Версия за печат

00420-2015-0019

BG-Гълъбово: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гълъбово, бул. Република № 48, За: инж. С. Сидеров, РБългария 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, Факс: 0418 64194

Място/места за контакт: Директор ТСУ и ИРУ

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на настоящата поръчка е реализиране на инженеринг за енергийна ефективност на следните многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма за енергийна ефективност, както следва: 3.1.Обособена позиция № 1 – Жилищен блок № 39, гр. Гълъбово, кв. „Строител” Обектът представлява Жилищен блок № 39 в гр. Гълъбово, състояща се от 8 жилищни етажа и сутерен, 4 броя модулни секции /входа/. Предназначението на сградата е за жилищни нужди. Сградата е с кадастрален № 744, разположена в УПИ I, кв. 145 по плана на град Гълъбово, кв. „Строител”. Общата разгъната застроена площ на обекта е 8 196, 46 кв.м. 3.2.Обособена позиция № 2 – Жилищен блок № 38, гр. Гълъбово, кв. „Строител” Обектът представлява Жилищен блок № 38 в гр. Гълъбово, въведена в експлоатация 1978 г., състояща се от 8 жилищни етажа и сутерен, 4 броя модулни секции /входа/. Предназначението на сградата е за жилищни нужди Сградата е с кадастрален № 1970, разположена в УПИ I, кв. 145 по плана на град Гълъбово, кв. „Строител”. Общата разгъната застроена площ на обекта е 7 369, 72 кв.м. С настоящата обществена поръчка следва да бъде избран изпълнител, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, за всяка от обособените позиции самостоятелно.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Гълъбово
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е реализиране на инженеринг за енергийна ефективност на следните многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма за енергийна ефективност, както следва: 3.1.Обособена позиция № 1 – Жилищен блок № 39, гр. Гълъбово, кв. „Строител” Обектът представлява Жилищен блок № 39 в гр. Гълъбово, състояща се от 8 жилищни етажа и сутерен, 4 броя модулни секции /входа/. Предназначението на сградата е за жилищни нужди. Сградата е с кадастрален № 744, разположена в УПИ I, кв. 145 по плана на град Гълъбово, кв. „Строител”. Общата разгъната застроена площ на обекта е 8 196, 46 кв.м. 3.2.Обособена позиция № 2 – Жилищен блок № 38, гр. Гълъбово, кв. „Строител” Обектът представлява Жилищен блок № 38 в гр. Гълъбово, въведена в експлоатация 1978 г., състояща се от 8 жилищни етажа и сутерен, 4 броя модулни секции /входа/. Предназначението на сградата е за жилищни нужди Сградата е с кадастрален № 1970, разположена в УПИ I, кв. 145 по плана на град Гълъбово, кв. „Строител”. Общата разгъната застроена площ на обекта е 7 369, 72 кв.м. С настоящата обществена поръчка следва да бъде избран изпълнител, с когото да бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, за всяка от обособените позиции самостоятелно.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211340

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно предмета на поръчката и документацията за участие. Общата прогнозна стойност е общо за двете обособени позиции.

Прогнозна стойност без ДДС
2742384 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

3.1.Всеки участник, който подава оферта за съответната обособена позиция представя гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнението на договора. 3.2.Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на Участника: - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на възложителя; - парична сума в български лева, внесена по сметка на Община Гълъбово 3.3.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по депозита. 3.4.Гаранцията за участие за: Обособена позиция № 1 е в размер на 7 145, 80 лева, представляваща 0, 5 % от очакваната стойност на поръчката за съответната обособена позиция Обособена позиция № 2 е в размер на 6 566, 12 лева, представляваща 0, 5 % от очакваната стойност на поръчката за съответната обособена позиция 3.5.Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната сметка на община Гълъбово БАНКА: Общинска банка клон Гълъбово IBAN: BG 97SOMB 9130 3338 0082 01 BIC: SOMBBGSF В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с идентификационен номер : „.................................. за обособена позиция .................................... (Попълва се идентификационен номер на процедурата от Регистъра за обществени поръчки). 3.6.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, в която следва изрично да е посочено името на процедурата със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни от датата, определена като краен срок за представяне на оферти. Срокът може да се удължава по обосновано искане на възложителя. 3.7. Гаранциите за участие в процедурата се задържат, усвояват и освобождават при условията и по реда на Глава четвърта, раздел ІІІ „Гаранции” от ЗОП. 3.8. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчкатаили регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За доказване на това изискване се представят: • Декларация по чл.49, ал.1 ЗОП– по образец №6, в която участникът посочва публичен/и регистър/ри, в който се съдържа горепосочената информация и/или прилага към образец №6 • Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката(Трета категория) - (заверено копие). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава Забележка:Когато участникът е обединение изискването за регистрация по чл.49 ЗОП се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност и други документи съгласно докуменатцията за участие
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта поне2 (два)броя строителство,което е еднакво или сходнос предмета на настоящата обществена поръчка.Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в областта на строителството. Под еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка строителство се разбира проектиране и изпълнение на строежна един или няколко вида СМР по приложение № 1 на ЗОП. други съгласно документацията за участие
Минимални изисквания: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферта поне2 (два)броя строителство,което е еднакво или сходнос предмета на настоящата обществена поръчка.Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в областта на строителството. Под еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка строителство се разбира проектиране и изпълнение на строеж на един или няколко вида СМР по приложение № 1 на ЗОП. други съгласно документацията за участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ; тежест: 5
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО; тежест: 10
Показател: РАБОТНА ПРОГРАМА; тежест: 40
Показател: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ; тежест: 5
Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за участие, същата е платима в размера посочен в обявлението. Възложителят изпраща документацията за участие на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на екземпляр на документацията за участие (в случай, че желаят да получат отпечатан екземпляр), на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя за заплащане на документацията за участие е: IBAN BG 16 SOMB 9130 8438 0082 44, КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000, Общинска банка

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация град Гълъбово - партерен етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал. 3 - ал. 5 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Жилищен блок № 39, находящ се в град Гълъбово, кв. "Строител"
1) Кратко описание

Общата разгъната площ на обект е 8 196.46 кв.м. Състои се от четири входа, осем жилищни етажа и сутерен. Предназначение - за жилищни нужди. Сградата е разположена в УПИ I, кв. 145 по плана на гр. Гълъбово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211340

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради

3) Количество или обем

Общата разгъната площ на обект е 8 196.46 кв.м. Състои се от четири входа, осем жилищни етажа и сутерен

Прогнозна стойност, без ДДС
1429159 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Жилищен блок № 38, находящ се в град Гълъбово, кв. "Строител"
1) Кратко описание

Общата разгъната ЗП е 7369.72 кв.м. Сградата се състои от четири входа, осем жилищни етажа и сутерен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211340

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради

3) Количество или обем

Общата разгъната ЗП на сградата е 7369.72 кв.м. Предназначение - за жилищни нужди. Разположена в УПИ I, кв. 145 по плана на гр. Гълъбово

Прогнозна стойност, без ДДС
1313225 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120