Версия за печат

02709-2015-0065

BG-Плевен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЗДП ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: инж. Яни Петков, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: СЗДП ТП ДГС Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151104Kpld5585927.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151104Kpld5585927.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

СЗДП ТП ДГС ПЛЕВЕН, ул. Сан Стефано № 37, За: инж. Яни Петков, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: ТП ДГС Плевен

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.szdp.bg.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

СЗДП ТП ДГС ПЛЕВЕН, ул. Сан Стефано № 37, За: инж. Яни Петков, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: ТП ДГС Плевен

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.szdp.bg.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

СЗДП ТП ДГС ПЛЕВЕН, ул. Сан Стефано № 37, За: инж. Яни Петков, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Място/места за контакт: ТП ДГС Плевен

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.szdp.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на автомобилен бензин А 95Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Плевен

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на ТП ДГС ПЛЕВЕН
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на автомобилен бензин А 95Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Плевен

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на автомобилен бензин А 95Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Плевен

Стойност, без да се включва ДДС
90000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размерът на гаранцията за участие е 1% от началната цена на поръчката без ДДС, а именно 900.00 лв.. Гаранцията за участие е парична сума или банкова гаранция - съгласно чл. 60 от ЗОП. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по банкова сметка на ВЪЗКЛОЖИТЕЛЯ BIC : код : CECBBGSF, IBAN на разплащателната сметка : BG95CECB979010C7660300 при ЦКБ АД – Плевен. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на изразходваните горива и моторни масла за съответния календарен месец ще се извършва след издаване на фактура, но не по късно от 20 - то чиско на следващия месец. Фактури за заредени количества горива имоторни масла се издават до последното чиско на съответния месец, а получаването им не по - късно от 5 календарни дни от тяхното издаване на хартиен носител.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Оферта със срок на валидност - минимум 90 календарни дни , считано от крайния срок за получаване на образец- приложение № 1 2. Представяне на участника - приложение № 2, което включва : а.) Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАД и / или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата , в която кандидатър или участникът е установен , както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б.) Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - приложение № 3 Забележка: при участници обединенияи - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето , което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55 , ал.7 от ЗОП , както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - приложение № 5 . 4. Декларация - списък на служителите , които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по чл. 51, ал.1 , т. 7 от ЗОП - приложение № 4. 5. Документ за внесена или учредена банкова гаранция за участие. Размерът на гаранцията за участие е 1 % от началната цена на поръчката без ДДС, а именно 900.00 лв. Когато участникът избере да внесе гаранция за участие по банков път , това следва да стане по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC : код : CECBBGSF, IBAN на разплащателната сметка : BG95CECB979010C7660300 при ЦКБ АД – Плевен. 6.Доказателства за икономическо и финансово състояние - годишен финансов отчет за предходната приключила финансова година /2014г./ , като участника следва да докаже финансов ресурс в размер на 10% от прогнозната стойност на обществената поръчка. 7. Декларация за приемане условията на проекто - договора - приложение № 6 8. Декларация за подизпълнителя / ако ще се използва от участника/ - приложение № 7 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето , оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - приложение № 10 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата , подписан от участника - приложение № 11 .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическо и финансово състояние - годишен финансов отчет за предходната приклщчила финансова година / 2014г./, като участника следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 10 % от прогнозната стойност на обществената поръчка.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изпълнителят трябва да има изградена търговска мрежа, на територията на Община Плевен, Община Левски, Община Пордим, Община Долна Митрополия, Община Искър, Община Кнежа, Община Червен бряг и Община Долни Дъбник /минимум по един обект във всяка от изброените общини. Посочва се точния брой на обектите/. Списъкът следва да съдържа основание за ползване на бензиностанциите /собственост, наем, лизинг, друго основание./

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Показател К1-процент отстъпка за бензин и дизелово гориво; тежест: 60
Показател: Показател К2-брой бензиностанции на територията на ТП ДГС Плевен; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 5 (пет) лева без ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.12.2015 г.  Час: 09:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Плевен

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ :/ чл.58,ал.2 от ЗОП/: Обменът на информация се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.Тези средства за комуникация се посочват в обявлението

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ