Версия за печат

00085-2015-0028

BG-гр.София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул.Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев;инж.Ваня Крумова, Република България 1606, гр.София, Тел.: 02 9225235;02 9225106, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9520120;02 9526536

Място/места за контакт: бул.Св.Георги Софийски №3 ет.2, стая 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
І-ва структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-София-ВМА, база „Овча купел”, база „Алино” и обекти към тях – 11 броя;ІІ-ра структура: Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/-Банкя-ВМА и обекти към нея – 2 броя;ІІІ-та структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Плевен-ВМА, база „Ласкар”, база „Ловеч”, военномедицински склад „София” и обекти към тях – 4 броя;ІV-та структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Варна-ВМА и обекти към нея – 2 броя;V-та структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Пловдив-ВМА, военномедицински склад „Синора Хисар”, база „Нареченски бани” и обекти към тях – 4 броя; VІ-та структура: Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/-Хисар-ВМА и обекти към нея – 4 броя;VІІ-ма структура: Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/-Поморие-ВМА и обекти към нея – 1 брой;VІІІ-ма структура: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/-Сливен-ВМА, база „Дебела кория” и обекти към тях – 3 броя.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора /24 месеца/, е определено на база консумираната електроенергия през предходната 2014 година, и възлиза на общо 27 346 МWh / за мерене на ниво средно напрежение 18200 МWh и за мерене на ниво ниско напрежение 9146 МWh/. Възложителят има право да променя/намалява/ броя ма обектите, включени в Приложение№1.1 от Техническата спецификация.

Стойност, без да се включва ДДС
3563390 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 35 633.00/тридесет и пет хиляди шестстотин тридесет и три/лв. Гаранцията за изпълнение е в размер 5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП и името на процедурата. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставките са от бюджета на ВМА, вкл. и средства, получени от НЗОК. Заплащането на доставките на електрическа енергия ще се извършва при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни след издадена от Изпълнителя оригинална фактура. Изпълнителят издава необходимия брой фактури за всяка отделна структура по места, описани в т. 4.2. от документацията с адреси на обектите, посочени в Приложение 1.1 на Техническата спецификация. -справка за заявената по регистрирани дневни графици и реално потребената електроенергия за съответния календарен месец. - информация, за сумите и датите на извършените за съответния отчетен период плащания към подизпълнителите, ако има такива. - Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва , съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. Цената за доставката трябва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на доставката: цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряването на предлаганите услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрирани небаланси при излишък и недостиг. В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната балансираща група същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. Цената на нетната активната електроенергия, включително и разходите за балансиране на ел.енергийната система за снабдяване не подлежи на увеличение за срока на договора. Цената за такса „задължения към обществото" и дължимия акциз са включени в общата цена за доставка на активна електрическа енергия. Те са в размер, определен от регулаторните органи и закона, фактурират се от Изпълнителя, и се заплащат от Възложителя, съгласно действащата нормативната уредба. Същите са включени в общата прогнозна стойност определена от Възложителя. По време на действие на договора оферираната в ценовото предложение цена за 1 MWh нетна активна електрическа енергия на участника, избран за изпълнител не се променя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5.Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5 от ЗОП.В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.Плик № 1 съдържа:- Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец, подписан от участника - оригинал.Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. Документ за гаранция за участие: оригинална банкова гаранция или копие на платежен документ за внесена парична сума по сметка на Възложителя.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП - не се изискват.Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1 от ЗОП - документите, посочени в Раздел ІІІ.2.3 на обявлението.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП .Декларация за участие на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Декларация за съгласие на подизпълнител. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.Плик № 2 съдържа: Техническо предложение на участника на хартиен носител .Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП .Плик № 3 съдържа:Ценова оферта на хартиен и оптичен носител, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника- не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените доставки за последните три години, влючително стойности, дати и получателите заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. 3. Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 4. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен текст. 5.Участникът да има валиден лиценз издаден от КЕВР за "търговия с електрическа енергия" съгласно Закона за енергетиката и лиценз за "координатор на стандартна балансираща група в Република България" -заверени копия

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка , изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – 3 доставки. * Под „доставки еднакви с предмета на поръчката” да се разбира (доставка на електрическа енергия), в лечебни заведения и санаториуми. * Под „доставки сходни с предмета на поръчката” да се разбира (доставка на електрическа енергия) в обществени сгради. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. 3.Участникът да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 4.Участникът да има възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество . 5.Участниците в процедурата трябва да са лицензирани като търговец на електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката и координатор на стандартна балансираща група.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 200 - 362581 от 15.10.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.12.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.12.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

зала №10, ет.1 на ВМА

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ