Версия за печат

03788-2015-0012

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за градска мобилност ЕАД, бул. Кн. Мария Луиза N 84, За: Лъчезар Пеков, Станимир Арабаджиев, Р България 1202, София, Тел.: 028015 273; 029236 373, E-mail: office@sofiatraffic.bg, Факс: 028319 071

Място/места за контакт: Център за градска мобилност ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiatraffic.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/623/otkrita-procedura-za-vazlagane-na-22.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1.Обхватът на обществената поръчка е: - Подмяна на амортизирани и счупени антипаркинг стълбчета, знаци, тръбно-решетъчен парапет – (нисък и висок тип), както и подновяване на износената маркировка; - Монтаж на нови антипаркинг стълбчета, знаци, тръбно-решетъчен парапет –( нисък и висок ) тип и маркировка при разширяване на зоната за почасово платено паркиране; - При необходимост демаркиране на поставена маркировка и полагане на нова маркировка. Реализацията на предмета на поръчката обхваща следните дейности: 1.1. Изработка, доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета: Изработка, доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД за поддръжка и разширяване на зоните за почасово платено паркиране на територията на гр. София. 1.2 Изработка, доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет: Изработка, доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет – ( нисък и висок тип ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД за поддръжка и разширяване на зоните за почасово платено паркиране на територията на гр. София. 1.3. Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци и носещи стълбове, съгласно изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (наричана по-долу за краткост НСППЗ): - Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци съгласно БДС 1517 от 2006г. и БДС EN 12899 – 1 или еквивалентни и изискванията на НСППЗ. - Изработка, доставка и монтаж на носещи стълбове. 1.4. Полагане на хоризонтална маркировка (вкл. демаркиране при необходимост) и асфалт за повдигане: Хоризонтална маркировка за обозначаване на линии, стрелки, символи и надписи нанесени с боя върху пътното платно посредством бели, сини и зелени цветове маркировъчна боя. Маркировъчната боя, необходима за изпълнение на маркировката, е студен шприц пластик. При изпълнението на хоризонталната маркировка да се спазват изискванията, заложени в чл. 27 на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45211360, 45233221, 45233290, 45233294, 45233293, 45233292

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Работи по пътна маркировка на пътища
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Работи по поставяне на уличен инвентар
Работи по поставяне на предпазни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете количества работи, предмет на поръчката, са посочени в Техническата спецификация – раздел IV и Количествено-стойностната сметка Приложение № 8.1, неразделна част от документацията за участие. За изпълнението на предмета на поръчката, Възложителят представя на Изпълнителя заявки въз основа, на които се изготвят възлагателните протоколи.

Прогнозна стойност без ДДС
1300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 5000,00 (пет хиляди) лева, представена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП. Гаранциите за участие на класираните и отстранените участници се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността на поръчката. Гаранцията се представя под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника. Когато гаранциите за участие и за изпълнение са парични суми, същите се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: Общинска банка, клон Денкоглу IBAN: BG17SOMB91301024910102 BIC: SOMBBGSF, като в нареждането за плащане следва да се посочи вида на гаранцията както следва: - гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД” - гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД” Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най-малко един месец след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията се извършват след съставяне на двустранен протокол за приемане на действително извършените работи (изработени количества, направени доставки и монтаж) по всеки възлагателен протокол, ако работите по съответния възлагателен протокол са изпълнени съгласно изискванията на проекта и съответните нормативни разпоредби, предоставени са сертификати и декларации за съответствие на вложените в обекта материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и протоколи за изпитвания на извършените строително-монтажни работи, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура. Заплащането на извършената работа по всеки възлагателен протокол се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание двустранния протокол за приемане на действително извършените работи, в случай, че конкретните работи по всеки конкретен възлагателен протокол са извършени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са приети от него като точно изпълнени. Фактурата се издава след подписване на протокола. Всички плащания се извършват по банков път по посочената банкова сметка от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на деклариране. В случай, че участникът участва като обединение, договорът между лицата, участващи в него, следва да отговаря на следните изисквания: •да е посочен Възложителя и обекта на поръчката, за която се обединяват; •да е определен водещ съдружник; •да е описана формата на участие на всеки от съдружниците. •да е определен представител на обединението; •да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; •да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, Приложение № 1). В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. 2. Представяне на участника, което включва и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (оригинал, Приложение № 2 и Приложение № 2.1). 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, Приложение № 3). 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал. 5. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие. При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител) - оригинал, Приложение № 6. 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. 8. Други съотносими документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът в процедурата трябва да разполага с финансов ресурс в размер на не по-малко от 500 000,00 (петстотин хиляди) лева. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за оборота на всички участници в обединението заедно. За доказване наличието на финансовия ресурс участниците представят следните документи: 1. Удостоверение от банка и/или заверени копия от отчетите за приходите и разходите, счетоводните баланси и отчетите за паричните потоци за последната приключила финансова година. 2. Справка за общия годишен оборот за последната приключила финансова година - образец Приложение № 4.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. опит в дейности, включени в предмета на поръчката или опит при изграждане и/или възстановяване на тротоарни настилки, през последните пет години, считано до датата на представяне на офертата; 2. да разполага със следното собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка или да докаже, че ще има на свое разположение чужди ресурси за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 51а от ЗОП, както следва: • Минимум три броя машини за полагане на боя студен шприц пластик; • Минимум една машина за премахване на съществуваща маркировка; • Минимум един брой диамантено пробивна машина; • Минимум четири броя товарни автомобили; • Минимум един брой къртач; • Минимум един брой фугорез за изрязване на бетон и асфалт; • Минимум един брой виброплоча; 3. Изисквания към експерти: • Минимум двама инженер проектанти с висше образование и минимум 1 година трудов стаж; • Минимум двама инженер проектанти с висше образование - степен магистър, минимум 1 година трудов стаж и проектантска правоспособност; • Минимум един инженер с квалификация пътно строителство, с висше образование - степан магистър, с минимум 1 година трудов стаж; • Минимум един строителен инженер с висше образование - степан магистър, с минимум 1 година трудов стаж; • Минимум един ключов експерт с минимум 5 години трудов стаж като технически ръководител в областта на строителството и архитектурата; • Минимум един инженер телекомуникации с висше образование, с минимум 1 година трудов стаж; 4. Изисквания към екипите: • Минимум 4 екипа за поставяне и поддържане на антипаркинг стълбчета; • Минимум 4 екипа за поставяне и поддръжане на пътни знаци; • Минимум 4 екипа за поставяне и поддържане на пътна маркировка; Всеки екип да се състои от минимум 4-ма квалифицирани работника. 5. Участникът да е внедрил следните системи: - ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалент с обхват приложим към предмета на поръчката; OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работa или еквивалент с обхват приложим към предмета на поръчката; ISO 14001:2004 или еквивалент, за внедрена система за управление на околната среда с обхват приложим към предмета на поръчката. 6. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 6.1. Списък на основните договори, сключени през последните пет години за строителство, еднакви или сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, считано от датата на подаване на офертата, придружен от не по-малко от три доказателства за изпълнение на строителството, съгласно образец Приложение № 5. Доказателствата за изпълнение на строителството са удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършеното строителство. 6.2. за доказване на наличието на собствено или наето техническо оборудване или чуждо оборудване, което е на разположение на участника за изпълнение на обществената поръчка - списък съгласно Приложение № 9, придружен с доказателства (извлечения от инвентарни книги, копия на регистрационни талони, копия на договори за покупка, наем или лизинг и др.) 6.3. За доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват поръчката да се представи списък на лицата от екипа по образец Приложение № 10, придружен със следните документи: • Автобиография, подписана от съответния член на екипа; • Копия от сертификати за придобита професионална квалификация или еквивалентни документи; копия на удостоверения, препоръки от работодател или др. документи; • Декларация за съгласие от страна на експерта за участие в екипа на участника за времето на целия период на изпълнение на поръчката – с нотариално удостоверяване подписа на експерта.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Обща цена за изпълнение на поръчката; тежест: 80
Показател: Срок за реакция за подмяна на съоръжения; тежест: 20
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 651582 от 27.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.12.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.12.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2015 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на "Център за градска мобилност" ЕАД, бул. "Кн. Мария Луиза" №84

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или тяхни упълномощени представителни, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до средствата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.3. Технически възможности 6.4. Заверени копия на: - Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на дейността на участника със стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалент, с обхват приложим към предмета на поръчката; - Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на дейността на участника със стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работa или еквивалент, с обхват приложим към предмета на поръчката; - Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция, удостоверяващ съответствието на дейността на участника със стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент, с обхват приложим към предмета на поръчката. Декларациите и списъците/справките се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ