Версия за печат

00701-2015-0003

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-975 от 06.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Валентин Христов Атанасов, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=114&selected=236&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка е с предмет: ДОСТАВКА на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година, по обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция: Донецки въглища – До 126 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и 2. Втора обособена позиция: Български брикети - До 6 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса” АД.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Всички стоки, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса. Списъкът на тези стоки е част от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно Приложение към чл.38, ал.1 от ППЗОП. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най – кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана, съгласно чл.91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, улица Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите за изпълнител на поръчката могат да участват за доставка на едно или всички видове горива, съгласно Техническите спецификации - Приложения с № № 1 и 2. Посочените в спецификациите количества са максимални и от изпълнителите може да не бъде изискано за доставка цялото количество.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Христов Атанасов
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле