00964-2015-0002

BG-Генерал Тошево: 24 - Образователни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Генерал Тошево, ул.Васил Априлов 5, За: Надежда Колева, Р България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://toshevo.org/g/.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4557.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево“ по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен Капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г. с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: «Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево” и Обособена позиция № 2: „Извършване на логистика - транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения».

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 24
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр.Генерал Тошево и територията на цялата страна
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 „Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево”: 1.Обучение по защита на данни и информационна сигурност в администрацията. В обучението трябва да бъдат включени 10 служители; 2.Обучение по изграждане на платформа и осъвременена ИТ инфраструктура в Община Генерал Тошево – за 20 служители; 3.Обучителен семинар на тема "Модели и техники на конструктивен диалог с гражданите" – за 20 представители на целевата група; 4.Обучение за възприемане на приобщаваща мисия и позитивна визия на администрацията на Община Генерал Тошево - за 10 служители; 5.Обучение по английски език за нива А1 и А2, съобразено с общата европейска езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение – за общо 40 представители на целевата група; 6. Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие - за общо 48 служители; 7. Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала - за общо 30 служители. Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2: 1. Да се осигури настаняване в хотел за участниците в изнесените екипни обучения предвидени в обособена позиция № 1 при определи в Техническото задание на Възложителя условия. 2. Извършване на транспорт на всички участници, служители на общинска администрация на община Генерал Тошево, до мястото предвидено за провеждане на изнесените екипни обучения по обособена позиция № 1 и обратно.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80510000, 80511000, 60000000, 55110000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги по хотелско настаняване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
110531 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Степен на съответствие на Техническото предложение на Участника с Техническото задание на Възложителя ; тежест: 70
Показател: Предложена цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 652217 от 04.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 738 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево“, обособена позиция 1 „Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево“ по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево”
V.1) Дата на сключване договора
16.10.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение по ЗЗД БС ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ-ИПР, бул.В.Левски №3, ет.4, ап.15, Р България 1142, София, Тел.: 02 9881215

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 99631 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 743 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:«Извършване на логистика/транспорт и хотелско настаняване на участниците в две изнесени екипни обучения»,
V.1) Дата на сключване договора
22.10.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Плутон - 1 ЕООД, ЕИК 115038506, жк Тракия, бл.33, ет.2, ап.14, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 628912, Факс: 032 628443

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10900 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Община Генерал Тошево е подписала Договор за безвъзмездна помощ № М13-22-68/07.08.2014 г. по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14. Настоящата обществена поръчка е свързана с горепосочените проект и оперативна програма.

VI.2) Допълнителна информация

На 07.08.2015 е сключен анекс №2 към ДБФП № М13-22-68/07.08.2014 г. по проект “Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Административен капацитет”, с който се удължава срока за изпълнение на договора по проекта.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Протико Ил" ЕООД гр.София, ЕИК131259393, гр.София, кв.Драгалевци, ул."Захари Зограф"57, ет.2, ап.12, представлявано от управителя Райна Асенова Миланова. 2. Дружество по ЗЗД „БС Глобал консултинг – ИПР” гр.София , ЕИК 176940026,гр.София бул."В.Левски"№3, ет.4, ап.15, представлявано от Зорница Василева Цветкова. 3. „Гетони Партнърс” ЕООД – София, ЕИК 201197620, ЖК „Младост-1”, бл.26, вх.А/Б, гр.София, представлявано от управителя Тошко Илиев Горанов. 4.„Институт за специализации и обучения” ООД гр.София , ЕИК 202606671, гр.София, Ул.”Димитър Манов” 85, ет.3, представляван от управителя Сара Димитрова Крумова. 5. „Електра –консулт” ЕООД с.Мировяне , 175253730, Ул.”Ветрен” №4 с.Мировяне 1289, представлявано от управителя Светослава Светославова Блъскова. 6. „Богоя – М” ООД гр.Варна , ЕИК 200511057, гр.Варна жк "Младост" бл.1431 вх.3, ет.4, ап.42, представлявано от управителя Милка Митрева Кънева. 7. „Плутон-1” ЕООД гр.Пловдив , ЕИК 115038506, гр.Пловдив, жк Тракия, бл.33, ет.2, ап.14, представлянано от управителя Роза Георгиева Титева. 8. „Доктор Ветко – 1” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 102918862, 6000 Стара Загора, ул."Цар Калоян" 53 А, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Таня Жекова Иванова


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор