Версия за печат

02709-2015-0064

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца, ул. Скобелев №1, За: инж. Димитър Чанталийски, България 3000, Враца, Тел.: 092 660561, E-mail: dgs.vraca@abv.bg, Факс: 092 661205

Място/места за контакт: ТП ДГС Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt/www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151102lokH5578710.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: охрана на горите и дърводобив

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Враца за срок от 3 години Уникален номер на поръчката: 20151102lokH5578710

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Враца
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Враца за срок от 3 години

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

стоките са подробно описани в техническата спецификация в описанието на поръчката

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. гаранция за участие - 90 лева 2. гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора, платима преди неговото подписване

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

след получаване на фактура от изпълнителя, съгласно условията на договора

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1. Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.Приложение № 2 - оферта, с включен срок за изпълнение, съгласно представен в документацията образец Срок на валидност на офертата е 120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 3. Приложение № 3 - декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП 4. Изисквания към финансово и икономическо състояние на кандидатите: -Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП 5. Приложение № 4 - Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Приложение № 5 -Декларация за подизпълнители по чл56, ал1,т.8 7. Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП 8. Приложение № 7 - Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП /приемане условията на договора/ 9. Приложение №8 - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 10.Гаранция за участие в размер на 90,00 лв. представляваща 1 % от стойността на поръчката. За плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Приложение № 9/само в оригинал/. За плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 10/само оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП Декларация-списък на основните договори за доставка (с предмет, сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена с доказателствата за извършените доставки по всеки от договорите
Минимални изисквания: няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.11.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят, ТП ДГС Враца изисква от лицата заплащането на документацията

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

СЗДП ДП ТП ДГС Враца

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата лично или чрез упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ