междинен доклад. Плащанията се извършват за действително извършените, приети и одобрени от Инвеститорския контрол и Възложителя работи/дейности за съответното плащане. 3.Окончателното плащане е в размер до 10 % (десет процента) от цената на договора и се извършва след: - Изпълнение на всички предвидени в договор работи/дейности; - Утвърдени от кмета на община Севлиево протоколи за приемане на техническата и частичната биологична рекултивация за всеки подобект от комисия, назначена по реда на чл. 20 от Наредба № 26/02.10.1996 г.; - Протокол на комисията за приемане на изпълнението по договора, назначена от Възложителя, в който е отразено, че окончателният доклад за изпълнението на договора е приет. 4. Всяко от плащанията се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от одобряването на фактурата, издадена на база искане за плащане от Изпълнителя, придружено с протоколи за приемане на съответните видове и количество работи и утвърдена от Инвеститорския контрол сметка за изпълнени строителни и рекултивационни работи в съответния период. В случай че фактурата бъде върната на Изпълнителя за корекции, този срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. Забележка: Договорът ще бъде сключен само при осигурено финансиране от страна на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, който: 1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. Е обявен в несъстоятелност; 3. Е в процедура по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. Има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. E в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 6. Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 7. Е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 8. Е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 9. Не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в настоящата документация; 10. Е декларирал съгласие да участва в тази поръчка, като подизпълнител на друг участник или участва, като член на друг участник – обединение; 11. Е участвал като външен експерт при изработването на техническата спецификация и методиката за оценка на офертите в документацията за участие на настоящата процедура; 12. Е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 13. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП. 14. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и участник, който е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с переференциален данъчен режим. 15. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. 16. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в предложената оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да съдържа следното: 1. Плик № 1 „Документи за подбор..........” и наименование на участника, в който се поставят документите, изисквани от възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-3, т. 5-6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно: 1.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника (в свободна форма). 1.2. Представяне на участника, изготвено по образец (Приложение № 1), което включва: 1.2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 1.2.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2). 1.2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1.2.3.1. Всеки участник следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или еквивалентна за правото да изпълнява, като минимум отделни строителни дейности под Код 43.12. и/или 4.12.1. „Земни работи“ от Класификатор на продукти и икономически дейности за 2015г. (КПИД-2015) и я поддържа през целия срок на изпълнение на договора; Това обстоятелство се доказва с декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. 1.2.3.2. Участник следва да притежава издаден на негово име регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.Това обстоятелство се доказва с декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация. 1.3. Декларация по чл. 55, ал.7 и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 3). 1.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 4). 1.4.1. Декларация от подизпълнител (Приложение № 4а), когато е приложимо. 1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Приложение № 5). 1.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение № 6). 1.7. Декларация по чл. 3, ал. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 7). Продължава в Раздел VI: Друга информация, поле VI.3) Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи за доказване на икономическите и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: - Рекултивацията на обект, изпълнен по Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; - и/или рекултивация по ЗУТ за съществуващи сметища за битови отпадъци с горен изолационен екран; - и/или за изграждане на ново депо за битови/неопасни отпадъци; Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: • Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или • Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или • Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 2. Справка-декларация за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката; • За всеки от техническите лица, включени в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, подписана от същия. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата да има изпълнен минимум 1 (един) обект за строителство с предмет, сходен с предмета на настоящата обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Всеки участник трябва да разполага със собствени или наети технически лица, които ще използва за извършване на строителните и рекултивационни работи. За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните технически лица: – 1 (един) брой Ръководител на екипа – квалификация: „Строителен инженер“, „Ландшафтен архитект“ или “Инженер озеленител” или еквивалентна, за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, минимум 5 години опит по специалността. Горепосоченият ръководител следва да ръководи и координира цялостното изпълнение на подобектите, съобразно Техническите спецификации и приложимото българско законодателство, както да подпомага и информира заинтересованите страни в договора; – 1 (един) брой Технически ръководител - технически правоспособно лице - строителен инженер или строителен техник, който да ръководи строителните и нестроителни дейности по изпълнението на всеки подобект, група подобекти или 4-те подобекта, с 3 години опит като технически ръководител; – 1 (един) брой Геодезиcт, за 4-те подобекта – с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, квалификация: “Инженер – геодезист“ или еквивалентна, ако образователната степен е придобита в държава, където няма такава специалност, минимум 2 години опит по специалността; -1 (един) брой Озеленител, за 4-те подобекта - квалификация: „Ландшафтен архитект“, „Агроном“ или еквивалентна, минимум 3 години опит по специалността; -1 (един) брой координатор по безопасност и здраве, за 4-те подобекта – да притежава валидно удостоверение за длъжностно лице безопосност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с минимум 3 г. опит по тази дейност. * Ръководител обект може да съвместява ролята и на озеленител/координатор по безопасност и здраве; **Техническият ръководител на обекта може да съвместява ролята и на координатор по безопасност и здраве;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок – П1; включващ следните два подпоказатели: Срок за изпълнение - П1-1 мак. бр. точки - 6, Срок за реакция при отстраняване на дефекти П1-2 макс. бр. точки 4; тежест: 10
Показател: Техническо предложение –П2; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.01.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 100 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите в раздел „Профил на купувача“ – адрес: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=136 Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет адрес. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за участие, те могат да направят това в срока и срещу цената, посочени в обявлението за обществена поръчка. В този случай при поискване и след удостоверяване на извършеното заплащане, Възложителят изпраща за негова сметка документацията за участие на всяко лице, поискало това. Участниците сами избират реда за заплащане на екземпляр на документацията за участие - в касата в сградата на Възложителя в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, или с платежно нареждане по сметка IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01, SWIFT BIC BNBGBGSF, БНБ – ЦУ.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.01.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.01.2016 г.  Час: 11:00
Място

Министерство на околната срада и водите на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомаване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от поле II.2) Количество или обем на поръчката: С. КРУШЕВО: Сметището е разположено на площ от 3854.87 м2, със средната височина на насипа е 6 m и количество на отпадъците е – 11 321,14 куб.м. Рекултивацията на сметището обхваща следните дейности: - Изкопаване, натоварване и транспортиране до регионалното депо за неопасни отпадъци на гр. Севлиево, което е на 12 кm от площадката на сметището; Изгребване на замърсени земни маси под отпадъчното тяло, на дълбочина 30 см; Насипване на почвен материал с дебелина на пласта 30см от пресушен язовир до с. Петко Славейков –общинска собственост; Вземане 10 бр. почвени проби от участъка, определен за добив и анализиране в акредитирана лаборатория и след получаване на резултатите доставката на земни маси. По биологична рекултивация се извършват залесяване и затревяване. - Затревяването ще се осъществи с тревна смеска със състав: еспарзета - 40%, бяла детелина – 40%, ежова главица -20%; - Залесяването обхваща площ от 1,74 дка с храсти по горната хоризонтална и слабо наклонена част от терена, прилежаща към пътя и в долния край на рекултивирания терен, непосредствено по ивицата граничеща с естествения терен. При избора на храстови видове са взети предвид месните видове, растящи в околността – глог и махлебка и видове, препоръчвани за озеленяване на депа-люляк. Необходимите количества посадъчен материал възлизат на 1 656 бр. (I вегетационен период), от които: 50% люляк, 25% глог и 25% махлебка. Продължава от поле III.2.1) Изисквания към участниците: 1.8. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Тези специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, могат да участва в обществената поръчка при условие, че могат да изпълнят 80 на сто от нейния предмет със собствен ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем те могат да ползва подизпълнители или да се позовават на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16 г, ал. 7 от ЗОП (горепосочените обстоятелства се удостоверяват, като се посочват в декларация свободен текст). 1.9. Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е изрично посочен представляващият обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен по реда на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 1.10. Документ за внесена гаранция за участие; 1.11. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие)– представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника; 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено и попълнено по приложения образец (Приложение №12) съгласно техническите изисквания на възложителя, и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст (ако е приложимо). 3. Плик № 3 „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение на участника (Приложение № 13) и (Приложения № 13.1 и 13.2), които са неразделна част от ценовото предложение. Забележка: Възложителят ще сключи договор само при осигурено финансиране от страна на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ