Версия за печат

04178-2015-0001

BG-Бургас: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ул. ”Конт Андрованти” № 1-3, ет. 2, За: Станимира Вълчанова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 820358, E-mail: contact@industrialpark-burgas.bg, Факс: 056 820358

Място/места за контакт: ул. Хаджи Димитър № 14, ет. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.industrialpark-burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.industrialpark-burgas.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/o%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основание за възлагане на настоящата обществена поръчка е планираното изпълнение на втория етап на развитие на Индустриален логистичен парк Бургас. Целите на настоящия Инженеринг са да се проектират водоснабдителна система за питейно-битови нужди, канализационна мрежа за отвеждане на битови отпадни води и канализационна мрежа за събиране и отвеждане на дъждовни води на цялата територия на Етап II от развитието на индустриалната зон.Да изпълни новопроектираните улични ВиК комуникации на част от територията на Етап II и вече проектирана битова канализация на част от територията на Етап I.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 70000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги, свързани с недвижими имоти

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Да се проектират водоснабдителна система за питейно-битови нужди, канализационна мрежа за отвеждане на битови отпадни води и канализационна мрежа за събиране и отвеждане на дъждовни води на цялата територия на Етап II от развитието на индустриалната зона. Да се изпълнят новопроектираните улични ВиК комуникации на част от територията на Етап II и вече проектирана битова канализация на част от територията на Етап I. Съгласно КС.

Прогнозна стойност без ДДС
2000000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

300


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер: 20 000 лв. (двадесет хиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД IBAN - BG 41 CECB 97901003215201, BIC – CECBBGSF в ТБ „Общинска банка“ АД, клон Бургас. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 2 % от стойността на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с влязло в сила решение по чл. 122 г, ал. 1, т. 2 ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване ан процедурата за възлагане на обществена поръчка, възложителят ще покани участниците на които гаранцията е възстаноена отново да представят гаранция за участие. Участник, които в определения в поканата срок не предсави гаранция ще бъде отстранен от участие. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обектът на поръчката се финансира изцяло от собствени средства на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Плащането на стойността на проекта ще се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на разрешение за строеж и представяне на фактура за стойността на плащането. В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка, Възложителят превежда 30 % (тридесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа. Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не е поставил такова изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Договорът не се сключва с ИЗПЪЛНИТЕЛ, който при подписване на договора не изпълни изискванията на чл. 42, ал.1, т.1,2,3,4 от ЗОП, а именно: 1. не изпълни задълженията си по чл. 47, ал.10 от ЗОП 2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора 3. не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата, а именно: 1. Копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава; 2.Копие на валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и копие на валидна Копие от Застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Към момента на сключване на договор, за всеки един от проектантите следва да се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност за текущата година, издадени от КАБ или КИИП, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК 1 – „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от ЗОП 1.Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи: •Представяне на участника, което включва: посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал)Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал 2, т.1, 2 (предложение първо), 2а (предложение първо), 4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите свързани с проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. 2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите. 3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – Строежът е ІІI-та категория, IV-та група, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 б) ЗУТ.Участниците следва да докажат регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за строежи от трета категория. Представя се заверено копие от удостоверението или информация за органа, който поддържа регистъра, ако информацията е публикувана в публичен регистър в Република България.За чуждестранните лица се изисква да докажат регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която са установени или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. •Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец. •Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (по образец) – оригинал. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал (по образец) – представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към документацията. Продължава в т. VІ.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участниците трябва да имат опит в проектирането, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под „сходни“ с предмета на поръчката се има предвид Проектиране на водопроводни и канализационни улични, разпределителни или общи мрежи и съоръжения, на отводнителни канали и зауствания на отводнителни съоръжения. 2.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под „сходни“ с предмета на поръчката се има предвид: строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения и изпълнени зауствания на отводнителни съоръжения 3. Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката:За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица: 3.1. За изпълнение на проектните дейности: Участниците следва да разполагат най-малко по с по 1 (един) проектант по всяка проектна част посочена в заданието за проектиране, неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, притежаващ пълна проектантска провоспособност за текущата година.По преценка на на участинка същият може да посочи в състава на екипа за проектиране и повече проектанти по отделните части.Към момента на сключване на договор, за всеки един от проектантите следва да се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност актуално към момента, издадени от КАБ или КИИП, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им. 3.2. За изпълнение на строителството: професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ или еквивалентна; Участниците следва да разполагат най-малко с: 1 (един) строителен инженер „Магистър“ или еквивалент - Технически ръководител, който да притежава опит като ръководител на строителство „сходно“ с предмета на поръчката; 1 (един) Отговорник по контрола на качеството с мин.средно специално техническо образование и да притежава Удостоверение или Сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент; 1 (един) Координатор по безопасност и здраве с минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно. 4.Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001:2008, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата в областта на строителството. Изискванeто се отнася само за дейностите по строителството, включени обхвата на поръчката, т.е. обхвата на сертификация трябва да е за областта на строителството.
Минимални изисквания: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Док за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ г, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка и Посочване на публичните регистри, в които се съдържа инф за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или Удост за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или Копия на документи,удостоверяващи изпълнението вида и обема на изпълнените строителни дейностиВъзложителят ще приеме като доказателство за изпълнение на изискванията по т.1 и т. 2. и само един договор, в чийто предмет са включени и двата вида дейности, а именно по проектиране и строителство еднакви или сходни с предмета на поръчката. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран, съгласно чл. 51а от ЗОП, следва да бъде само от материално естество - финансов ресурс, технически ресурс или човешки ресурс - ресурсите на третото лице, които могат да се ползват, следва да бъдат прехвърлими, а не такива по чр. 49, ал. 1и 2 от ЗОП. 3.Декларация за екипа от ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата и строителството, както и на технически лица, отговарящи за контрола на качеството- по образец;Автобиографии на екипа, отговарящ за изпълнение на предмета на поръчката - проектанти и технически лица, вкл. отговарящи за контрола на качеството, в които да са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит •Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, по образец от документацията за участие. Декл се попълва от всеки експерт, посочен в Декл за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка поотделно, който не е служител на участника. Участник може да док съотв си с изискванията за техн възможности и/или квалиф с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен док, определени от възложителя за доказване на съотв възможности, участникът представя док, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 4.Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА„Българска служба за акредитацияили от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европ“ Продължава в т.VІ.3
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект”; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на СМР; тежест: 30
Показател: Работна програма за изпълнение на предмета на поръчкана строителството; тежест: 30
Показател: Предлагана цена за изпълнение на договора ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Бургас, ул. Хаджи Димитър № 14, ет. 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

•Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по образец. При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство;Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството и услугите са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП по образец. •Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по оброзец), изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника в оригинал. •Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. •Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. •Декларация /свободен текст/, че за срока на договора, ще осигури Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ. • Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника, в оригинал; Продължение от ІІІ.2.3. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки осигуряване на качеството, съгл. чл. 53 ал. 4 от ЗОП. За допустими при доказване на съответствието с критериите за подбор се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от потенциалните участници, относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен по чл. 120,ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ