Версия за печат

00268-2015-0020

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114Б, За: Венцислав Атанасов - директор на дирекция УСОП; Мая Бошнакова - началник отдел ОПМ, дирекция УСОП, България 1233, София, Тел.: 02 8080904; 02 8080909, E-mail: sar@aref.government.bg, Факс: 02 9559476

Място/места за контакт: бул. Княгиня Мария Луиза № 114Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.aref.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,10950.

Електронен достъп до информация: http://profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,10950.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114Б, За: Десислава Стефанова, България 1233, София, Тел.: 02 8080924

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114Б, За: Десислава Стефанова, България 1233, София, Тел.: 02 8080924

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: предоставяне статут на бежанец

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане на преместваемо временно контейнерно селище в РПЦ - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, чрез монтаж на изработени по проект контейнери за настаняване на лица, търсещи закрила и изграждане на прилежаща инфраструктура“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23 - Поземлен имот с идентификатор 77181.6.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изграждане на преместваемо временно контейнерно селище в РПЦ - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, чрез монтаж на изработени по проект преместваеми контейнери за настаняване на лица, търсещи закрила и за осигуряване на медицинска помощ. Изграждане на площадкови ВиК мрежи по проект и резервоар за снабдяване с питейна вода. Изграждане на площадкови електрически мрежи, районно осветление, видеонаблюдение и независимо захранване чрез дизелов генератор. Изграждане на бетонови фундаменти. Вертикално планиране, пътна мрежа в контейнерното селище и ограда.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Изграждане на преместваемо временно контейнерно селище в РПЦ - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, чрез монтаж на изработени по проект контейнери за настаняване на лица, търсещи закрила и изграждане на прилежаща инфраструктура“. Количеството и обема на дейностите са описани в Техническото задание, Приложение № 1а и 1б от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
1396270.07 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

30

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие - 13 961 лв. /тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и един/ лева. Гаранцията за участие, със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на оферти, се представя под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума в български лева, преведена по банкова сметка на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет: - BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG37BNBG96613300158501 БНБ-ЦУ. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя преди подписването на договора и е с валидност както следва: 20 /двадесет/ дни след приключване на изпълнението по договора за 80% от гаранцията, за останалите 20% от гаранцията - след приключване на гаранционния срок за монтираното оборудване съгласно техническото предложение на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума в български лева, преведена по банкова сметка на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет: BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG37BNBG96613300158501 БНБ-ЦУ. 3. Освобождаването на гаранцията за участие и задържането или освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора става, съответно по реда на чл. 62 и чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовият ресурс на настоящата обществена поръчка е в общ размер на 713 912,50 EUR /седемстотин и тринадесет хиляди деветстотин и дванадесет евро и петдесет евроцента/ или 1 396 270,07 /един милион триста деветдесет и шест хил. двеста и седемдесет лв. и 07 ст./ лв. без ДДС по обменен курс на Европейската комисия, който ще се осигури, както следва: 90% от стойността на поръчката без ДДС, под-действие 4 от Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност, AGREEMENT NUMBER – HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/10/BG ABAC Number 33-CE-0715319/01-83, Спешна помощ за 2015 г. и 10% от стойността на поръчката без ДДС и 20% ДДС, финансирани от държавния бюджет. Плащанията за извършените строително-монтажни работи се извършват по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на оригинална фактура и на база представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойности сметки, след представяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове строително-монтажни работи /обр.№19/, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 15).

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят осигурява пълен електронен достъп до документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Допуска се до участие в процедурата участник, който: 1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; б) подкуп по чл.301 – 307 от НК; в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; г) престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от НК; д) престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от НК; Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за някое от деянията по т.2.1.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето. 2. не е обявен в несъстоятелност; 3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. който не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност не е под разпореждане на съда, или участникът не е преустановил дейността си; 5. който не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 6. който няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 7. който не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във вр. с провеждане на процедури за възлагане на общ. поръчки; 8. няма лица в качеството им по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Доп. разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 9. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 10. не попада в хипотезата на чл.3, т.8 от З-на за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон. II. Декларация или удостоверение за наличие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за пета категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да представи декларация, удостоверение или еквивалентен документ за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгл. съответния национален закон. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Прил. № 2-обр.). При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните комп. органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1 – 7 от настоящата документация, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, се прилагат разпоредбите на чл.56, ал.2 от ЗОП и чл.45а от ЗОП. Когато участник е чуждестранно лице офертата се подава на бълг. език и по условията на чл. 56, ал.4 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не предвижда документи, които да бъдат представяни от участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма минимални изисквания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Декларация - списък за изпълнено строителство през последните пет години с не по-малко от 3 броя строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката (Приложение № 7в - образец), придружена с доказателства съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в" . 2. Списък на техническите лица, които ще изпълняват обществената поръчка – (Прил. № 6 - образец). 3. Списък с необходимите машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката (Прил. № 5). 4.Декларация или удостоверение за наличие на регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС за пета категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да представи декларация, удостоверение или еквивалентен документ за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгл. съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон. 5. Декларация свободен текст, че участникът притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, съгласно ЗУТ. 6. Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 "Система за управление на качеството" с обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 3 (три) строителства, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Заб.: Под „строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка" – се има предвид дейности, свързани със строителство и/или изработка и монтаж на фургони. 2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, в състав не по-малко от: ръководител на обект – строителен инженер или еквивалент, или строителен техник със специалност "Строителство и архитектура" или еквивалент; Експерт-строителство - магистър, професионална квалификация строителен инженер "ПГС" или еквивалент; Координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Работници - минимум 25 човека на трудов или граждански договор. 3. Участникът следва да разполага със строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. 4. Определеният за изпълнител да е вписан в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна организация. 5. Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, съгласно чл. 171, чл. 171а, чл.172, чл. 173 и чл.174 от ЗУТ. 6. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, сходен с предмета на поръчката или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена К1; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение К2; тежест: 30
Показател: Организация и технология за качествено изпълнение К3; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български език

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

ДАБ при МС, гр. София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза № 114 Б, ет. 6, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и други лица.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансовият ресурс на настоящата обществена поръчка е в общ размер на 713 912,50 EUR /седемстотин и тринадесет хиляди деветстотин и дванадесет евро и петдесет евроцента/ или 1 396 270,07 /един милион триста деветдесет и шест хил. двеста и седемдесет лв. и 07 ст./ лв. без ДДС по обменен курс на Европейската комисия, който ще се осигури, както следва: 90% от стойността на поръчката без ДДС, под-действие 4 от Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за дейност, AGREEMENT NUMBER – HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/10/BG ABAC Number 33-CE-0715319/01-83, Спешна помощ за 2015 г. и 10% от стойността на поръчката без ДДС и 20% ДДС, финансирани от държавния бюджет.

VI.3) Допълнителна информация

При подписване на договор за обществена поръчка, избраният изпълнител следва да представи заверено копие на валидно удостоверение от Камарата на строителите, доказващо, че участникът е регистриран в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, за пета група строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице следва да представи заверено копие на удостоверение или еквивалентен документ за регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ