Версия за печат

02679-2015-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: УВД-1898 от 03.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства /НГХНИ/ Константин Преславски гр. Варна, ул. Атанас Георгиев № 20, За: Димитър Иванов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 622334, E-mail: nghni_varna@abv.bg, Факс: 052 622303

Място/места за контакт: Димитър Иванов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nghni-varna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://nghni-varna.com/novini/kupuvach.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на Газьол за отопление, маркиран-червен, за нуждите на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства /НГХНИ/ "Константин Преславски" - гр. Варна за срок от 1 /една/ календарна година.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл. 91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Валентина Любова Крачунова
Длъжност: Директор